Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
372z dziś
4158z ostatnich 7 dni
11824z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

USUWANIE AWARII, BIEŻĄCE UTRZYMANIE SIECI KANALIZACYJNYCH

Przedmiot:

USUWANIE AWARII, BIEŻĄCE UTRZYMANIE SIECI KANALIZACYJNYCH

Data zamieszczenia: 2022-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o
ul. Kolejowa 4
43-190 Mikołów
powiat: mikołowski
tel. (32) 226 00 52, tel: 032 218-05-51, fax: 032 218-05-53
sekretariat@zim.com.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Mikołów
Wadium: 20.000.00 zł
Nr telefonu: tel. (32) 226 00 52,
Termin składania ofert: 2022-01-13 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY- PISEMNY NA USUWANIE AWARII, BIEŻĄCE UTRZYMANIE
SIECI KANALIZACYJNYCH
1. Przedmiotem zamówienia jest usuwanie awarii, bieżące utrzymanie, remonty i konserwacja,
pompowanie studni i komór osadowych sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Mikołów. Czyszczenie, konserwacja i remonty sieci kanalizacyjnej wraz z obiektami na tej sieci, usuwanie
awarii, naprawy bezwykopowe, monitoring oraz utylizacja odpadów.

Dokument nr: ZP.262.01.2022

Otwarcie ofert: 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.01.2022r. o godz. 9:15 i będzie transmitowane online na kanale:
https://www.voutube.com/channel/UCzwoSCniqRcle4paPvTbCUQ7view as=subscriber

Składanie ofert:
5. Formularz oferty (wg załącznika nr 1) wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 4 niniejszego
Ogłoszenia, w zamkniętej i opisanej kopercie OFERTA 1/U/2022 należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta
pok. nr 1 w budynku Spółki przy Ul. Kolejowej 4 lub wysłać za pośrednictwem poczty lub kuriera, do dnia
13.01.2022r. do godz. 9:00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty umownej

Wymagania:
1. Zamawiający pod rygorem nie dopuszczenia do przetargu żąda wniesienia wadium w wysokości:
20.000.00 zł nie później niż do upływu terminu składania ofert. Wadium należy wpłacić przelewem, ze
wskazaniem numeru i nazwy postępowania, na rachunek Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o.: ING
Bank Śląski o/Mikołów Nr 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153. Środki będą ulokowane na rachunku
nieoprocentowanym. Za skuteczne wniesione wadium w pieniądzu uważa się wadium znajdujące się
/zaksięgowane/ do upływu terminu składania ofert na rachunku Zamawiającego. Dopuszcza się
wniesienie wadium w formie gwarancji bankowej i w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Oryginał wadium
w postaci niepieniężnej należy dołączyć do oferty. Jeżeli wadium w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej przy czym okres ważności tych gwarancji winien wynosić min. 30 dni od upływu
terminu składania ofert (włącznie). Oryginał wadium w postaci niepieniężnej należy dołączyć do oferty.
Jeżeli wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej jest w postaci elektronicznej
Wykonawca ma obowiązek przesłać w tejże formie Zamawiającemu na adres mailowy:
zamowienia@zim.com.pl następnie kopie dołączyć do oferty.
3. Opis sposobu obliczenia ceny: Wykonawca jest zobowiązany do podania w formularzu ofertowym
(wg załącznika nr 1) cen jednostkowych oraz wyliczenie ceny oferty z dokładnością do jednego grosza
w oparciu o podane przewidywane ilości prac do wykonania.
4. Wraz z formularzem oferty Wykonawca winien złożyć:
4.1. Wykaz usług (wg załącznika nr 2) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 ostatnich lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy-w tym okresie t.j. n/w usług na kanalizacji od 150mm do 1200mm:
a) co najmniej jedna usługa polegająca na prowadzeniu prac związanych z udrożnieniem ciągów
kanalizacyjnych o łącznej długości co najmniej 4000 mb kanalizacji o wartości minimum 100 000,00
zł netto,
b) co najmniej jedna usługa polegająca na monitoringu kanalizacji wraz z rejestracją na nośnikach
elektronicznych oraz przygotowaniem raportu technicznego o łącznej długości co najmniej 2000 mb
kanalizacji o wartości minimum 10000,00 zł netto
c) co najmniej jedna usługa polegająca na wykonaniu renowacji bezwykopowej (rękaw) kanalizacji
o łącznej długości co najmniej 100 mb kanalizacji o wartości minimum 70 000 zł netto;
Należy podać wartość, przedmiot świadczonych usług, datę wykonania oraz podmioty, na rzecz których
usługi zostały wykonane lub są wykonywane usługi. Do wykazu należy także dołączyć dowód czy te
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
wykonawcy; w przypadku; świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie
ostatnich 3 miesięcy.
4.2. Wykaz niezbędnych do wykonania narzędzi i urządzeń (wg załącznika nr 3), wraz z informacją
o podstawie do dysponowania tymi zasobami, tj.
a) min. 2 samochody ciśnieniowe z recyklingiem o parametrach co najmniej 400 l/min i ciśnieniu min
140 atm.,
b) wycinarka do usuwania przerostów korzeniowych,
c) samochód wyposażony w kamerę do monitorowania kanalizacji o średnicach od 150 mm do 1200
mm z pomiarem spadków,
djsamochód wyposażony w specjalistycznego robota kanalizacyjnego do frezowania pracującego
w zakresie średnic od DN 150 mm do 600 mm,
e) zestaw do montażu krótkich rękawów żywicznych ,,PAKER".
4.3 Wykaz osób (wg załącznika nr 4), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, lub kierowanie
robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień,
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami tj.:
a) minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
b) minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności drogowej,
c) minimum 4 kierowcy/operatorzy samochodów specjalistycznych posiadający ukończone szkolenie
w zakresie wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym wraz
z odpisami wymaganych uprawnień i zaświadczeń,
d) minimum 1 osoba - operator kamery, posiadający certyfikat szkolenia z zakresu techniki inspekcji
kanałów i analizy uszkodzeń zgodnie z normą EN 13508.
Brak oznaczenia ,,OFERTA 1/U/2022" może spowodować otwarcie koperty
przed upływem terminu otwarcia ofert (jak zwykłej korespondencji), czego konsekwencje obciążą
Wykonawcę.
7. Prowadzone postępowanie jest jawne. Do odwołania zawieszona jest możliwość bezpośredniego
uczestnictwa Wykonawców w otwarciu ofert. Zamawiający bezpośrednio po czynności otwarcia ofert
zamieści w BIP'ie informację z otwarcia ofert.
8. Jedynym kryterium oceny ofert jest: cena 100%.
9. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną: zamowienia@zim.com.pl
Zamawiający nie dopuszcza
kierowania korespondencji elektronicznej na inny adres e-mail, pod rygorem uznania jej za
niedoręczona.
10. Przetarg prowadzony jest w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego, Zamawiający zastrzega sobie prawo
do unieważnienie postępowania przez co należy rozumieć odwołanie przetargu na każdym jego etapie
bez podania przyczyny lub zamknięcie przetargu bez wyboru oferty.
11. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa, której warunki zawarte są w załączniku do
niniejszego ogłoszenia.
12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
13. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień,
w którym upływa termin składania ofert.
14. Zamawiający oświadcza, iż:
a) nie wykorzystuje powierzonych danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami
prawa;
b) przetwarza powierzone dane osobowe tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne, w ramach
przedmiotowego postępowania i dba o ich bezpieczeństwo

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.