Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
336z dziś
4179z ostatnich 7 dni
12519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację drogi osiedlowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację drogi osiedlowej

Data zamieszczenia: 2022-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sorkwity
ul. Olsztyńska 16 A
11-731 Sorkwity
powiat: mrągowski
tel. (89) 7428179, fax: (89) 7428530, tel. 89 742 85 37
sekretariat@ugsorkwity.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Sorkwity
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (89) 7428179, f
Termin składania ofert: 2022-01-10 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację drogi
osiedlowej (wewnętrznej) oznaczanej nr ew. 244 obręb Stary Gieląd, gm. Sorkwity. Lokalizację w/w odcinka
drogi planowanego do modernizacji określono w załączniku nr 4 do niniejszego zaproszenia. Orientacyjna
długość odcinka drogi do modernizacji - ok. 400 m. Obecnie droga posiada nawierzchnię gruntową. Brak
chodnika. Nie przewiduje się budowy kanalizacji deszczowej. Proponowana nawierzchnia drogi - kostka
brukowa (Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania innego rodzaju nawierzchni). Szczegółowe
rozwiązania, zostaną ustalone z Zamawiającym na etapie projektowania. Gmina nie posiada opracowanego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego projektem. Obszar objęty zakresem
projektu znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Legińsko-Mrągowskich.
2. W zakres zamówienia wchodzi: wykonanie następujących opracowań i dostarczenie ich do siedziby
Zamawiającego: kompletny projekt budowlany na podstawie uzyskanych przez Wykonawcę map, dostosowany
do planowanego zakresu robót, szczegółowy przedmiar robót - 2 egz., kosztorys inwestorski - 2 egz.,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich prac ujętych w projektach budowlanych - 2
egz., wersja elektroniczna całej dokumentacji na nośniku CD.
3. Wykonawca będzie zobowiązany do:
a) skonsultowania wstępnej wersji dokumentacji i wykonania jej zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
W ciągu 21 dni od podpisania umowy Wykonawca na spotkaniu w siedzibie Zamawiającego przedstawi
Zamawiającemu wstępną koncepcję modernizacji drogi. Zaakceptowana koncepcja będzie podstawą
wykonania dalszych prac;
b) dokonanie jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich przed wszczęciem przez Zamawiającego
postępowania przetargowego na wykonanie budowy/przebudowy budynku - w ramach zaproponowanej
ceny ofertowej;
c) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji, opinii i uzgodnień dokumentacji,
d) przygotowanie kompletnego i poprawnego wniosku o ustalenie warunków zabudowy/lokalizacji inwestycji
celu publicznego wraz z załącznikami - jeżeli będzie wymagany
e) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora
f) uzyskanie wszelkich decyzji, opinii uzgodnień niezbędnych do realizacji inwestycji, w tym złożenie
zgłoszenia/pozwolenia w Starostwie.
g) wprowadzanie modyfikacji lub rozwiązań zamiennych w przypadku zgłoszonych przez Inwestora wad lub
braków, uniemożliwiających realizację inwestycji, zastosowanie niewłaściwych rozwiązań mogących mieć
niekorzystny wpływ na funkcjonowanie i koszty eksploatacji,
h) wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, również na etapie ogłoszenia
przetargu o roboty budowlane;
4. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie a także zdobył, na swoją odpowiedzialności ryzyko,
wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy
i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Podane wielkości są wartościami
orientacyjnymi i nie odzwierciedlają rzeczywistej długości drogi.
5. Zamawiający zastrzega, by informacje zawarte w dokumentacji w zakresie wykonania robót, doboru materiałów,
urządzeń i zastosowanej technologii określały przedmiot zamówienia w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień
publicznych, tzn. bez używania nazw własnych, a jedynie przez odpowiedni opis parametrów precyzujących rodzaj,
standard jak również inne istotne elementy zamówienia.
6. Dokumentację projektową należy sporządzić w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w szczególności:
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego;
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego;
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych.
7. Projekt budowlany i projekt wykonawczy w wersji papierowej zostanie opracowany w 5 egz. oraz na nośnikach
CD - 1 egz. (forma elektroniczna powinna być zapisana w programach ogólnodostępnych; dokumentacja w wersji
elektronicznej przekazana na nośnikach CD oraz w formacie pdf winna umożliwiać ich wydruk).

Dokument nr: RBG.7013.2.2022

Otwarcie ofert: 10. Termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 10 stycznia 2022 r. o godz. 09:45.

Składanie ofert:
8. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferty należy złożyć w formie: elektronicznej lub papierowej.
2. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Sorkwitach Ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity -
pokój nr 1, faxem: 89 742 85 30 lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@ugsorkwity.pl
3. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 10 stycznia 2022 r. o godz. 09:00

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia:
- przekazanie wstępnej koncepcji dla Zamawiającemu w terminie 21 dni od podpisania umowy;
- do 30 czerwca 2022 r. - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Wymagania:
Zaproszenia do składania ofert w trybie zamówienia
o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł netto
2. Tryb udzjelenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
4. Kryteria oceny ofert
1. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty jest: cena - 100%
2. Ocenie w oparciu o ww. kryterium oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najniższą cenę.
3. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania zaproszenia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie
poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu
zamówienia.
4. Zaleca się, aby każdy wykonawca zapoznał się ze specyfiką Gminy Sorkwity celem sprawdzenia warunków
związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji
koniecznych i przydatnych do określenia ceny oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z
tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu
zamówienia.
5. Cena oferty musi być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenie oferty.
7. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu oferty - załączniku nr 1
6. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania, posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, są w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na
podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia (załącznik nr 2).
7. Dokumenty od Wykonawcy
Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów
a) Formularz ofertowy - załącznik nr 1
b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2
c) Oświadczenie o uprawnieniach - załącznik nr 3
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.
Wszelkie
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za
pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
11. Pozostałe informacje:
1. Termin związania z ofertą: 30 dni.
2. Warunki płatności: Przelew 21 dni po przekazaniu kompletnej dokumentacji odbioru robót i wystawieniu
faktury.
3. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 2/2021 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 8 stycznia
2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy
Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zaproszenia do upływu terminu składania
ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający
przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom,
do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, a także
pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Kontakt:
9. Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
Teresa Poważa-Jędrzejczyk lub Grażyna Skorska tel. 89 742 85 37, emial: - inwestycje@ugsorkwity.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.