Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3264z ostatnich 7 dni
11165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2022-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Galewic;
ul. Wieluńska 5
98-405 Galewice
powiat: wieruszowski
tel. 627838618; fax.627838625
sekretariat@galewice.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Galewice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 627838618; fax.
Termin składania ofert: 2022-01-11 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe: Przebudowa drogi gminnej nr działki 122 w miejscowości Osowa - wykonanie dokumentacji
I. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Przebudowa drogi gminnej nr działki 122 w miejscowości Osowa - wykonanie dokumentacji

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr działki 122 w miejscowości Osowa. Opracowanie obejmuje przebudowę odcinka drogi o długości ok. 510 m znajdującego się na działce o nr ewidencyjnym 122 obręb Osowa. Koniec trasy musi nawiązywać do istniejącej drogi gminnej nr 118290E o nawierzchni bitumicznej znajdującej się na działce nr 160. Przebudowywany odcinek drogi musi obejmować jedynie obszar istniejącej drogi gminnej znajdującej się częściowo na działce nr 122. Droga ta na odcinku planowanym do przebudowy ma powierzchnię tłuczniową. Nawierzchnia jest w złym stanie technicznym. Szerokość nawierzchni tłuczniowej wynosi ok. 6,00 m. Teren opracowania nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na załączniku Nr 2 przedstawiono mapę planowanej inwestycji.
W oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. / j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm. / przedmiotową drogę należy zaprojektować o następujących parametrach:

droga gminna klasy L,
kategoria obciążenia ruchem KR1,
jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokości minimum 3,5 m.,
utwardzone obustronne pobocza o szerokości minimum 0,75 m.,
utworzenie zjazdów na działki przylegające do przedmiotowej drogi.

Szczegółowe rozwiązania zostaną ustalone pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na etapie projektowania.

Dokumentacja winna zawierać następujące opracowania:

dokumentację projektową,
przedmiary robót,
kosztorys inwestorski,
specyfikację technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),
wszelkie niezbędne do wykonania zadania uzgodnienia i decyzje wymagane przepisami prawa.

Dokumentację projektową należy przedłożyć w 6 egzemplarzach. Kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót i inne opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji w 4 egzemplarzach, specyfikacje techniczne w 2 egzemplarzach.

Zamawiający wymaga, aby dla każdej ulicy został wykonany odrębny kosztorys.

Wymagania edytorskie dla dokumentacji projektowej:

a) kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami powinna być przekazana w formie papierowej, w teczkach z opisem w języku polskim w ilości określonej w umowie oraz na nośniku CD/DVD bądź USB w jednym egzemplarzu,

b) rysunki winny być zapisane w formacie *.pdf oraz *.dwg

c) dokumentację tekstową należy przekazać w formacie *.doc i *.pdf

d) przedmiary robót mają być zapisane w formacie *.pdf

e) kosztorysy inwestorskie robót należy przekazać w formacie *.pdf i *.ath

Jednostka projektowa dołączy do projektu budowlanego oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a także uprawnienia i zaświadczenie o przynależności projektantów do właściwej izby samorządu zawodowego.

Jednostka projektowa zobowiązana jest do:

uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i zatwierdzeń rozwiązań projektowych wymaganych przepisami prawa. W ramach w/w. prac należy uzgodnić z Urzędem Gminy w Galewicach rozwiązania konstrukcyjne drogi, w tym geometrię, przekroje konstrukcyjne nawierzchni, oraz przedłożyć uzgodnioną przez Wydział Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym docelową organizację ruchu.
przeprowadzenia stosownie do potrzeb dodatkowych badań i ekspertyz drogi,
sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski w ramach ceny zaoferowanej za przedmiotowe zamówienie.
wykonania map dla celów projektowych,
sporządzenia wyrysu z mapy ewidencji gruntów z zaznaczoną linią przebiegu drogi gminnej w zakresie niezbędnym dla projektu drogowego oraz instalacji uzbrojenia terenu dla potrzeb uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych,

Wymagania dotyczące dokumentacji:

a) projekt należy sporządzić na aktualnych mapach do celów projektowych. Uzbrojenie terenu należy zaznaczyć kolorami zgodnie z ogólnymi standardami. Projekt zagospodarowania terenu powinien zawierać:

- granice określające zakres przebudowy drogi wraz z trasami instalacji uzbrojenia terenu,

- istniejące i projektowane urządzenia instalacyjne,

b) dokumentacja powinna zawierać komplet obliczeń statyczno - wytrzymałościowych oraz ich omówienie.

c) dokumentacja powinna zawierać niweletę drogi oraz przekroje poprzeczne drogi. Przekroje rozmieścić w odległościach minimum co 25 m. oraz dodatkowo w innych punktach charakterystycznych ustalonych przez projektanta.

W przekrojach podać:

- rzędne terenu w osi dotychczasowej jezdni i przy jej krawędziach,

- rzędne innych punktów charakterystycznych wg ustaleń projektanta.

Niwelacja terenu sporządzona na aktualnych mapach winna być jedną z podstaw opracowywanych projektów, przedmiarów robót (ziemnych, drogowych, itp.).

d) przy projektowaniu należy stosować rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm).

4. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Wizja lokalna winna być wykonana na koszt własny Wykonawcy.

5. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Osowa na 2022 r.

Składanie ofert:
VII. Sposób przygotowania i złożenia oferty

Ofertę należy złożyć do dnia 11.01.2022 roku w formie pisemnej na załączonym formularzu (Załącznik Nr 1) w zamkniętej kopercie z opisaną nazwą zamówienia. Można ją złożyć osobiście w sekretariacie pok. 208, lub przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera na adres: Gmina Galewice Ul. Wieluńska 5 98-405 Galewice albo faksem - nr 62/7838625, bądź drogą elektroniczną na adres sekretariat@galewice.pl. W przypadku składania oferty drogą elektroniczną wymagany jest skan wypełnionej i podpisanej oferty.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie musi być wykonane do 31.09.2022 roku. Za dzień zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia uważa się datę dostarczenia dokumentacji projektowej wraz z protokołem przekazania.

Wymagania:
IV. Opis warunków płatności.

Termin płatności faktury: min. 14 dni.
V. Opis wymagań stawianych Wykonawcy

Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do prawidłowego wykonywania określonej działalności lub czynności. Warunkiem udziału w postępowaniu jest podpisanie oświadczenia dot. posiadania uprawnień na formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1).
VIII. Informacje dodatkowe

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści niniejszego zapytania w formie pisemnej na adres Zamawiającego, faksem lub drogą elektroniczną.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Oferenta z prośbą o uzupełnienie złożonej oferty lub udzielenia wyjaśnień.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie gminy: www.galewice.pl.

Uwagi:
VI. Kryteria oceny ofert

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną brutto oraz spełniająca wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu.

Kontakt:
IX. Wskazane osoby upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami

Osobą wskazaną do kontaktów z oferentami w sprawie zapytania ofertowego jest: Katarzyna Owczarek 514 953 731

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.