Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
290z dziś
4076z ostatnich 7 dni
11743z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup i dostawa wyposażenia klasopracowni cukierniczej

Przedmiot:

Zakup i dostawa wyposażenia klasopracowni cukierniczej

Data zamieszczenia: 2022-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
ul. Jana Pawła II 10
41-100 Siemianowice Śląskie
powiat: Siemianowice Śląskie
(32) 766-05-36, (32) 766-05-30
ratusz@um.siemianowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Siemianowice Śląskie
Wadium: ---
Nr telefonu: (32) 766-05-36, (32)
Termin składania ofert: 2022-01-12 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Zakup i dostawa wyposażenia klasopracowni cukierniczej do Zespołu Szkół ,,Cogito" przy
ul. Matejki 5 w Siemianowicach Śląskich w ramach projektu pn. ,,Rozwój kompetencji
i dopasowanie do potrzeb rynku pracy uczniów techników i zasadniczych szkół
zawodowych Siemianowic Śląskich - etap drugi" współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014 - 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Składanie ofert:
2. Ofertę należy złożyć lub przesłać:
a. pocztą na adres : Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, Ul. Jana Pawła II 10, 41-100
Siemianowice Śląskie;
b. drogą elektroniczną na adres: ratusz@um.siemianowice.pl
c. w siedzibie Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.01.2022 r.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia
20 dni od podpisania umowy

