Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
315z dziś
4158z ostatnich 7 dni
12498z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup energii elektrycznej

Przedmiot:

Zakup energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2022-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA GILOWICE
ul. Krakowska 40
34-322 Gilowice
powiat: żywiecki
uggilowice@gilowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Gilowice
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-01-12 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Gilowice
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Gilowice w planowanej ilości około: 306,823 MWh w tym :

1. O12 I strefa - 80 121 MWh
2. O12 II strefa - 105 637 MWh
3. C11 I strefa - 115 765 MWh
4. C12 b I strefa - 1 037 MWh
5. C12 b II strefa - 4 263 MWh

w okresie od poprawnie przeprowadzonej zmiany dostawcy do 31 grudnia 2022 roku, dla punktów poboru określonych w załącznik nr 4 do SIWZ.

2) Podane ilości MWh wg. taryf określone w załączniku nr 1 (formularz ofertowy) do SIWZ są ilościami szacunkowymi. Określenie przewidywanego poboru energii służy wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanych ilościach. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości, bez konieczności zmiany warunków umowy oraz sporządzenia aneksu do umowy. Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od prognozy zużycia energii wskazanej w załączniku nr 1 do SIWZ), uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z tym że niezależnie od wielkości zużycia Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w ofercie ceny energii. Na powyższe Wykonawca wyraża zgodę.
3) Rozliczenie dostawy energii odbywać się będzie na podstawie rzeczywistego zużycia energii (wskazań układów pomiarowych) wg cen i stawek opłat wynikających ze złożonej oferty.
4) DOSTAWA energii elektrycznej realizowana będzie na podstawie umowy sprzedaży, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.) - zwanej dalej ,,ustawą - Prawo energetyczne".
5) Niniejsze zamówienie nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej.
6) Wykonawca zapewni sprzedaż energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy - Prawo Energetyczne. Warunkiem rozpoczęcia dostaw jest skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy.
7) Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia obowiązków podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach przedmiotu zamówienia.
8) Wykonawca musi posiadać aktualne umowy lub promesę zawarcia umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego OSD, tj. Tauron Dystrybucja S.A. umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do punktów poboru Zamawiającego.
9) Wyłoniony Wykonawca przygotuje, wypełni i wyśle poprzez właściwą platformę wymiany informacji (należącą do lokalnego OSD) zgłoszenia sprzedaży energii elektrycznej (oraz w imieniu Zamawiającego zgłosi potrzebę zawarcia nowych umów na dystrybucję energii elektrycznej, o ile będzie to konieczne) na wszystkie punkty poboru energii elektrycznej (wymienione w załączniku nr 6 do SIWZ) do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Tauron Dystrybucja S.A.) - w celu uzyskania pozytywnej ich weryfikacji na dzień 1 stycznia 2021 r. lub w terminie najkrótszym możliwym do uzyskania pozytywnej weryfikacji. W tym celu Wykonawca przygotuje również stosowne pełnomocnictwo/pełnomocnictwa (w ciągu 2 dni od zawiadomienia Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawcy), które przedłoży Zamawiającemu do podpisu. W przypadku negatywnej weryfikacji któregoś punktu poboru energii elektrycznej Wykonawca powiadomi niezwłocznie (7 dni liczone od momentu, gdy zgłoszenie umowy sprzedaży otrzyma status ,,negatywny") o tym Zamawiającego wraz z podaniem przyczyny negatywnej weryfikacji. Po ustaleniu Zamawiającego z Wykonawcą przyczyn negatywnej weryfikacji, Wykonawca zgłosi umowę sprzedaży powtórnie do Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
10) Wykaz punktów poboru energii elektrycznej zawarto w załączniku nr 4 do SIWZ.
11) Zamawiający w załączniku nr 5 do SIWZ zawarł Istotne postanowienia umowy, których treść Wykonawca zobowiązany będzie zawrzeć w umowie z Zamawiającym.
12) Zamawiający ustala minimalny termin płatności na 21 dni, z zastrzeżeniem, że Wykonawcy mogą zaoferować termin zapłaty dłuższy, na warunkach opisanych w niniejszej SIWZ.
13) Zamawiający do wykonania powyższego zamówienia nie wskazuje czynności w zakresie realizacji zamówienia, w stosunku do których wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

CPV: 09000000-3, 09300000-2, 09310000-5

Dokument nr: 2022/BZP 00002498, ZP.271.2.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-01-12 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu (Elektroniczna Skrzynka Podawcza - nazwa - Urząd Gminy Gilowice), dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/myportal: ePUAP: /q66qk8w6bx/skrytka oraz poczty elektronicznej: uggilowice@gilowice.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Regulamin korzystania z systemu miniPortal jest dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
Warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) są dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. Zamawiający udostępnia ID postępowania w pkt 2 SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) - zwanego dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że
1) administratorem danych osobowych osób fizycznych, w tym wykonawcy będącego osobą fizyczną, wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną, członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną, osobą fizyczną skierowana do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - zwanych dalej ,,osobami fizycznymi", jest Wójt Gminy Gilowice
2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Gilowice; e-mail: inspektor@gilowice.pl.
3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji.
2. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, po wybraniu Wykonawcy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 18 - 19 oraz 74 - 76 ustawy pzp.
6. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. Niezależnie od postanowień pkt 6. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych osobowych np. podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe, firmom zapewniającym niszczenie materiałów itp.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-01-12 09:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

