Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3264z ostatnich 7 dni
11165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usunięcie niepożądanej roślinności zielnej oraz odrostów drzew i krzewów z poboczy...

Przedmiot:

Usunięcie niepożądanej roślinności zielnej oraz odrostów drzew i krzewów z poboczy oraz rowów melioracyjnych

Data zamieszczenia: 2022-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Stąporków
ul. Niekłańska 15
26-220 Stąporków
powiat: konecki
tel. 606 387 885, 41 374 17 83
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Stąporków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 606 387 885, 41
Termin składania ofert: 2022-01-11 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ogłasza przetarg
nieograniczony ofertowy na ,,usunięcie niepożądanej roślinności zielnej oraz odrostów drzew
i krzewów z poboczy oraz rowów melioracyjnych w roku 2022".
2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac z zakresu utrzymania dróg polegające na usuwaniu
niepożądanej roślinności zielnej oraz odrostów drzew i krzewów z poboczy oraz rowów melioracyjnych.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
? koszenie poboczy, dna, skarp oraz przeciwskarp,
? dokaszanie przy znakach, słupkach oddziałowych, słupach, drzewach, urządzeniach leśnych,
? wycinanie odrostów drzew i krzewów w obrębie koszonych powierzchni z uprzątnięciem
i wywozem poza teren Nadleśnictwa,
? zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzonych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami,
? przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia nie mogą następować uszkodzenia poboczy, dna,
skarp oraz przeciwskarp rowów.
Przewidywany zakres przedmiotu zamówienia obejmuje (lokalizacja poniższych dróg została
przedstawiona na załączniku nr 1a - Obręb Miedzierza, 1b - Obręb Niekłań):
Obręb Miedzierza
Leśnictwo Kawęczyn:
- Dojazd pożarowy DP 16,DSD[104], nr inw. 220-523-84, o długości ok. 3133*2 mb,
- Dojazd pożarowy DP 9, DSD[135], nr inw. 220-523-5, o długości ok. 2320*2 mb,
- Dojazd pożarowy DP 19, DSD[101], nr inw. 220/96, o długości 1521*2 mb,
Leśnictwo Mokra:
- Dojazd pożarowy DP18, DSD[116], nr inw. 220/93, o długości ok. 2084*2 mb,
- Dojazd pożarowy DP24, DSD[125], nr inw. 220/105, o długości 2190*2 mb,
Leśnictwo Królewiec:
- Dojazd pożarowy DP20, DSD[127], nr inw. 220/95, o długości ok. 1450*2 mb,
- Dojazd pożarowy DP 22, DSD [128], nr inw. 220/102, o długości ok. 552*2 mb,
Leśnictwo Krasna:
- Dojazd pożarowy DP 8, DSD[105], nr inw. 220-523-83, o długości ok. 2606*2 mb,
- Dojazd pożarowy DP 10,DSD[134], nr inw. 220-523-12, o długości ok. 4230*2 mb,
Obręb Niekłań:
Leśnictwo Bieliny:
- Dojazd pożarowy DP 17,DSD[209], nr inw. 220-523-89, o długości ok. 1135*2 mb,
- Dojazd pożarowy DP 12, DSD[205], nr inw. 220-523-74, o długości ok. 2600*2 mb,
- Dojazd pożarowy DP 3, DSD[240], nr inw. 220-523-4, o długości ok. 3750*2 mb,
Leśnictwo Mościska:
- Dojazd pożarowy DP21, nr inw. 220/99, o długości ok. 1360*2 mb,
- Droga nr L300/204, DSD[204], nr inw. 220-523-73, o długości ok. 3200*2 mb,
- Dojazd pożarowy DP 5, DSD[236], nr inw. 220-523-10, o długości ok. 1200*2 mb,
- Droga leśna, DSD[247], nr inw. 220-523-9, o długości ok. 1300*2 mb,
- Dojazd pożarowy DP15, DSD[246], nr inw. 220-523-8 o długości ok. 2217*2 mb,
- Dojazd pożarowy DP15, DSD[243], nr inw. 220-523-7 o długości ok. 3478*2 mb,
- Dojazd pożarowy DP 4, DSD[241], nr inw. 220-523-6 o długości ok. 2720*2 mb,
Leśnictwo Czarny Las:
- Droga nr L300/206, DSD[206], nr inw. 220-523-87, o długości ok. 1500*2 mb,
- Dojazd pożarowy DP14, DSD[245], nr inw. 220-523-77, o długości ok. 1799*2 mb,
- Dojazd pożarowy DP 1, DSD[237], nr inw. 220-523-11, o długości ok. 1600*2 mb,
Leśnictwo Odrowąż :
- Dojazd do bud. osady L. Odrowąż, nr inw. 220/101 o długości ok. 263*2 mb,
- Dojazd pożarowy DP13, DSD[244], nr inw. 220-523-75, o długości ok. 2607*2 mb,
- Dojazd pożarowy DP13, DSD[242], nr inw. 220-523-69, o długości ok. 3107*2 mb,
- Dojazd pożarowy DP 4, DSD[238], nr inw. 220-523-2, o długości ok. 1300*2 mb,
- Dojazd pożarowy DP 6, DSD[239], nr inw. 220-523-3, o długości ok. 2045*2 mb,
Leśnictwo Stąporków:
- Dojazd pożarowy DP 7, DSD[207], nr inw. 220-523-90, o długości ok. 1880*2 mb,
Poprzez 1 mb, rozumie się wykonanie przedmiotu zamówienia na 1mb pobocza oraz dna, skarpy
i przeciwskarpy rowu po jednej stronie drogi.
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do
ogłoszenia.
Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej terenu objętego przedmiotowym zamówieniem.
Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

