Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
412z dziś
4256z ostatnich 7 dni
12596z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę ulic

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę ulic

Data zamieszczenia: 2022-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
Stary Rynek 1
72-400 Kamień Pomorski
powiat: kamieński
telefon 913821142 fax 913823978, tel. 91 38 23 969
m.sikorska@kamienpomorski.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Kamień Pomorski
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon 913821142 fa
Termin składania ofert: 2022-01-12 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do złożenia ofert na: Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę ulic: H. Wieniawskiego, J. Czajkowskiego i ulicy Lawendowej (oś. Chopina) w Kamieniu Pomorskim wraz z budową i rozbudową infrastruktury technicznej. w tym ewentualne kryteria oceny oferty:
Ulica Wieniawskiego - długości 755 m, działka nr 117 obręb 1. Ulica o nawierzchni gruntowej, szerokości w granicach działki 5,5 m. Planuje się wykonać ciąg pieszo jezdny, wykonanie nowej nawierzchni, rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działek, rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy działek i kanalizacji deszczowej.
Ulica Czajkowskiego - długości 313 m, działka nr 98 obręb 1. Ulica o nawierzchni gruntowej, zmiennej szerokości w granicach działki od 3 m do 6 m. Planuje się wykonać ciąg pieszo jezdny, wykonanie nowej nawierzchni, budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działek, budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy działek, kanalizacji deszczowej i budowę oświetlenia ulicznego.
Ulica Lawendowa - długości 352 m, działka nr 114 obręb nr 1. Ulica o nawierzchni gruntowej o zmiennej szerokości w granicach działki od 4 m do 6 m. Planuje się wykonać ciąg pieszo jezdny, wykonanie nowej nawierzchni, rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działek, budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy działek, kanalizacji deszczowej i budowę oświetlenia ulicznego.
Planowane do budowy ulice leżą na obszarze specjalnej ochrony Natura 2000 nr obszaru PLB320011, nazwa obszaru Zalew Kamieński i Dziwna
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (opisać lub dołączyć do zapytania): sporządzenie projektu budowlanego z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami) wszystkich koniecznych branż ( drogowa wraz z odwodnieniem, elektryczna - budowa i rozbudowa oświetlenia, sieci wodno-kanalizacyjne, likwidacja ewentualnych kolizji wraz ze spięciem projektowanego oświetlenia z istniejącą siecią oświetlenia ulicznego, kanalizacja teletechniczna) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, - w ilości 5 egzemplarzy oraz w formie elektronicznej w rozszerzeniu nieedytowalnym (pdf),
sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - w 2 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej w rozszerzeniu nieedytowalnym (.pdf),
sporządzenie przedmiarów robót (z podziałem na ulice) w 1 egzemplarzu oraz w formie elektronicznej w rozszerzeniu nieedytowalnym (.pdf),
sporządzenie kosztorysu inwestorskiego (z podziałem na ulice) - w 2 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej nieedytowalnej (.pdf);
opracowanie projektu organizacji ruchu docelowego - w 5 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej w wersji nieedytowalnej (.pdf) - w 1 egz.
wykonanie badań geotechnicznych posadowienia
mapy, uzgodnienia, badania, ekspertyzy i opinie należy pozyskać i dokonać w ramach wynagrodzenia
uzyskanie decyzji ustalającej warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego,
uzyskanie skutecznego pozwolenia na budowę.
Ponadto do obowiązków wykonawcy należy:
szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia;
zlecenie map do celów projektowych oraz wykonanie badań geologicznych podłoża,
konsultacje z zamawiającym na każdym etapie projektowania dokumentacji, dotyczące istotnych elementów mających wpływ na koszty;
w cenie ofertowej wykonawca winien również uwzględnić aktualizację kosztorysu inwestorskiego na życzenie Zamawiającego zwłaszcza przed uruchomieniem procedury przetargowej na wykonawstwo robót w terminie wskazanym przez zamawiającego (jednak nie później niż trzy lata od daty odebrania przedmiotu umowy),
opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń z zachowaniem przepisów wynikających z Prawa zamówień publicznych, tj. za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazw, patentów lub pochodzenia.
zastosowanie w projekcie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów;
udzielanie odpowiedzi na pytania związane z dokumentacją projektową, składane w trakcie trwania procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych;
w przypadku zaproponowania w ofertach przetargowych na wykonanie robót budowlanych, materiałów lub urządzeń "równoważnych", tzn.: o parametrach nie gorszych niż przedstawione w opracowanej dokumentacji projektowej - wykonawca zobowiązuje się do wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek zamawiającego, pisemnej opinii na temat parametrów tych materiałów lub urządzeń.
Data realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy
Okres gwarancji (jeżeli dotyczy): Okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy kończy się wraz z upływem gwarancji na roboty wykonane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

Dokument nr: PIGK.7011.1.2022.MS1

Otwarcie ofert: Data otwarcia/rozpatrzenia ofert: dnia 12.01.2022 r. o godz. 12.30.

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia oferty: Oferty należy składać do dnia 12.01.2022 r.

do godz. 12.00. w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim, w sekretariacie Urzędu

lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski, Ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski

lub przesłać w formie elektronicznej na adres: m.sikorska@kamienpomorski.pl.

Wymagania:
Warunki płatności: zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik do zapytania

Ofertowego.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjał techniczny, a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami które będą przez niego skierowane do realizacji zamówienia publicznego tj.

do pełnienia funkcji głównego projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej bez ograniczeń,
osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
Wszystkie ww. wskazane osoby skierowane do realizacji przedmiotu umowy winny posiadać aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.831) w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji.
Cena oferty: Wykonawca w ofercie określi cenę oferty brutto w zł (PLN), która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia. W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za przedmiot umowy w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia i umową oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena musi zawierać ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie. Cena oferty musi obejmować wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia tzn. nie wymienione w opisie przedmiotu zamówienia oraz w umowie a niezbędne i konieczne do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp.

Nazwa kryterium

Znaczenie kryterium (w %)

1.

Cena (C)

60

2.

Doświadczenie (D)

40

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów

oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

Punkty za kryterium ,,Cena" zostaną obliczone według wzoru:

Cn
C = ------- x 60 pkt

Cb

gdzie,

C- ilość punktów za kryterium cena,

Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,

Cb - cena oferty badanej.

W kryterium ,,Cena", oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Punkty za kryterium ,,Doświadczenie" - maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium to 40 punktów (1 % = 1 pkt).

Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:

Za każdą wykonaną (umowę) polegającą na opracowaniu dokumentacji na budowę lub przebudowę drogi o długości minimum 500 m, Wykonawca otrzyma 10 punktów.

Niezależnie od ilości usług, wykazanych przez Wykonawcę w wykazie usług - Zamawiający maksymalnie w tym kryterium przyjmie do oceny nie więcej niż 4 wykonane usługi (umowy).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (O) obliczoną na podstawie wzoru:

O = C + D gdzie:

O- łączna ilość punktów oferty ocenianej,

C- liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena",

D - liczba punków uzyskanych w kryterium ,,Doświadczenie"
Do oferty należy dołączyć:

aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do rejestru działalności gospodarczej,
formularz ofertowy wg. wzoru stanowiącego (Załącznik Nr 7).
wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty,
wykaz osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia

Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający dokona zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia wyboru oferty. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.

Kontakt:
Dane do kontaktu: Małgorzata Sikorska tel. 91 38 23 969, m.sikorska@kamienpomorski.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.