Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
224z dziś
4067z ostatnich 7 dni
12407z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji deszczowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji deszczowej

Data zamieszczenia: 2022-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Siedlcach
ul. Leśna 8
08-110 Siedlce
powiat: Siedlce
tel. (25) 640-27-83
https://pwik-siedlce.logintrade.net/zapytania_email,71120,a9dbf6c70f867fb5d09900f7bab79c25.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Siedlce
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: tel. (25) 640-27-83
Termin składania ofert: 2022-01-12 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji deszczowej w Ul. Szkolnej w Siedlcach.
opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji deszczowej w Ul. Szkolnej w Siedlcach w trybie przetargu nieograniczonego.
Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych powyższe zamówienie jest zamówieniem sektorowym. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach. Pełna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Spółki www.pwik.siedlce.pl. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniana będzie SWZ, oraz udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ i inne dokumenty zamówienia to: https://pwik-siedlce.logintrade.net/
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncepcji oraz wielobranżowej dokumentacji budowlanej sieci kanalizacji deszczowej w Ul. Szkolnej w Siedlcach w zakresie:
1 Wykonanie koncepcji projektowanej sieci kanalizacji deszczowej na mapie zasadniczej i uzgodnienie
w PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach.
2 Zapewnienie mapy zasadniczej.
3 Zapewnienie mapy do celów projektowych.
4 Zapewnienie badań geotechnicznych.
5 Wykonanie kompletnego wielobranżowego projektu budowlanego sieci kanalizacji deszczowej
w Ul. Szkolnej w Siedlcach wraz z projektem odtworzenia nawierzchni. Dokumentacja winna zawierać uzgodnienia oraz zgody niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
6 Wykonanie wyceny kosztorysowej budowy sieci kanalizacji deszczowej (kosztorys inwestorski, przedmiar robót, kosztorys ślepy).
Zakres zamówienia:
1 Koncepcja sieci kanalizacji deszczowej - 2 egz. plus wersja elektroniczna.
2 Projekt budowlany wielobranżowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z projektem odtworzeniem nawierzchni - 4 egz. plus wersja elektroniczna.
3 Kosztorysy inwestorskie - 2 egz. plus wersja elektroniczna (PDF, KST, ATH).
4 Kosztorysy ślepe - 2 egz. plus wersja elektroniczna (PDF, KST, ATH).
5 Przedmiary robót - 2 egz. plus wersja elektroniczna (PDF, KST, ATH).
6 Całość zakresu zamówienia dostarczyć Zamawiającemu na pendrive.

Dokument nr: Z14/67225, Z14/67225

Otwarcie ofert: Otwarcia ofert nastąpi za pomocą Platformy zakupowej w dniu 13.01.2022r. godz. 10.00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://pwik-siedlce.logintrade.net/zapytania_email,71120,a9dbf6c70f867fb5d09900f7bab79c25.html
1. ,,TERMIN SKŁADANIA OFERT" - 12.01.2022r. do godz. 14.00

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA - 31.08.2022r.

Wymagania:
Wybrany wykonawca ma obowiązek wykonania wielobranżowej dokumentacji budowlanej sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz warunkami technicznymi przez osoby uprawnione. Uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień od organów uzgadniających oraz opiniujących celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dla tych inwestycji.
Uwagi:
1. Wszystkie koszty związane z uzgodnieniami ponosi wykonawca.
2. Przy projektowaniu sieci uwzględnić obowiązujące przepisy prawa.
3. Przyjęte rozwiązania projektowe winny minimalizować ilość, zakres skrzyżowań i kolizji z istniejącymi
oraz projektowanymi elementami infrastruktury technicznej.
4. Przed przystąpieniem do projektowania niezbędna jest wizja w terenie.
5. Do wykonania zadania Zamawiający zapewnia wykonawcy warunki techniczne wydane przez PWiK Sp. z o.o

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; - brak warunku
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; - brak warunku
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; - brak warunku
4) zdolności technicznej lub zawodowej. - wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje min. 1 osobą zdolną do realizacji zamówienia, tj. posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie przedmiotu zamówienia.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów lub oświadczeń, z treści których musi jednoznacznie wynikać, że wymagane warunki wykonawca spełnił; w przeciwnym wypadku Wykonawcę wyklucza się z postępowania.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU,
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
2. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
3. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami;
4. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów.
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Wszelkie informacje dotyczące aktualnego postępowania strony przekazują w formie pisemnej drogą elektroniczną (dedykowanym adresem e-mail jest: przetargi@pwik.siedlce.pl )
Zamawiający nie dopuszcza komunikowania się w inny sposób niż wskazany w SWZ.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM - Nie jest wymagane
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ- Wykonawca jest związany ofertą 30 dni.
Warunkiem udziału w przetargu jest prawidłowe przesłanie poprzez platformę zakupową pod adresem: https://pwik-siedlce.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html plików PDF z ofertą.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
w sprawach technicznych - Agnieszka Chmielewska tel. (25) 640-27-83, pn-pt w godz. 7:00 - 15:00

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.