Dokument nr: SA.270.1.1.2022

Otwarcie ofert: Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 11.01.2022 r. o godz. 1115 w Sali edukacyjnej mieszczącej
się przy siedzibie Zamawiającego tj. Ul. Niekłańska 15 w Stąporkowie.

Składanie ofert:
6. TERMIN SKŁADANIA ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić:
1) adres Zamawiającego: Nadleśnictwo Stąporków, Ul. Niekłańska 15, 26-220 Stąporków,
2) napis: ,,Wykaszanie dróg"
3) nazwę i adres Wykonawcy.
Ofertę należy złożyć przy siedzibie Zamawiającego po uprzednim kontakcie telefonicznym pod
numerem tel. 41 374 17 83 osobie wyznaczonej do odbioru korespondencji przez Zamawiającego,
w terminie do dnia 11.01.2022 r. do godz. 1100.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia
Okres wykonywania przedmiotu zamówienia będzie trwał od daty podpisania umowy do dnia
30.09.2022 roku.
Poszczególne zlecenia będą przekazywane telefonicznie oraz na druku zamówienia odebranym
i potwierdzonym przez Wykonawcę, a ich termin realizacji będzie wynosił 10 dni roboczych od daty
wystawienia pisemnego zamówienia przez Zleceniodawcę.

Wymagania:
1. Tryb udzielenia zamówienia:
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego bez stosowania przepisów
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późń.
zm.).
2) Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową dla zamówień do kwoty 130 000,00 PLN
netto powołaną Decyzją nr 36/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Stąporków.
3) Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity:
Dz. U. 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), oraz postanowienia wszelkich innych obowiązujących
przepisów prawa.
4. W ofercie należy podać:
- Nazwę i adres wykonawcy,
- cena netto i brutto wykonania przedmiotu zamówienia na odcinku 1 mb.
Do oferty należy dołączyć:
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej.
5. Kryteria wyboru ofert:
O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje najniższa cena brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia na odcinku 1 mb.
Termin zostaje dotrzymany jedynie wówczas, gdy
oferta przed ww. wskazanym terminem dotrze do zamawiającego. Oferta złożona po terminie
zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje na stronie internetowej nadleśnictwa.
7. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy, którzy złożyli ofertę cenową przysługuje prawo do wniesienia odwołania do
Nadleśniczego Nadleśnictwa Stąporków w terminie 3 dni od daty ogłoszenia przez zamawiającego
wyników wyboru ofert.
Nadleśniczy rozpatruje zastrzeżenia w terminie 3 dni. W przypadku uznania zasadności
zastrzeżenia, Zamawiający powtarza procedurę w niezbędnym zakresie wynikającym z uznanego
zażalenia, powiadamiając wszystkich Wykonawców.
W przypadku nie uwzględnienia zastrzeżeń Nadleśniczy powiadomi o tym Wykonawcę
wnoszącego zastrzeżenia.
Decyzja Nadleśniczego jest decyzją ostateczną.
Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz bez
prawa do odwołań.

Uwagi:
8. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Stąporków, ul. Niekłańska
15, 26-220 Stąporków;
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Usunięcie
niepożądanej roślinności zielnej oraz odrostów drzew i krzewów z poboczy oraz rowów
melioracyjnych w roku 2022" prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego bez
stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2021 r. . Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, uprawnione do ich
otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa;
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od daty zakończenia
postępowania (w przypadku Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie - przez okres
10 lat od daty zakończenia obowiązywania umowy);
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest warunkiem udziału w postępowaniu określonym w na podstawie przepisów ustawy Kodeks
cywilny, nie podanie określonych danych skutkowało będzie odrzuceniem oferty;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Kontakt:
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest
Krzysztof Matuszewski w biurze Nadleśnictwa, tel. 606 387 885.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.