Wymagania:
IV. Warunki udziału w postępowaniu:
Brak warunków udziału w postępowaniu
V. Oświadczenia lub dokumenty, które należy przedłożyć na potwierdzenie spełnienia
warunków udziału w postępowaniu
Brak oświadczeń lub dokumentów
VI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Kryterium oceny ofert: cena -100
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert.
VII. Sposób obliczenia ceny
W trakcie oceny ofert, kolejnym ocenianym ofertom Zamawiający przyzna punkty
za wskazane w pkt 1 kryteria według następujących zasad:
Cmin
KI =---------------------x 100 pkt
Cn
gdzie:
KI - liczba punktów przyznanych ofercie za kryterium cenowe
n - numer oferty
C min - cena najniższa wśród złożonych ofert podlegających ocenie
C n - cena zaproponowana przez Wykonawcę n
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o największej liczbie pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę
punktów. Poprzez najwyższą liczbę punktów rozumie się sumę punktów
przyznaną w kryterium cena.
1. Oferta musi zawierać łączną cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
2. Cenę brutto oferty należy podać cyfrowo i słownie wraz ze wszystkimi składnikami wpływającymi
na ostateczną cenę uwzględniającą podatek VAT.
3. Cenę oferty należy obliczyć w tabeli w Ofercie (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
4. Żadna z pozycji tabeli znajdującej się w Ofercie (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nie może
zostać wyceniona na 0,00 zł.
5. Cenę brutto należy podać z dokładnością do 2 (dwóch) miejsc po przecinku (groszy)(zasad
zaokrąglenia: zasada 1 - jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 0 do 4, to należy
zaokrąglić z niedomiarem, czyli wartości dziesiętne pozostają bez zmian , zasada 2 - natomiast jeśli
pierwszą odrzucona cyfrą jest któraś z cyfr od 5 do 9, to należy zaokrąglić z nadmiarem).
6. Cena winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
7. Cena może być tylko jedna. Nie dopuszcza się wariantowania cen. Wszelkie upusty, rabaty winny
być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona na realizację cena była ceną ostateczną, bez
konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.
8. Cena oferty brutto musi obejmować całość zamówienia i uwzględnić wszystkie koszty jakie
Wykonawca poniesie w związku z wykonaniem kompletnego przedmiotu zamówienia , w tym w
szczególności należy podatek od towarów i usług VAT, wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych
praw autorskich wraz z prawem do wykonywania praw autorskich wraz z prawem do wykonywania
praw zależnych.
VIII. Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy lub wzór umowy
(poniżej w tabeli miejsce na wskazanie innych istotnych warunków przyszłej umowy lub
wskazanie wzoru umowy)
Wzór umowy - załącznik nr 2
IX. Miejsce, termin i forma składania oferty
1. Ofertę należy sporządzić według formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania).
Oferta winna być podpisana.
3. Oferta złożona po upływie wyznaczonego terminu, jak również oferta, która nie została
podpisana lub jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego, nie będzie podlegała ocenie.
Zapytanie ofertowe zostało w dniu 04.01.2022 r. zamieszczone na stronie internetowej
zamawiającego - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Siemianowice Śląskie.
XI. Wyjaśnienia dotyczące treści zapytania ofertowego
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania
ofertowego.
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, zamawiający
przekaże wykonawcom, którzy zostali zaproszeni do złożenia oferty handlowej, a jeżeli
zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, zamieści
na tej stronie.
3 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął na mniej niż 2 dni przed
upływem terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez odpowiedzi.
XII. Zasady i konsekwencje poprawiania omyłek w ofercie:
l.W toku badania i oceny ofert zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty.
2.Informację o poprawieniu omyłek zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcy, którego
oferta została poprawiona.
3. Jeżeli oferta będzie zawierała błędy w obliczeniu ceny, których nie będzie można poprawić
jako oczywistą omyłkę rachunkową, wówczas oferta nie będzie podlegała ocenie.
XIII. Zasady uzupełniania dokumentów i składania wyjaśnień dotyczących treści oferty
1. W toku badania i oceny ofert zamawiający wzywa wykonawców, którzy wraz z drukiem
oferty nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów do ich uzupełnienia
w wyznaczonym terminie. Jeżeli wykonawca nie uzupełni dokumentów w wyznaczonym
terminie, jego oferta nie będzie podlegała ocenie.
2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty.
XIV. Forma składanych dokumentów
Postępowanie prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym
należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
XV. Wybór oferty:
1.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana wykonawcom, którzy
złożyli ofertę.
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie
internetowej zamawiającego.
3. W przypadku, jeżeli wykonawca którego oferta został wybrana nie podpisze umowy w
terminie wyznaczonym przez zamawiającego, zamawiający będzie uprawniony do wyboru
oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.
4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród
tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
5. Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert będzie cena, nie będzie
można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty
o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w
terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe, nie będą
mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach.
XVI. Odwołanie postępowania o udzielenie zamówienia
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny
przed upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania po terminie otwarcia ofert
gdy:
1) nie została złożona żadna oferta,
2) nie została złożona żadna ważna (podlegająca ocenie) oferta,
3) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty;
4) gdy w sytuacji, o której mowa w Rozdziale VII §9 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień,
których wartość jest mniejsza niż 130.000,00 złotych netto, zostały złożone oferty
dodatkowe o takiej samej cenie.
5) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć;
6) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
umowy;
7) wykonawca, którego oferta została wybrana uchylił się od zawarcia umowy, z
uwzględnieniem zapisów § 9 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest
mniejsza niż 130.000,00 złotych netto,
8) przeprowadzone negocjacje tylko z jednym Wykonawcą nie doprowadziły do zawarcia
umowy.
3. Informację o odwołaniu postępowania przed jej opublikowaniem na stronie internetowej
zamawiającego oraz przed jej przesłaniem do wykonawców, którzy złożyli oferty, wymaga
zaakceptowania przez kierownika komórki organizacyjnej.
4. Informację o odwołaniu postępowania (wzór informacji o odwołaniu postępowania
stanowi Załącznik nr 3 do Zarządzenia), przesyła się odpowiednio wykonawcom, którzy
złożyli ofertę
5. Jeżeli zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej zamawiającego,
informację o odwołaniu postępowania pracownik komórki organizacyjnej zamieszcza także
na tej stronie. Dowód publikacji informacji o odwołaniu postępowania na stronie
internetowej należy załączyć do protokołu z postępowania.

Kontakt:
X. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
Ustala się sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:
a. pisemnie na adres: Urząd Miasta, Wydział Edukacji, ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice
Śląskie;
b. telefonicznie z Wydziałem Edukacji -
Główny Specjalista Martyna Orlikowska - (32) 766-05-36
Starszy Inspektor Oliwia Mroczkowska - (32) 766-05-30
c. droga elektroniczną: ratusz@um.siemianowice.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.