Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
125z dziś
3908z ostatnich 7 dni
13440z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Świadczenie usług w zakresie obsługi geodezyjnej

Przedmiot:

Świadczenie usług w zakresie obsługi geodezyjnej

Data zamieszczenia: 2022-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Polanowie
ul. Wolności 4
76-010 Polanów
powiat: koszaliński
tel. +48 94 3188329; +48 94 3188351 fax. +48 94 3188387, tel. (94)348-06-33
j.plucinska@polanow.eu
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Polanów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 94 3188329;
Termin składania ofert: 2022-01-10 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Polanów zaprasza do złożenia oferty na ,,Świadczenie usług w zakresie obsługi geodezyjnej Gminy Polanów w roku 2022"
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług geodezyjnych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Polanowie w 2022 r. w zakresie:
- bieżąca obsługa Zamawiającego w zakresie usług geodezyjnych

CPV: 71354300, 71222100, 71354000

Dokument nr: GNR.I.271.1.2022

Składanie ofert:
V. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, Ul. Wolności 4, w Polanowie - sekretariat - pokój nr 5 w terminie do dnia 10 stycznia 2022 roku (poniedziałek) do godz. 12:00.
Kopertę należy zaadresować jak niżej:
Urząd Miejski w Polanowie
ul. Wolności 4, 76-010 Polanów
Oferta dotycząca zapytania ofertowego na ,,Świadczenie usług w zakresie obsługi geodezyjnej Gminy i Miasta Polanów w roku 2022"

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin wykonania zamówienia:

do 31.12.2022 r.

Wymagania:
III. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

a) przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Cena - 100%

Cena musi być wyrażona w złotych polskich słownie i cyfrowo, z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku.

b) Ocena oferty będzie wyrażona w punktach i zostanie dokonana zgodnie z wzorem:

LP = CN /CB x 100

Gdzie:

LP - liczba punktów
CN - cena oferty najtańszej
CB - cena oferty badanej
100 - kryterium cenowe
c) do oceny ofert będzie brana pod uwagę łączna cena brutto obliczona za pomocą formularza cenowego i zapisana w formularzu ofertowym,
d) maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 100 punktów,
e) do porównania i oceny ofert Zamawiający będzie brał cenę brutto całości zamówienia,
f) za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta nie podlegająca odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów,
g) w przypadku uzyskania przez Oferentów jednakowej liczby punktów, Zamawiający przeprowadzi pomiędzy Oferentami dodatkowe negocjacje.
IV. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, zostanie podpisana umowa w miejscu i na warunkach określonych przez Zamawiającego. Informacja o wyborze Wykonawcy, miejscu, terminie podpisania umowy zostanie przekazana osobiście, e-mail lub pocztą tradycyjną Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz zamieszczona na stronie internetowej.
Oferta winna być przygotowana na druku załączonego formularza ofertowego, podpisana i opieczętowana.
Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
O terminie złożenia oferty, w tym również przesłanej pocztą, decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą.
Składając ofertę w postępowaniu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu:
- Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz ze stosownymi dokumentami potwierdzającymi, że Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą niezbędne uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje uprawnieniami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,
- odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
- polisę obejmującą odpowiedzialność cywilną przedsiębiorcy (Wykonawcy) za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podawania przyczyn w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego postępowania.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania do wyjaśnień treści złożonej oferty w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jej treści po stronie Zamawiającego, na każdym etapie postępowania.

Kontakt:
VIII. Osoby uprawnione do kontaktów.
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

1) w sprawach merytorycznych - p. Justyna Plucińska: w dni robocze w godzinach pracy urzędu, tj. od 08:00 do 15:00, tel. (94)348-06-33; e-mail: j.plucinska@polanow.eu

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.