Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3122z ostatnich 7 dni
10493z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych

Przedmiot:

Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych

Data zamieszczenia: 2022-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Zbrosławicach
ul. Oświęcimska 6
42-674 Zbrosławice
powiat: tarnogórski
tel. 322337074, tel. kom. 696434681, tel. kom. 600291009, 322337074
biuro@gzkzbroslawice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Zbrosławice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 322337074, tel.
Termin składania ofert: 2022-01-11 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot zamówienia: "Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych na rok 2022".
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy materiałów budowlanych do magazynu Spólki położonego w Zbrosławicach przy Ul. Oświęcimskiej 6 lub w miarę potrzeb umożliwienie odbioru w siedzibie Dostawcy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania materiałów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia fabrycznie nowych. Przedmiot zamówienia winien być dostarczony w oryginalnym opakowaniu z odpowiednią metką lub etykietą.
3. Wykonawca zobowiązany jest do stałego współdziałania z Zamawiającym, koordynującym całością dostaw objętych niniejszym zamówieniem.
4. Wynagrodzenie zostanie ustalone w oparciu o ceny jednostkowe dostaw objętych przedmiotem zamówienia określone w kalkulacji cenowej zgodnie z faktycznie dostarczoną ilością potwierdzoną przez Zamawiającego.
5. Zakres dostaw objętych przedmiotem zamówienia: Zgodny z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
6. Zamawiający zastrzega, iż ilości przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego są szacunkowe. Zamawiajacy nie gwarantuje realizacji całego zakresu z tytułu czego Wykonawca nie może żądać zwrotu zapłaty lub odszkodowania za niezrealizowany planowany zakres zamówienia.
7. Zamawiający używając nazw produktów wskazał na ich główne cechy i umożliwia ich identyfikację - dopuszcza sie inne materiały poza opisanymi pod warunkiem, iż będą nie gorsze niż wskazane.
IV. DOSTAWA i terminy:
1. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego przez okres realizacji umowy( tj. od dnia podpisania umowy do 31.12.2022r.). Szczegółowy zakres każdorazowej dostawy obejmujący przedmiot oraz ilość dostawy zostanie określony przez Zamawiającego w pisemnym (fax.) lub telefonicznym zleceniu lub elektronicznie (e-mail). Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia zamówionego asortymentu w terminie 48 godzin od złożonego przez Zamawiającego zlecenia lub później jeśli Zamawiający wyrazi na to zgodę - dla robót nie awaryjnych.
2. Dostawy przedmiotu umowy winny odbywać się w godz.ch pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku w godz.ch od 700 do 1500 .
3. Zamawiający zastrzega sobie, że w razie pilnego zapotrzebowania na materiały (np. awarii), asortyment sprecyzowany w załączniku nr 1 musi być dostępny na bieżąco.
4. Towar dostarczany będzie na ryzyko Wykonawcy transportem gwarantującym zachowanie jego należytej jakości. Koszt dostawy materiałów do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca. Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby każdorazowo wartość materiałów dostarczanych do siedziby wynosiła co najmniej 1.000,00 zł brutto.

Dokument nr: GZK.Z.1.2022

Składanie ofert:
VI. Miejsce i termin składania ofert: 11.01.2022 r.
Miejsce i termin składania ofert: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o., Ul. Oświęcimska 6, 42-674 Zbrosławice, Biuro Obsługi Klienta / Parter/, godz: 9:00 lub w formie elektronicznej na adres biuro@gzkzbroslawice.pl lub rbarszcz@gzkzbroslawice.pl.

Miejsce i termin realizacji:
5. Umowa obowiązywać będzie od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r.

Wymagania:
V. Sposób składania oferty:

1. Oferte nalerzy sporządzić pisemnie w języku polskim lub przesłać drogą elektroniczną, na formularzu oferty - załacznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego w oparciu o informacje zawarte w zlaczniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w przygotowanych wzorach.
2. W przypadku złożenia oferty drogą pisemną tradycyjną - za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego tj. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o., ul. Oświęcimska 6, 42-674 Zbrosławice, Biuro Obsługi Klienta.
3. Na ofertę składać się musi wypełniony druk oferty wg zał. nr 2 do zapytania ofertowego oraz formularz cenowy stanowiacy załacznik nr 2 a do formularza ofertowego. Brak w ofercie druku oferty lub formularzu ofertowego traktowane będzie przez Zamawiającego jako nie zgodne z zaproszeniem ofertowym i odrzucone.
4. Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu na składanie ofert.
5. Adres siedziby Zamawiającego - Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. Oświęcimska 6, 42-674 Zbrosławice,
e-mail - rbarszcz@gzkzbroslawice.pl oraz biuro@gzkzbroslawice.pl, tel. 322337074
VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert: najniższa cena.
2. Cena oferty określona w formularzu ofertowym posłuży Zamawiajacemy do wyboru najkorzystniejszej oferty. Cena oferty stanowić będzie sumę iloczynów cen jednostkowych poszczególnych materiałów i ich przewidywanej ilości określonej w załaczniki nr 1 do zapytania ofertowego. Zaoferowane przez Wykonawce ceny jednostkowe nie ulegną zmianie przez caly okres trwania umowy.
2.Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
3.Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4. Zamawiający wskazuje, iż dopuszcza się możliwość negocjacji warunków oferty z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza, wyniki negocjacji wymagają udokumentowania (korekta przedłożonej oferty, lub protokół z negocjacji).
VIII. Warunki płatności: W terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

IX. Uwagi końcowe:
1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania, w tym przygotowania i złożenia oferty). Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podawania uzasadnienia tej decyzji.
3. Treść niniejszego zaproszenia do składania ofert zamieszczona jest na stronie internetowej, pod następującym adresem: bip.gzkzbroslawice.pl. Wszelkie zmiany treści zapytania ofertowego Zamawiający będzie zamieszczać, także pod wskazanym wyżej adresem internetowym.

Kontakt:
2. Osobami uprawnionymi do kontaktu z potencjalnymi wykonawcami jest:
Prezes Zarządu - Rafał Barszcz- tel. kom. 696434681
Kierownik Działu Remontowo-Komunalnego - Rafał Wojcik: tel. kom. 600291009
Wszelkie pytania należy kierować na adres email: rbarszcz@gzkzbroslawice.pl lub telefonicznie 322337074,

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.