Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
232z dziś
4018z ostatnich 7 dni
11684z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Kompleksowe świadczenie usług sprzątania i utrzymywania czystości powierzchni...

Przedmiot:

Kompleksowe świadczenie usług sprzątania i utrzymywania czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych

Data zamieszczenia: 2022-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o
Namysłowska 8
50-304 Wrocław
powiat: Wrocław
zamowienia@wm.wroc.pl
https://wm-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: 8 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-01-12 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Kompleksowe świadczenie usług sprzątania i utrzymywania czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych znajdujących się na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem Grafit we Wrocławiu.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

kompleksowe świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych znajdujących się na terenie i wokół Obiektu, w tym odśnieżania i usuwania oblodzeń powierzchni zewnętrznych, zgodnie z opisem, zakresem i częstotliwością wskazanymi w załączniku nr 6 do SWZ i w odniesieniu do powierzchni wskazanych w załączniku nr 7 do SWZ.

CPV: 90910000-9, 90911300-9

Dokument nr: 2022/BZP 00001926, WM/SZP/TP/70/2021/S

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-01-12 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://wm-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.: https://wm-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.: ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.:
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: a. Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
o Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
o Google Chrome 31
o Mozilla Firefox 26
o Opera 18
Pozostałe wymagania techniczne:
o dostęp do sieci Internet
o obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax
o włączona obsługa JavaScript
o zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
o zainstalowany Acrobat Reader
o zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
b. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych
Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452). Równocześnie Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików: .pdf.
c. Kodowanie i oznaczanie czasu przekazania danych
Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W przypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty, dokumentu będąc niezalogowanym na Platformie przetargowej. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu w ikonę ,,Złóż ofertę". W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie Przetargowej, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę Przetargową.
d. Korzystanie z platformy przetargowej jest bezpłatne.
Pełną obsługę techniczną platformy przetargowej świadczy firma Logintrade S.A. W przypadku ewentualnych problemów technicznych prosimy o kontakt z infolinią techniczną +48 71 787 35 34 (w dni robocze godz. 8.00-16.00); e-mail: helpdesk@logintrade.net
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest zapoznać się z:
Instrukcjami obsługi Platformy przetargowej - dostępnymi pod adresem:
https://wm-wroc.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
Regulaminem korzystania z Platformy przetargowej - dostępnym pod adresem:
https://wm-wroc.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): wskazany w SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://wm-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-01-12 09:00
Miejsce składania ofert: ofertę należy zlozyć za pośrednictwem Platformy zamieszczonej pod adresem: https://wm-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WM/SZP/TP/70/2021/S
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

kompleksowe świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych znajdujących się na terenie i wokół Obiektu, w tym odśnieżania i usuwania oblodzeń powierzchni zewnętrznych, zgodnie z opisem, zakresem i częstotliwością wskazanymi w załączniku nr 6 do SWZ i w odniesieniu do powierzchni wskazanych w załączniku nr 7 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: zatrudnienie do realizacji przedmiotu zamówienia, osób o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 lit. e) ustawy Pzp tj. osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( P)Niezatrudnienie żadnej osoby niepełnosprawnej - 0 pkt. Zatrudnienie 1 osoby niepełnosprawnej - 20 pkt. Zatrudnienie co najmniej 2 osób niepełnosprawnych - 40 pkt.
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak
4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje,
przez okres nie dłużej niż 12 miesięcy,
co najmniej jedną usługę obejmującą usługę sprzątania pomieszczeń w czynnym budynku/budynkach użyteczności publicznej -
na kwotę brutto nie mniejszą niż 400 000,00 zł,
w ramach jednej umowy:
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zawierający usługi, o których mowa
w Rozdz. VII ust. 2 pkt. 4 lit. a) SWZ, wraz z podaniem wartości, przedmiotu usługi, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane (wzór zał. nr 9 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych i 00/100).
Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy PZP zamówienia w formularzu ofertowym składają oświadczenie zgodne z art. 117 ust. 4ustawy PZP.
Warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 4) lit. a) rozdz. VII SWZ dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (w zakresie doświadczenia) w przypadku zaangażowania
w realizację zamówienia:
- kilku podmiotów, na których doświadczeniu wykonawca polega,
- bądź w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

musi być w całości spełniony przez jednego z nich tj; przez jeden podmiot na którego doświadczeniu wykonawca polega lub przez jednego z wykonawców występujących wspólnie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
zawarte w § 13 projektowanych postanowień umowy - zal 5 SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: zatrudnienie do realizacji przedmiotu zamówienia, osób o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 lit. e) ustawy Pzp tj. osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( P)Niezatrudnienie żadnej osoby niepełnosprawnej - 0 pkt. Zatrudnienie 1 osoby niepełnosprawnej - 20 pkt. Zatrudnienie co najmniej 2 osób niepełnosprawnych - 40 pkt.
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak
4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne
Termin związania ofertą: do 2022-02-10

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.