Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3122z ostatnich 7 dni
10493z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Rozbiórka budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Przedmiot:

Rozbiórka budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Data zamieszczenia: 2022-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Tomaszów Lubelski
ul. Lwowska 57
22-600 Tomaszów Lubelski
powiat: tomaszowski (lubelski)
Telefon (84) 664-37-40, FAX (84) 664-22-43
przetargi@tomaszow-lubelski.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Tomaszów Lubelski
Wadium: 1 000,00 zł
Nr telefonu: Telefon (84) 664-37-
Termin składania ofert: 2022-01-07 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące zamówienia publicznego pn.:
,,Rozbiórka budynków mieszkalnych wielorodzinnych
w Tomaszowie Lubelskim"
Powyższe zapytanie ofertowe nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 24.10.2019 r. poz.2019).
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zarządzeniem Nr 7 / 2021 Burmistrza Miasta
Tomaszów Lubelski z dnia 26.01.2021r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania
zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej
zamówienia do 130 000,00 złotych.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy
ulicy Al. Sportowa 3 oraz Al. Sportowa 7 - oznaczonych nr 3 i nr 7 kolor żółty -
załącznik graficzny.
Wykonawca:
- zabezpieczy teren robót przed dostępem osób trzecich,
- będzie utrzymywać ład i porządek w trakcie prowadzenia prac,
- utrzyma czystość na terenach przylegających do terenu robót (w tym dojazdy),
- wywiezie gruz i odpady z rozbiórek,
- wywiezie i zutylizuje wszelkie pozostałości jakie znajdują się w pomieszczeniach na
bieżąco na własny koszt,
- po zakończeniu robót całkowite uporządkuje teren przed zgłoszeniem robót do odbioru
końcowego,
- zabezpieczy zieleń wysoką na działkach sąsiadujących,
- zasypie i wyrówna terenu rozbiórki wg. wskazań Zamawiającego,
- przywróci do stanu pierwotnego teren wraz z usunięciem szkód spowodowanych na
skutek jego działania w trakcie realizacji robót,
- Wykonawca odpowiada za wszelkie zniszczenia i zabrudzenia obiektów przyległych,
powstałe z jego winy w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca
naprawi uszkodzenia i doprowadzi obiekty do stanu pierwotnego na własny koszt pod
nadzorem zamawiającego.
- może dokonać wizji lokalnej dla zapoznania się z obiektem i jego otoczeniem po
ustaleniu terminu wizji z Zamawiającym.

Dokument nr: IR.271.10.2022

Składanie ofert:
3. Ofertę należy przesłać w postaci elektronicznej na adres e-mail: przetargi@tomaszow-
lubelski.pl

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć (przesłać) na adres e-mail: przetargi@tomaszow-Iubelski.pl,
do dnia 07 styczeń 2022 r. do godz. 09:00.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Planowany termin - do 21 styczeń 2022 r.

Wymagania:
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej, podpisaną przez osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców). Oznacza to. iż jeżeli z dokumentu(ów)
określaj ącego(y eh) status prawny Wykonawcy (ów) lub pełnomocnictwa
(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy (ów) upoważnionych jest
łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty' muszą być podpisane przez
wszystkie te osoby.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci papierowej. Oferty
złożone w wersji papierowej będą odrzucone.
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
VI. WADIUM
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
zamawiającego: 11 9639 0009 2001 0014 2960 0008 z dopiskiem:
,,Wadium - ,,Rozbiórka budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Tomaszowie
Lubelskim''
UWAGA:
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania
rachunku Zamawiającego.
VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. W ofercie należy podać cenę brutto z naliczonym podatkiem VAT.
2. Oferowana przez wykonawcę cena jest ceną ryczałtową.
3. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie
wymagania niniejszego zapytania oraz obejmować wszelkie koszty, które Wykonawca
winien ponieść z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi warunkami
technicznymi, normami i przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Wszystkie wartości powinny być naliczane z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
IX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY - OGÓLNE
WARUNKI UMOWY
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na zasadach określonych
w istotnych warunkach umowy, będących załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania.
2. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
1) zostanie zawarta w formie pisemnej,
2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
3) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie.
X. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
1) do zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert,
2) zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert,
3) odwołania postępowania do momentu złożenia ofert,
4) unieważnienia postępowania, jeśli:
a) cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia;
b) 'wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania
postępowania,
c) W przypadkach, o których mowa powyżej. Wykonawcy nie przysługują w stosunku do
Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.
2. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, o czym
niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.
3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów lub
oświadczeń bądź złożone dokumenty i/lub oświadczenia zawierają braki, do ich
uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Czynność uzupełniania dokumentów i/lub
oświadczeń jest czynnością jednokrotną. Uzupełnieniu nie podlega treść oferty
rozumiana jako zakres zobowiązania Wykonawcy.
4. Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do
złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów i/lub oświadczeń.
5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu adresu e-mail:
przetargi@tomaszow-lubelski.pl.

Kontakt:
6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
- w zakresie proceduralnym: Marek Kiełbasa - Inspektor ds. zamówień publicznych,
e-mail: przetargi@tomaszow-lubelski.pl,
- w zakresie merytorycznym: Marcin Zieliński - Naczelnik wydziału inwestycji
i rozwoju, e-mail: mzielinski@tomaszow-lubelski.pl.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.