Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
224z dziś
4067z ostatnich 7 dni
12407z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Przedmiot:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2022-01-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA BYTOM - BYTOMSKIE MIESZKANIA
ul. Zielna 25 B
41-907 Bytom
powiat: Bytom
325325000
rewitalizacja@bm.bytom.pl
https://bm-bytom.logintrade.net/zapytania_email,71108,538bfad286e661696e10791982e288d0.html
Województwo: śląskie
Miasto: Bytom
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 325325000
Termin składania ofert: 2022-01-13 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie budowy gazociągu i przyłączy gazu w dzielnicy Bobrek
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo -kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód i pozwoleń organów administracji publicznej, w zakresie budowy gazociągu i przyłączy gazu do budynków mieszkalnych zlokalizowanych
w Bytomiu w dzielnicy Bobrek oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawarty został w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ oraz w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

CPV: 71000000-8, 71242000-6, 71248000-8

Dokument nr: 2022/BZP 00001350, DOR-PN-69-2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-01-13 09:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bm-bytom.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie drogą
elektroniczną przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj.:
a) Platformy przetargowej pod adresem
https://bm-bytom.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
b) poczty elektronicznej - rewitalizacja@bm.bytom.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca, który zamierza złożyć ofertę, zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników
Platformy przetargowej - dostępnymi pod adresem:
https://bm-bytom.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html oraz zaakceptować regulamin korzystania z
Platformy przetargowej dostępny pod adresem:
https://bm-bytom.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu,
opisane zostały w Instrukcjach użytkowników Platformy przetargowej dostępnym pod adresem:
https://bm-bytom.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://bm-bytom.logintrade.net/zapytania_email,71108,538bfad286e661696e10791982e288d0.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-01-13 09:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy przetargowej pod adresem: https://bm-bytom.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej: https://bm bytom.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DOR-PN-69-2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo -kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód i pozwoleń organów administracji publicznej, w zakresie budowy gazociągu i przyłączy gazu do budynków mieszkalnych zlokalizowanych
w Bytomiu w dzielnicy Bobrek oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawarty został w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ oraz w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium oceny ofert:
a) K1 - cena - waga 60 %
b) K2 - doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia - waga 40%
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki udziału
w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej j.n.:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał usługę polegającą na opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sieci gazowej niskiego lub średniego ciśnienia.
2) Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń.
UWAGA: W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do ww. zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 2439).
UWAGA: Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania określonego wyżej warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Zamawiający nie korzysta
z dyspozycji zawartej w art. 117 ust. 1 ustawy Pzp).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie Wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej.
Oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami,
- wykaz usług, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Wykazy należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zgodnie z art. 58 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie
(konsorcja, spółki cywilne).
W przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiegać się będą Wykonawcy wspólnie, Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
(powyższe nie dotyczy spółki cywilnej, jeżeli Wykonawcy do oferty dołączą umowę spółki, z
której wynikać będzie pełnomocnictwo do występowania w imieniu spółki, bądź wszyscy
wspólnicy podpiszą ofertę).
W zakresie nieuregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków do 4000 zamawiający informuje, że rodzaj i zakres
zamian umowy oraz warunków ich wprowadzenia opisano w § 10 projektowanych postanowień umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium oceny ofert:
a) K1 - cena - waga 60 %
b) K2 - doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia - waga 40%
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-02-11

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.