Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3122z ostatnich 7 dni
10493z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługi dozoru technicznego inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Usługi dozoru technicznego inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2022-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: JSW IT SYSTEMS Spółka z o.o
ul. Armii Krajowej 56
44-330 Jastrzębie-Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
32 718 50 29,
uolejarczyk@jsw.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: 32 718 50 29,
Termin składania ofert: 2022-01-11 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa aukcji:
Usługi dozoru technicznego inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej na powierzchni w JSW S.A. KWK ,,Knurów-Szczygłowice" Ruch Knurów. 1. Języki
(tryb postępowania - Aukcja elektroniczna)

Dokument nr: 12210410

Otwarcie ofert: Termin rozpoczęcia licytacji: 18.01.2022 r. godz. 11:00

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 11.01.2022 r. do godz. 11:00.

Miejsce i termin realizacji:
15. Termin dostawy/wykonania
Termin realizacji zamówienia: do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
2. Opis
Podczas licytacji elektronicznej japońskiej zniżkowej wyświetlane są automatycznie następujące po sobie malejące poziomy cenowe. Złożenie oferty przez Wykonawcę oznacza akceptację danego poziomu cenowego, widocznego podczas licytacji. Wykonawca posiada określoną ilość czasu na każdorazowe podjęcie decyzji o akceptacji danego poziomu cenowego. Brak akceptacji pierwszego lub kolejnych postąpień w wyznaczonym czasie, powoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego udziału w licytacji.
O wyborze oferty i podjętej decyzji Wykonawca zostanie poinformowany po zatwierdzeniu wyników postępowania.
Ceny podczas licytacji należy podawać za jednostkę miary w PLN bez VAT (NETTO).
Prosimy o zalogowanie się do aukcji z odpowiednim wyprzedzeniem uwzględniając ewentualne problemy sprzętowe oraz techniczne (np. problemy z logowaniem). UWAGA!!! Czas trwania sesji na platformie Operatora aukcji wynosi 5 minut. Zalogowanie się na więcej niż 5 minut przed rozpoczęciem aukcji bez wykonywania jakichkolwiek akcji (stan bezczynności) wymaga odświeżenia strony i ponownego zalogowania się
3. Informacje dodatkowe
Aukcja elektroniczna prowadzona jest na podstawie ,,Regulaminu określającego sposób przygotowania i prowadzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. postępowań przetargowych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych" -Uchwała Zarządu JSW S.A. nr 312/X/2021 z dnia 18.05.2021 r.
Uwaga !
Na jeden dzień przed terminem licytacji elektronicznej do godz. 13:00 Wykonawca powinien uzyskać informację o dopuszczeniu do licytacji lub o ewentualnym przesunięciu terminu licytacji.
Informację w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu +48 32 718 50 29
Ogłoszenie o aukcji elektronicznej oraz wszelkie informacje i dokumenty publikowane są na stronie Zamawiającego pod poniższym linkiem: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/
Wnioski o wyjaśnienie treści ogłoszenia należy przesyłać na skrzynkę mailową o adresie: uolejarczyk@jsw.pl
Łączna objętość plików, które Wykonawcy przesyłają każdorazowo do zamawiającego pocztą elektroniczną na skrzynkę mailową o adresie: uolejarczyk@jsw.pl (załączając do wiadomości mailowej) nie może przekroczyć 50 MB. Jeśli objętość przesyłanych plików wyniesie więcej niż 50 MB, pozostałe pliki Wykonawca zobowiązany jest przesłać w następnej wiadomości mailowej. 4. Waluta PLN 5. Załączniki 1. Formularz Ofertowy. 2. Specyfikacja techniczna. 3. Istotne postanowienia umowy. 4. Potwierdzenie zapoznania się z rejonem prac 5. Cennik opłat stosowany przez KWK Knurów-Szczygłowice na rzecz podmiotów zewnętrznych 6. Oświadczenie dużego przedsiębiorcy
6. Lista produktów Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka miary Uwagi 1 Usługi dozoru technicznego inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej na powierzchni w JSW S.A. KWK ,,Knurów-Szczygłowice" Ruch Knurów. 1 pakiet

