Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
125z dziś
3908z ostatnich 7 dni
13440z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2022-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Biesiekierzu
Biesiekierz 103
76-039 Biesiekierz
powiat: koszaliński
tel. +48 943 180 955 fax: +48 943 180 940, tel. +48 943180 954
sekretariat@biesiekierz.eu
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Biesiekierz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 943 180 955
Termin składania ofert: 2022-01-07 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do złożenia oferty na usługę: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej dla zadania inwestycyjnego: ,,Budowa dróg gminnych - Ul. Kalinowa (89/17, 59, 89/31, 77/3, 60/4) i Ul. Akacjowa (89/17) w Starych Bielicach"
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamawiający zleca usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej dla zadania inwestycyjnego: ,,Budowa dróg gminnych - Ul. Kalinowa (89/17, 59, 89/31, 77/3, 60/4) i Ul. Akacjowa (89/17) w Starych Bielicach".
Dokumentacja przetargowa zadania inwestycyjnego wraz z dokumentacją projektową - http://bip.biesiekierz.eu/index.php?id=102&p=701
ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje nadzór inwestorski branży drogowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333), a ponadto:
str. 2
a) Stawiennictwo na każdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiającego w
ciągu 48 godzin,
b) Bieżąca kontrola realizacji przedmiotu umowy z Wykonawcą robót poprzez
reprezentowanie Zamawiającego na budowie,
c) Sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania z dokumentacją
projektową, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,
d) Weryfikacja harmonogramu rzeczowo - finansowego prac Wykonawcy w
terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania,
e) Kontrola zgodności przebiegu prac Wykonawcy z jego harmonogramem oraz
niezwłoczne informowanie Zamawiającego o stwierdzonych opóźnieniach
i odstępstwach,
f) Kontrola przestrzegania przez Wykonawcę przepisów bhp, oraz ochrony
środowiska,
g) Kontrola i dopuszczenie materiałów do wbudowania,
h) Kontrola usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego wad i usterek,
i) Potwierdzenie zakończenia robót budowlanych i stwierdzenie gotowości do
odbioru,
j) Kontrola kompletności i prawidłowości dokumentacji odbiorowej.

Dokument nr: UG.SR.042.1.2021.TH

Otwarcie ofert: OTWARCIE OFERT
Otwarcie ofert nastąpi 7.1.2022 roku do godz. 12.15 w siedzibie Urzędu Gminy w Biesiekierzu w Sali narad.

Składanie ofert:
III. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do 7.1.2022 roku do godz. 12.00 osobiście w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Biesiekierzu, Biesiekierz 103, 76 - 039 Biesiekierz z dopiskiem: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej dla zadania inwestycyjnego: ,,Budowa dróg gminnych - Ul. Kalinowa (89/17, 59, 89/31, 77/3, 60/4) i Ul. Akacjowa (89/17) w Starych Bielicach"

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania usługi stanowiącej przedmiot zamówienia - do dnia zakończenia
realizacji całości robót budowlanych i podpisania protokołu końcowego odbioru
robót. Planowany termin zakończenia całości zamówienia na roboty budowlane -
30.09.2022 r.

Wymagania:
ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30.000 EURO
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności,
- posiadania wiedzy i doświadczenia,
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym,
- posiadania dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej.
II. Weryfikacja spełnienia warunków określonych w pkt 1 - 4 dokonywana
będzie w oparciu o załączone do formularza ofertowego oświadczenie
Wykonawcy.
III. Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał, nie później niż na dzień
składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w pkt 1 - 4.
IV. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na
podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę, na
zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
V. Zamawiający odrzuci oferty nie spełniające warunków udziału w
postępowaniu.
str. 3
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
I. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę o treści zgodnej z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
II. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w celu uzgodnienia terminu i sposobu podpisania umowy.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
I. Przez cenę oferty należy rozumieć cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podaną przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
II. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia. Cena za realizację przedmiotu zamówienia jest stała i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy.
OPIS KRYTERIUM WYBORU OFERT
Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie jednym kryterium najniższej ceny
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
I. W ofercie należy podać cenę netto i brutto. Do oferty sporządzonej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
II. Zamawiający nie wyraża zgody na zlecanie całości lub części przedmiotu zamówienia podwykonawcom.
MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
I. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
II. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, osobę reprezentującą Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze, osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy albo osobę działającą na podstawie pełnomocnictwa.
IV. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
str. 4
V. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
VI. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji w celu ustalenia ostatecznej ceny z wybranymi wykonawcami, którzy złożyli oferty zawierające cenę oraz spełniają wymagania w zakresie właściwości przedmiotowej zamówienia.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert bądź po podpisaniu umowy. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
WYNIK POSTĘPOWANIA
I. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
II. Zamawiającemu przysługuje prawo zakończenia niniejszego postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
I. W prowadzonym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się może za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub faksu, z zastrzeżeniem ust. III.
II. W przypadku przesyłania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie powinna potwierdzić fakt ich otrzymania.

Uwagi:
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00

Kontakt:
OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
Tomasz Hołowaty - Urząd Gminy w Biesiekierzu, Biesiekierz 103, 76 - 039 Biesiekierz; tel. +48 943180 954, adres e-mail: strategia@biesiekierz.eu,

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.