Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3264z ostatnich 7 dni
11165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup prac dźwigowych i montażowych

Przedmiot:

Zakup prac dźwigowych i montażowych

Data zamieszczenia: 2022-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH Sp. z o.o
Południowa 17/19
97-300 Piotrków Trybunalski
powiat: Piotrków Trybunalski
695 300 363, 691 222 710, 691 222 119
sekretariat@prd-m.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/86355
Województwo: łódzkie
Miasto: Piotrków Trybunalski
Wadium: ---
Nr telefonu: 695 300 363, 691 222
Termin składania ofert: 2022-01-12 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakupu prac dźwigowych i montażowych
Powstaje w kontekście projektu
RPLD.02.03.01-10-0099/19 - ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT DROGOWO - MOSTOWYCH SP. Z O.O. POPRZEZ ZAKUP ODPOWIEDNICH MASZYN I URZĄDZEŃ W CELU WPROWADZENIA NA RYNEK INNOWACYJNEGO PRODUKTU

Część 1
Zakupu prac dźwigowych i montażowych

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup prac dźwigowych i montażowych, zgodnie z następującym harmonogramem:
Rodzaj sprzętu Ilość dni pracy
1. Rozładunek
Dźwig 100 t: ilość dni pracy - 2
2. Montaż:
- Dźwig 100t: ilość dni pracy -10
- Dźwig 50t: ilość dni pracy - 10
- Dźwig 250t: ilość dni pracy - 2
- Podnośnik koszowy 35m: ilość dni pracy - 10
- Podnośnik koszowy 45m: ilość dni pracy - 10
Rozliczenie umowy kosztorysowe, za faktyczne dni pracy sprzętu.
Płatność miesięczna na podstawie częściowego protokołu odbioru.
Jednocześnie wskazuje się, że ceny ofert podanych w walucie obcej, przy ocenie kryterium cenowego zostaną przeliczone po kursie z dnia, w którym upływa termin składania ofert. Przyjmuje się, iż 1 dzień pracy = 12 godzin.

CPV: 45510000-5

Dokument nr: 2021-663-86355

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert 2022-01-12
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i przesłana za pośrednictwem poczty polskiej lub usługi kurierskiej oraz może być dostarczona osobiście pod adres siedziby Firmy w godz.ch pracy Zamawiającego od 8:00 do 16:00. Oferty nadesłane pocztą, kurierem lub dostarczone osobiście należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą firmy Wykonawcy i jego adresem, zaadresowane na Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.
ul. Południowa 17/19
97-300 Piotrków Trybunalski
Dodatkowo Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@prd-m.pl .

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-01

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
tomaszowski
Gmina
Lubochnia
Miejscowość
Lubochnia
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2022-01-19
Koniec realizacji
2022-04-30
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Realizacja przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony po podpisaniu umowy.

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w zawartej umowie z Wykonawcą, który
zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania.
2. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one
mogły być wprowadzone z powodu:
- wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonywania przedmiotu zamówienia,
- wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,
- wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej,
- zmiany istotnych regulacji prawnych,
- zmian w umowie o dofinansowanie jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna podpisane Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna podpisane Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji finansowej
i ekonomicznej zapewniającej właściwą realizację przedmiotu zamówienia w określonym terminie.
Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna podpisane Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1)
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych (Załącznik nr 2)
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3)
4. Kserokopia wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.
Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna podpisane Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Z udziału postępowania wykluczeniu podlegają Oferenci powiązani osobowo
lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności
związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
Oferenci zobowiązani są dołączyć do oferty OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH (Załącznik nr 2) .

WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OFERT
Do konkursu zostaną dopuszczone oferty, które spełniają następujące wymogi:
1. Zostały złożone w formularzu oferty (Załącznik nr 1).
2. Będące zgodne co do przedmiotu zapytania ofertowego.
3. Złożone w terminie przewidzianym na składanie ofert.
4. Całościowe - zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych lub wariantowych.
5. Uwzględniające oferowaną cenę wyrażoną w wartościach netto i brutto.
6. Podpisane przez osoby upoważnione do składania ofert handlowych oferenta.
7. Zawierające termin realizacji zamówienia wyrażony konkretną datą oraz klauzulą zobowiązującą do terminowego wykonania usługi oraz przewidującą karę za przekroczenie terminów pośrednich zawartych w harmonogramie w wysokości 0,5% wartości zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia.
8. Dołączono oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych (Załącznik nr 2).
9. Dołączono kserokopię wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
10. Dołączono oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Złącznik nr 3)
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. Oferty niekompletne tzn. nie zawierające wszystkich wymaganych załączników będą odrzucane za niespełnienie kryteriów dostępu.
13. Zamawiający może wezwać, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-01-04
Data ostatniej zmiany
2022-01-04

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena ofertowa (C) - rozumiana jako cena netto oferty.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Michał Iznerowicz
tel.: 695 300 363
e-mail: m.iznerowicz@prd-m.pl
Przemysław Klonowski
tel.: 691 222 710
e-mail: przemyslawklonowski@prd-m.pl
Mariusz Kociemba
tel.: 691 222 119
e-mail: m.kociemba@prd-m.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.