Wymagania:
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. Kwota wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu to: 3 000,00 zł ( słownie: trzy tysiące złotych 00/100 )

1.1. Formy wniesienia wadium:

? pieniądz;
? gwarancje bankowe;
? gwarancje ubezpieczeniowe;
? poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o którym mowa wyżej wykonawca przekazuje zamawiającemu w oryginale gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

Informacje dodatkowe o wadium:
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść w terminie wcześniejszym, tak by przed godz. 09:00 dnia 12 stycznia 2022 r. oferta była zabezpieczona wadium, za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelew na rachunek bankowy Zamawiającego tj.: Gminy Gilowice nr 78 8141 0008 0000 0101 2000 0050 Bank Spółdzielczy w Gilowicach.
Zamawiający informuje, że wadium należy dołączyć do oferty.
Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 98 ustawy PZP.
W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu Zamawiający zgodnie z art. 98 ust. 4 ustawy PZP zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
Wadium wnoszone w gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, winno być wystawione na druku wystawcy. Wyżej wymienione gwarancje powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać niżej wymienione elementy:
? nazwę dającego zlecenie i adres jego siedziby,
? nazwę postępowania na które zostaje złożone wadium,
? nazwę Beneficjenta,
? kwota wadium, która ma być zabezpieczona gwarancją,
? zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne, doręczone przez zamawiającego żądanie zapłaty,
? okres obowiązywania,
? warunki wygaśnięcia,
? okres gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą,
? gwarancja musi być podpisana przez osoby/ę uprawnioną zgodnie z zasadami reprezentacji Gwaranta.

Zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy PZP, Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Gilowice w planowanej ilości około: 306,823 MWh w tym :

1. O12 I strefa - 80 121 MWh
2. O12 II strefa - 105 637 MWh
3. C11 I strefa - 115 765 MWh
4. C12 b I strefa - 1 037 MWh
5. C12 b II strefa - 4 263 MWh

w okresie od poprawnie przeprowadzonej zmiany dostawcy do 31 grudnia 2022 roku, dla punktów poboru określonych w załącznik nr 4 do SIWZ.

2) Podane ilości MWh wg. taryf określone w załączniku nr 1 (formularz ofertowy) do SIWZ są ilościami szacunkowymi. Określenie przewidywanego poboru energii służy wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanych ilościach. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości, bez konieczności zmiany warunków umowy oraz sporządzenia aneksu do umowy. Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od prognozy zużycia energii wskazanej w załączniku nr 1 do SIWZ), uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z tym że niezależnie od wielkości zużycia Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w ofercie ceny energii. Na powyższe Wykonawca wyraża zgodę.
3) Rozliczenie dostawy energii odbywać się będzie na podstawie rzeczywistego zużycia energii (wskazań układów pomiarowych) wg cen i stawek opłat wynikających ze złożonej oferty.
4) Dostawa energii elektrycznej realizowana będzie na podstawie umowy sprzedaży, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.) - zwanej dalej ,,ustawą - Prawo energetyczne".
5) Niniejsze zamówienie nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej.
6) Wykonawca zapewni sprzedaż energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy - Prawo Energetyczne. Warunkiem rozpoczęcia dostaw jest skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy.
7) Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia obowiązków podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach przedmiotu zamówienia.
8) Wykonawca musi posiadać aktualne umowy lub promesę zawarcia umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego OSD, tj. Tauron Dystrybucja S.A. umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do punktów poboru Zamawiającego.
9) Wyłoniony Wykonawca przygotuje, wypełni i wyśle poprzez właściwą platformę wymiany informacji (należącą do lokalnego OSD) zgłoszenia sprzedaży energii elektrycznej (oraz w imieniu Zamawiającego zgłosi potrzebę zawarcia nowych umów na dystrybucję energii elektrycznej, o ile będzie to konieczne) na wszystkie punkty poboru energii elektrycznej (wymienione w załączniku nr 6 do SIWZ) do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Tauron Dystrybucja S.A.) - w celu uzyskania pozytywnej ich weryfikacji na dzień 1 stycznia 2021 r. lub w terminie najkrótszym możliwym do uzyskania pozytywnej weryfikacji. W tym celu Wykonawca przygotuje również stosowne pełnomocnictwo/pełnomocnictwa (w ciągu 2 dni od zawiadomienia Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawcy), które przedłoży Zamawiającemu do podpisu. W przypadku negatywnej weryfikacji któregoś punktu poboru energii elektrycznej Wykonawca powiadomi niezwłocznie (7 dni liczone od momentu, gdy zgłoszenie umowy sprzedaży otrzyma status ,,negatywny") o tym Zamawiającego wraz z podaniem przyczyny negatywnej weryfikacji. Po ustaleniu Zamawiającego z Wykonawcą przyczyn negatywnej weryfikacji, Wykonawca zgłosi umowę sprzedaży powtórnie do Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
10) Wykaz punktów poboru energii elektrycznej zawarto w załączniku nr 4 do SIWZ.
11) Zamawiający w załączniku nr 5 do SIWZ zawarł Istotne postanowienia umowy, których treść Wykonawca zobowiązany będzie zawrzeć w umowie z Zamawiającym.
12) Zamawiający ustala minimalny termin płatności na 21 dni, z zastrzeżeniem, że Wykonawcy mogą zaoferować termin zapłaty dłuższy, na warunkach opisanych w niniejszej SIWZ.
13) Zamawiający do wykonania powyższego zamówienia nie wskazuje czynności w zakresie realizacji zamówienia, w stosunku do których wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
4.2.6.) Główny kod CPV: 09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

