Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3264z ostatnich 7 dni
11165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa wodomierzy wraz z osprzętem

Przedmiot:

Dostawa wodomierzy wraz z osprzętem

Data zamieszczenia: 2022-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki
powiat: warszawski zachodni
tel. 22 722 41 70
sekretariat@zwik.ozarow-mazowiecki.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Ożarów Mazowiecki
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 722 41 70
Termin składania ofert: 2022-01-12 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty w postępowaniu na:
,,DOSTAWA wodomierzy wraz z osprzętem dla potrzeb ZWiK w Ożarowie Mazowieckim"

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZWiK w Ożarowie Maz. przy Ul. Poznańskiej
129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki,
w dniu 12.01.2022 r. o godz. 10:30.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć: osobiście lub przesłać na adres ZWiK w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki w zamkniętej kopercie z dopiskiem
,,DOSTAWA wodomierzy wraz z osprzętem dla potrzeb ZWiK w Ożarowie Mazowieckim"
w terminie do dnia 12.01.2022 r., do godz. 10;00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia:
Dostawy wodomierzy będą realizowane sukcesywnie zgodnie z potrzebami Zamawiającego
w terminie od dnia podpisanie umowy do dn. 31.12.2022 r.

Wymagania:
3. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował niżej podanymi
kryteriami i jego wagami:
A) Cena - waga kryterium - 90%
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 90 punktów, a każdej następnej ofercie
przyporządkowana zostanie liczba punktów proporcjonalnie mniejsza stosując wzór:
najniższa cena z rozpatrywanych ofert
Wartość punktowa ceny = -------------------------------------x 90
cena badanej oferty
B) Zadeklarowany okres gwarancji - waga kryterium - 10%
Zamawiający ofercie o najdłuższym okresie gwarancji przyzna max. 10 punktów.
Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji to 36 m-cv
Oceniany przez Zamawiającego min okres gwarancji to 36 m-cv
Wykonawca podaje okres gwarancji w miesiącach: 36 m-cy; 48 m-cy; 60 m-cy
Zamawiający przyzna za poszczególne okresy gwarancji niżej wymienione punkty:
36 m-cy -Opkt
48 m-cy - 5 pkt
60 m-cy - lOpkt
Zamawiający dokona oceny kryterium ceny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
zgodnie z zasadami matematycznymi, w kryterium okres gwarancji przyznane zostaną
punkty całkowite (0,5 lub 10 pkt).
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród nie odrzuconych ofert na
podstawie kryterium ceny.
Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
Wykonawcy obliczają cenę ofertową na podstawie własnej kalkulacji.
Oferta złożona przez Wykonawcę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Zamawiający w
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając taką ofertę,
informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku
-tj. kwotę netto.
Do obliczonej ceny ofertowej Wykonawca dodaje podatek VAT wg obowiązujących stawek.
Prawidłowe ustalenie podatku VAT, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług
należy do obowiązków wykonawcy.
Tak wyliczoną cenę z podatkiem VAT Wykonawca zamieszcza w ofercie. Cena brutto musi być
wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Całkowita cena
ofertowa będzie brana pod uwagę przez Komisję w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
Cena oferty powinna wynikać z opracowanego przez Wykonawce zestawienia cenowego
(cennika) zał. nr 1 do oferty.
Zaoferowane ceny jednostkowe będą cenami ryczałtowymi.
Zamawiający nie dopuszcza stosowania jakichkolwiek rabatów i upustów po obliczeniu
ceny ofertowej brutto.
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
Zamawiający informuje, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie
wykonawcy może ulec zmianie o kwotę wynikającą ze zmienionej stawki tego podatku
obowiązującej w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy.
4. Inne istotne warunki przyszłej umowy:
4.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.2 Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej ZWiK w Ożarowie Mazowieckim
zaproszenie do składania ofert.
4.3 Z Dostawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę cenową Zamawiający podpisze umowę na
,,Dostawa wodomierzy wraz z osprzętem dla potrzeb ZWiK w Ożarowie Mazowieckim",
która wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Do składanej oferty należy załączyć wypełnione dokumenty:
- wypełniony formularz oferty,
- podpisany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z
właściwego rejestru.
7. W przypadku podpisania oferty, oświadczeń łub innych dokumentów przez osoby inne niż
wskazane w odpowiednim rejestrze, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale
wystawione dla tych osób i podpisane przez osoby wskazane w pkt. 5.
Oferty dostarczone po tym terminie nie będą
brane pod uwagę.
8. Uwaga !!!
1. W związku z obecnie panującą sytuacją epidemiczną może zaistnieć sytuacja, że oferty mogą być
składane poprzez ich wrzucenie do skrzynki, umieszczonej obok wejścia do siedziby ZWiK w
Ożarowie Mazowieckim (ul. Poznańska 129/133,05-850 Ożarów Mazowiecki).
2. Otwarcie ofert będzie transmitowane na żywo on-line na stronie internetowej Zamawiającego:
https://zwik.ozarow-mazowiecki.pl/transmisia-z-otwarcia-ofert/
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania przetargowego bez podania
przyczyny oraz unieważnienia zapytania ofertowego bez ponoszenia jakichkolwiek skutków
prawnych i finansowych.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.