Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3122z ostatnich 7 dni
10493z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Udrażnianie i monitoring odcinków sieci kanalizacji oraz czyszczenie przepompowni...

Przedmiot:

Udrażnianie i monitoring odcinków sieci kanalizacji oraz czyszczenie przepompowni ścieków sanitarnych

Data zamieszczenia: 2022-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki
powiat: warszawski zachodni
tel. 22 722 41 70
sekretariat@zwik.ozarow-mazowiecki.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Ożarów Mazowiecki
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 722 41 70
Termin składania ofert: 2022-01-12 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty w postępowaniu na:
,, Udrażnianie i monitoring odcinków sieci kanalizacji oraz czyszczenie przepompowni ścieków sani-
tarnych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki".

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZWiK
w Ożarowie Maź. przy Ul. Poznańskiej 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki w dniu 12.01.2022 r. o
godz. 10:30.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie
Mazowieckim, Ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki w zamkniętej kopercie z dopi-
skiem: ,, Udrażnianie i monitoring odcinków sieci kanalizacji oraz czyszczenie przepompowni ścieków
sanitarnych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki" w terminie do dnia 12.01.2022 r.,
do godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
2.. Okres realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2022 r.

Wymagania:
3.. Kryterium oceny ofert:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na usługi wymienione w części. I, II, III
SOPZ, Dla każdej z w/w części. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy który złożył najko-
rzystniejszą ofertę dla danego rodzaju usługi. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawia-
jący będzie się kierował niżej podanymi kryteriami i jego wagami:
A) Cena - waga kryterium -100% za usługi wymienione w ez I. Obsługa pompowni siecio-
wych oraz sieci kanalizacji sanitarnej
B) Cena - waga kryterium - 100% za usługi wymienione w ez. n. Obsługa pompowni przy-
domowych
C) Cena - wagą kryterium -100% za usługi wymienione w ez. III. Obsługa hydroponicz-
nych oczyszczalni ścieków
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 100 punktów dla każdego rodzaju usługi wymie-
nionego w ez. I, II, III SOPZ osobno, a każdej następnej ofercie przyporządkowana zostanie
liczba punktów proporcjonalnie mniejsza stosując wzór:
najniższa cena z rozpatrywanych ofert
Wartość punktowa ceny =-------------------------------------- x 100
cena badanej oferty
Zamawiający dokona oceny kryterium cen z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Zamawiający
wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród nie odrzuconych ofert na podstawie kryterium cen dla po-
szczególnych części A, B, C osobno.
Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
Wykonawcy obliczają ceny ofertowe na część A, B, C (ez. I, n, III SOPZ) na podstawie własnej kalku-
lacji.
Oferta złożona przez Wykonawcę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej cen podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek roz-
liczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając taką ofertę, informuje Zamawiającego, czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania,
oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku - tj. kwotę netto.
Do obliczonej ceny ofertowej Wykonawca dodaje podatek VAT wg obowiązujących stawek. Prawi-
dłowe ustalenie podatku VAT, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług należy do
obowiązków wykonawcy.
Tak wyliczone ceny z podatkiem VAT Wykonawca zamieszcza w ofercie. Ceny brutto musi być wyra-
żona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Całkowite ceny ofertowe będą
brane pod uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
Ceny ofert powinny wynikać z opracowanego przez Wykonawce zestawienia cenowego (cennika) zał.
nr 1 do oferty.
Zaoferowane ceny jednostkowe będą cenami ryczałtowymi.
Zamawiający nie dopuszcza stosowania jakichkolwiek rabatów i upustów po obliczeniu ceny oferto-
wej brutto.
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
Zamawiający informuje, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie wykonawcy
może ulec zmianie o kwotę wynikającą ze zmienionej stawki tego podatku obowiązującej w dacie po-
wstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy.
4. Inne istotne warunki przyszłej umowy:
Warunki umowy zostały określone w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 3 do Zapytania.
5. Do składanej oferty należy załączyć następujące dokumenty:
- zestawienie cenowe usług czyszczenia i monitoringu kanalizacji dla pkt. I, II, III lub wybranych
- podpisane oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej wg wzoru stanowiącego zał. 1 do SOPZ
- kopię polisy ubezpieczeniowej na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za
szkody osobowe i rzeczowe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego mienia na
sumę gwarancyjną min 100 000,00zł (słownie: sto tysięcy 00/100 zł),
- dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada możliwość transportu i oddania do utylizacji
odpadów o kodzie 200306, dopuszcza się złożenie kopii decyzji zezwalającej na transport odpadów/
kopii faktury/ karty przekazania odpadów dot. utylizacji odpadów o kodzie 200306 z lat 2016-2021
lub umowy z odpowiednim zakładem utylizacji odpadów na rok 2020 lub innego dokumentu
potwierdzającego powyższe zatwierdzonego przez Zamawiającego.
Oferty dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
7. Uwaga!!!
1. W związku z obecnie panującą sytuacją epidemiczną może zaistnieć sytuacja, że oferty mogą być
składane poprzez ich wrzucenie do skrzynki, umieszczonej obok wejścia do siedziby ZWiK w Ożarowie
Mazowieckim (ul. Poznańska 129/133,05-850 Ożarów Mazowiecki).

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.