09310000-5 - Elektryczność
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów w łącznej ocenie ofert. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
3. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników oceny do dwóch miejsc po przecinku.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
a) aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
b) aktualną umowę lub promesę umowy z Tauron Dystrybucja S.A., umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. do punktów poboru Zamawiającego.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa.
4) zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający nie określa.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:

o aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
o aktualną umowę lub promesę umowy z Tauron Dystrybucja S.A., umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. do punktów poboru Zamawiającego.

Jeżeli złożone przez wykonawcę podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej, oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
Zgodnie z postanowieniami art. 274 ust. 2 ustawy PZP jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.
Zgodnie z postanowieniami art. 274 ust. 3 ustawy PZP jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

Zgodnie z postanowieniami art. 274 ust. 4 ustawy PZP zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Formularz ofertowy, wg załącznika nr 1 do swz.
Wymagana forma:
Formularz musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

2. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy (jeśli dotyczy tj. jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy do oferty załączyć pełnomocnictwo lub inny dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

Wymagana forma:
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W przypadku, gdy zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz.

3. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa - (jeśli dotyczy tj. w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

Wymagana forma:
Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. Kwota wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu to: 3 000,00 zł ( słownie: trzy tysiące złotych 00/100 )

1.1. Formy wniesienia wadium:

? pieniądz;
? gwarancje bankowe;
? gwarancje ubezpieczeniowe;
? poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o którym mowa wyżej wykonawca przekazuje zamawiającemu w oryginale gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

Informacje dodatkowe o wadium:
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść w terminie wcześniejszym, tak by przed godz. 09:00 dnia 12 stycznia 2022 r. oferta była zabezpieczona wadium, za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelew na rachunek bankowy Zamawiającego tj.: Gminy Gilowice nr 78 8141 0008 0000 0101 2000 0050 Bank Spółdzielczy w Gilowicach.
Zamawiający informuje, że wadium należy dołączyć do oferty.
Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 98 ustawy PZP.
W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu Zamawiający zgodnie z art. 98 ust. 4 ustawy PZP zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
Wadium wnoszone w gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, winno być wystawione na druku wystawcy. Wyżej wymienione gwarancje powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać niżej wymienione elementy:
? nazwę dającego zlecenie i adres jego siedziby,
? nazwę postępowania na które zostaje złożone wadium,
? nazwę Beneficjenta,
? kwota wadium, która ma być zabezpieczona gwarancją,
? zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne, doręczone przez zamawiającego żądanie zapłaty,
? okres obowiązywania,
? warunki wygaśnięcia,
? okres gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą,
? gwarancja musi być podpisana przez osoby/ę uprawnioną zgodnie z zasadami reprezentacji Gwaranta.

Zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy PZP, Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w pkt 1.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdz. 10 podrozdz. I pkt 1.1 swz składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
4. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Pełnomocnictwo lub inny dokument ustanawiający pełnomocnika winno być załączone do oferty.
Pełnomocnictwo winno:
a) określać do jakiego postępowania ma zastosowanie,
b) wskazywać pełnomocnika oraz zakres jego umocowania,
c) zawierać nazwę z określeniem adresu i siedziby wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia.
5. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze.
7. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym, w toku postępowania zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp.
8. Wspólnicy spółki cywilnej/uczestnicy konsorcjum są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
9. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wspólnej jako najkorzystniejszej) Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum/umowę spółki cywilnej.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiana cen jednostkowych z tytułu zmiany stawki podatku akcyzowego lub podatku od towarów i usług VAT nie wymaga aneksu do umowy.

29. Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i obowiązków z niniejszej umowy na inny podmiot w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza obiektu, do którego dostarczana jest energia elektryczna na podstawie niniejszej umowy. W takim przypadku cesja nastąpi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów w łącznej ocenie ofert. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
3. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników oceny do dwóch miejsc po przecinku.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-02-11

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.