8. Reguły
Aukcja japońska
Aukcja otwarta
Aukcja zniżkowa
Czas na decyzję (w sekundach): 60
10. Widok Wykonawca nie widzi nazw pozostałych Wykonawców
11. Informacje o ofertach
1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia całości lub części przedmiotu zamówienia podwykonawcom/osobom trzecim.
5) Oferta musi zawierać propozycję ceny według formuły określonej przez prowadzącego postępowanie w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o aukcji.
6) Kryterium oceny - najniższa cena: 100 %.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
7) Jeżeli w aukcji licytowana jest pozycja, której jednostką miary jest pakiet Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w obrębie pakietu, ponadto po zakończeniu aukcji Oferenci będą zobowiązani do rozpisania cen jednostkowych pakietu zgodnie z wartością uzyskaną w wyniku aukcji. Łączna wartość pakietu po rozpisaniu cen jednostkowych nie może przekroczyć wartości wylicytowanej w aukcji. Nierozpisanie pakietu w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z wycofaniem oferty.
14. Warunki płatności
1) Zapłata ceny o wartości przekraczającej kwotę 50 000,00 zł netto nastąpi w terminie do 90 dni od doręczenia faktury Zamawiającemu, chyba że Wykonawca jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą w stosunku do którego termin zapłaty wynosi do 60 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. Zapłata ceny o wartości nieprzekraczającej kwoty 50 000,00 zł netto nastąpi w terminie do 60 dni od doręczenia faktury Zamawiającemu.
2) Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
3) Faktury za realizację przedmiotu umowy należy wystawić na adres:
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK ,,Knurów-Szczygłowice"
ul. Dworcowa 1, 44-190 Knurów
4) Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe miesięczne.
5) Podstawą wystawienia faktury VAT będą miesięczne protokoły odbioru przepracowanych roboczogodzin.
6) Nie dopuszcza się stosowania zaliczek i przedpłat bez zgody Zarządu JSW S.A.
16. Sposób dostawy/wykonania
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia o aukcji.
17. Warunki udziału
I. Wykonawca, który zamierza wziąć udział w Aukcji elektronicznej musi posiadać profil (konto) na platformie zakupowej o adresie: https://zakupy.jsw.
Wykonawca nieposiadający profilu (konta) zobowiązany jest dokonać rejestracji na platformie pod adresem internetowym: https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/rejestracja.html
Rejestracja oraz udział w aukcji są bezpłatne.
II. Złożenie przez Wykonawcę oferty zawierającej:
1) Wypełniony formularz ofertowy będący załącznikiem nr 1.
2) Wykaz usług, z ostatnich trzech lat przed dniem otwarcia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, obejmujący co najmniej jedną usługę dotyczącą dozoru technicznego inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej na powierzchni zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny o łącznej wartości wykazanych usług, co najmniej 20 000,00 zł netto.
Ww. wykaz winien zawierać wartości wykonanych usług, przedmioty, daty wykonania i dane podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana.
3) Referencje bądź inne dokumenty wystawione przez upoważnione osoby na rzecz których wskazane w wykazie usługi były wykonane, potwierdzające, że zostały one wykonane należycie.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawca korzystający z doświadczenia (referencji) podmiotu trzeciego musi wskazać ów podmiot jako podwykonawcę zakresu umowy w części z jakiej korzysta z jego potencjału.
4) Potwierdzenie zapoznania się z rejonem prac, podpisane przez przedstawicieli Zamawiającego odpowiadających za eksploatację obiektów objętych zamówieniem zgodnie z załącznikiem nr 4 do ogłoszenia.
Przed złożeniem oferty oferent musi zapoznać się z rejonem prac, objętych zamówieniem. Zamawiający umożliwi wizję lokalną rejonu prac objętego zamówieniem, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i warunków pobytu na terenie zakładu. Kontakt telefoniczny: Nadsztygar Elektryczny, tel. 32 718 5001 lub 32 718 5461.
Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w języku polskim.
Ofertę można złożyć w jednej z następujących form:
? w formie pisemnej - przez przesłanie oferty w zaklejonej kopercie z dopisanym numerem oraz nazwą aukcji. Wykonawca przesyła ofertę wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami na adres: JSW S.A. KWK ,,Knurów-Szczygłowice", 44-190 Knurów ul. Dworcowa 1, Wydział Zamówień i Umów, pokój nr 101.
? w formie wiadomości e-mail, jest składana jako skan (pdf) oferty sporządzonej uprzednio w formie pisemnej ze wszystkimi koniecznymi elementami. Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer aukcji.
? w formie elektronicznej, składana jest w formie plików pdf obejmujących treść oferty i została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer aukcji.
18. Prawa i obowiązki zamawiającego
1) Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków.
2) Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia Postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie Postępowania.
3) Oferty złożone w toku Aukcji elektronicznej przestają wiązać, gdy Wykonawca złoży kolejną, korzystniejszą ofertę, zawarto umowę albo Aukcję unieważniono.
4) Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej.
5) Reklamacje związane z przebiegiem licytacji należy składać na adres e-mail: uolejarczyk@jsw.pl do godz. 12:00 następnego dnia roboczego po dniu, gdy zakończono licytację.
6) Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą stosownie do postanowień Regulaminu.
19. Dokumenty wymagane od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w aukcji elektronicznej
Celem zawarcia umowy oraz wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie wezwany do złożenia ,,oświadczenia o statusie przedsiębiorstwa" wraz z dokumentami potwierdzającymi status.
Przesłane oświadczenie powinno uwzględniać przepisy załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r. z późn. zm.).
Wykonawcy składający ofertę wspólną przesyłają oświadczenie oraz wskazane powyżej dokumenty w odniesieniu do występującego w ich imieniu pełnomocnika.
Informację i dokumenty Wykonawca przesyła na adres email: uolejarczyk@jsw.pl. W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer postępowania.
20. Dokumenty wymagane przy pierwszej i kolejnych dostawach
---
21. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia o aukcji. 21. Dodatkowe warunki i wymagania techniczne
---

Uwagi:
7. Kryteria oceny Lp. Nazwa kryterium
Cena

Kontakt:
12. Kontakt w sprawach formalnych
Wydział Zamówień i Umów: Urszula Olejarczyk (KWK Knurów-Szczygłowice) - 32 718 50 29,
e - mail: uolejarczyk@jsw.pl
13. Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia
Osoba kontaktowa w sprawach technicznych: Paweł Łotysz: nr tel.: 32 18 50 01 plotysz@jsw.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.