Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
261z dziś
4048z ostatnich 7 dni
11714z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej

Data zamieszczenia: 2022-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Siedlcach
ul. Leśna 8
08-110 Siedlce
powiat: Siedlce
przetargi@pwik.siedlce.pl
https://pwik-siedlce.logintrade.net/zapytania_email,71088,26ca9353b348a1d2e25fc24c7545f9d8.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Siedlce
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-01-10 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w Ul. Góreckiego w Siedlcach
opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w Ul. Góreckiego w Siedlcach w trybie przetargu nieograniczonego.
Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych powyższe zamówienie jest zamówieniem sektorowym. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach. Pełna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Spółki www.pwik.siedlce.pl. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniana będzie SWZ, oraz udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ i inne dokumenty zamówienia to: https://pwik-siedlce.logintrade.net/
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncepcji oraz wielobranżowej dokumentacji budowlanej sieci kanalizacji sanitarnej w Ul. Góreckiego w Siedlcach w zakresie:
1 Wykonanie koncepcji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na mapie zasadniczej i uzgodnienie w PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach.
2 Zapewnienie mapy zasadniczej.
3 Zapewnienie mapy do celów projektowych.
4 Zapewnienie badań geotechnicznych.
5 Wykonanie kompletnego wielobranżowego projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej
w Ul. Góreckiego w Siedlcach wraz z projektem odtworzenia nawierzchni. Dokumentacja winna zawierać uzgodnienia oraz zgody niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
6 Wykonanie wyceny kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej (kosztorys inwestorski, przedmiar robót, kosztorys ślepy).
Zakres zamówienia:
1 Koncepcja sieci kanalizacji sanitarnej - 2 egz. plus wersja elektroniczna.
2 Projekt budowlany wielobranżowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z projektem odtworzeniem nawierzchni - 4 egz. plus wersja elektroniczna.
3 Kosztorysy inwestorskie - 2 egz. plus wersja elektroniczna (PDF, KST, ATH).
4 Kosztorysy ślepe - 2 egz. plus wersja elektroniczna (PDF, KST, ATH).
5 Przedmiary robót - 2 egz. plus wersja elektroniczna (PDF, KST, ATH).

Dokument nr: Z13/67225, Z13/67225

Otwarcie ofert: Otwarcia ofert nastąpi za pomocą Platformy zakupowej w dniu 11.01.2022r. godz. 10.00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://pwik-siedlce.logintrade.net/zapytania_email,71088,26ca9353b348a1d2e25fc24c7545f9d8.html
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. ,,TERMIN SKŁADANIA OFERT" - 10.01.2022r. do godz. 14.00

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA - 15.07.2022r.

Wymagania:
Uwagi:
1. Wszystkie koszty związane z uzgodnieniami ponosi wykonawca.
2. Przy projektowaniu sieci uwzględnić obowiązujące przepisy prawa.
3. Przyjęte rozwiązania projektowe winny minimalizować ilość, zakres skrzyżowań i kolizji z istniejącymi
oraz projektowanymi elementami infrastruktury technicznej.
4. Przed przystąpieniem do projektowania niezbędna jest wizja w terenie.
5. Do wykonania zadania Zamawiający zapewnia wykonawcy warunki techniczne wydane przez PWiK.
6. Całość zakresu zamówienia należy dostarczyć Zamawiającemu na nośniku pamięci ,,pendrive"
Wybrany wykonawca ma obowiązek wykonania wielobranżowej dokumentacji budowlanej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz warunkami technicznymi przez osoby uprawnione. Uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień od organów uzgadniających oraz opiniujących celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dla tej inwestycji.
- Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji cenowych z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert.
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- Zamawiające nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; - brak warunku
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; - brak warunku
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; - brak warunku
4) zdolności technicznej lub zawodowej. - wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje min. 1 osobą zdolną do realizacji zamówienia, tj. posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie przedmiotu zamówienia.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów lub oświadczeń, z treści których musi jednoznacznie wynikać, że wymagane warunki wykonawca spełnił; w przeciwnym wypadku Wykonawcę wyklucza się z postępowania.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU,
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
2. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
3. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami;
4. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów.
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Wszelkie informacje dotyczące aktualnego postępowania strony przekazują w formie pisemnej drogą elektroniczną (dedykowanym adresem e-mail jest: przetargi@pwik.siedlce.pl )
Zamawiający nie dopuszcza komunikowania się w inny sposób niż wskazany w SWZ.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM - Nie jest wymagane
Warunkiem udziału w przetargu jest prawidłowe przesłanie poprzez platformę zakupową pod adresem: https://pwik-siedlce.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html plików PDF z ofertą.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
w sprawach technicznych - Agnieszka Chmielewska tel. (25) 640-27-83, pn-pt w godz. 7:00 - 15:00

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.