Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3264z ostatnich 7 dni
11165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Całkowita rozbiórka budynków

Przedmiot:

Całkowita rozbiórka budynków

Data zamieszczenia: 2022-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kobylin-Borzymy
ul. Główna 11
18-204 Kobylin-Borzymy
powiat: wysokomazowiecki
tel. + 48 86 274 30 03, tel/fax 86 274 30 26
gmina@kobylinborzymy.eu
Województwo: podlaskie
Miasto: Kobylin-Borzymy
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. + 48 86 274 30
Termin składania ofert: 2022-01-13 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opis przedmiotu zamówienia.
Całkowita rozbiórka budynków: mieszkalnego (chaty) oraz dwóch budynków gospodarczych na
działce nr ewid. 15, 190/1 obręb 0006 Kobylin-Borzymy w miejscowości Kobylin-Borzymy.
Obszar inwestycji mieści się w miejscowości Kobylin-Borzymy przy drodze powiatowej. Teren
inwestycji posiada dostęp do drogi publicznej. Po dokonaniu rozbiórki elementy z rozbiórki
należy wywieźć i zutylizować. Zamawiający w zakresie A posiada wydaną Decyzję Starosty
Wysokomazowieckiego Znak BI.6741.19.2021 .TR Nr 16/2021 z dnia 27.10.2021 r., oraz w
zakresie B Decyzję Starosty Wysokomazowieckiego Znak BI.6741.20.202l.DW Nr 19/2021 z
dnia 29.10.2021 r., zatwierdzającą projekt rozbiórki.
Zakres A:
Budynek mieszkalny (chata) o konstrukcji drewnianej.
o Wysokość budynku: 6,80 m.
o Powierzchnia zabudowy: 188,13 m2
o Kubatura: 890 m3
Zakres B
Budynki gospodarcze:
Budynek gospodarczy nr. 1
o Wysokość budynku: 7,23 m
o Powierzchnia zabudowy: 160,23 m2
o Kubatura: 870 m3
Budynek gospodarczy nr. 2
o Wysokość budynku: 3,95 m
o Powierzchnia zabudowy: 77,88 m2
o Kubatura: 210 m3
Szczegółowy zakres przedstawia załączony projekt rozbiórki (zał. nr 3), oraz wzór umowy (zał.
nr 2).

Otwarcie ofert: Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej :
Otwarcie złożonych ofert cenowych nastąpi w dniu 13.01.2022 r. o godz. 10:15 w siedzibie
Urzędu Gminy Kobylin-Borzymy w pokoju nr 20.

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej :
Propozycję cenową należy złożyć osobiście w terminie do dnia 13.01.2022 r. do godz.
10:00 w zaklejonej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy Kobylin-Borzymy, pok. 18; ul.
Główna 11, 18-204 Kobylin-Borzymy, bądź przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy ul.
Główna 11,18-204 Kobylin-Borzymy
Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie brana
pod uwagę. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie
propozycję przed terminem upływu jej składania.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji umowy: 31.03.2022 r.

Wymagania:
Szczegółowy zakres przedstawia załączony projekt rozbiórki (zał. nr 3), oraz wzór umowy (zał.
nr 2). Powyższe dokumenty stanowią integralną część zapytania ofertowego. Zaleca się, aby
Wykonawca zdobył wszelkie informacje (np.: dokonał wizji lokalnej w terenie), które mogą być
konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
III. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej :
a) Należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
Zamawiający zezw ala na złożenie oferty na wy brany zakres zadania tj. zakres A lub zakres B,
bądź na oba zakresy.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis:
Propozycja cenowa na zadanie pn.:
Rozbiórka budynków: (w zależności od wybranego zakresu)
- w zakresie A: budynku mieszkalnego (chaty) położonej w miejscowości Kobylin-Borzymy przy
ul. Głów nej 9
- w zakresie B: dwóch budynków gospodarczych, zlokalizowanych na działce o nr. ewid. 15,
położonej w; obrębie miejscowości Kobylin-Borzymy - nie otwierać przed 13.01.2022 r. do godz.
10:00.
b) Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
c) Musi być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,
d) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na obie części zamówienia lub na wybraną
część zamówienia.
V. Zamawiający ze swojej strony zapewnia Kierownika Budowy(Rozbiórki)
VI. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się
kierował kryterium: CENA - 100%.
VII. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:
a) Formularz oferty wg załączonego wzoru
VIII. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej :
W cenę propozycji należy wliczyć:
o Wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
o Obowiązujący podatek od towarów i usług.
Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres
ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający
wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom.
XII. Informacje dotyczące zawierania umowy:
W terminie do 5 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty wybrany wykonawca jest
zobowiązany podpisać umowę. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej
propozycji cenowej. W przypadku nie zawarcia umowy w wyznaczonym terminie
Zamawiający może wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę.
XIII. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną przez niego wprowadzone do treści
umowy zawiera załącznik nr 2.
XIV. Pozostałe informacje
1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert,
zmienić zapytanie ofertowe. Zmienione zapytanie ofertowe Zamawiający umieści na stronie
internetowej.
2. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy bez wskazania
przyczyny.
5. Zamawiający zamyka postępowanie bez zawarcia umowy w przypadku gdy:
5.1. nie została złożona żadna oferta,
5.2. cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na
realizację zamówienia,
5.3. zamawiający stwierdził zaistnienie istotnych okoliczności, których nie można było
przewidzieć wcześniej, a których zaistnienie powoduje niemożność zawarcia ważnej umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zawartej umowy pod warunkiem
zawarcia przez obie jej strony pisemnego aneksu.

Uwagi:
Zamawiający:
Gmina Kobylin-Borzymy
ul. Główna 11, 18-204 Kobylin-Borzymy
NIP 722 16 12 886,
tel. + 48 86 274 30 03, tel/fax 86 274 30 26
Godziny pracy:
Pn. 8:00- 16:00
Wt.-Pt. 7:30-15:30
e-mail: gmina@kobylinborzymy.eu
wojciech.plszczatowski@kobylinborzymy.eu

Kontakt:
Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami z ramienia
zamawiającego: Wojciech Piszczatowski, tel. 862743003 w. 17
e-mail: wojciech.plszczatowski@kobylinborzymy.eu

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.