Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3264z ostatnich 7 dni
11165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie map do celów projektowych oraz dodatkowych usług geodezyjnych

Przedmiot:

Wykonanie map do celów projektowych oraz dodatkowych usług geodezyjnych

Data zamieszczenia: 2022-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Marklowicka 15
44-300 Wodzisław Śląski
powiat: wodzisławski
032 456 38 80
poczta@pwik-wodzislaw.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Wodzisław Śląski
Wadium: ---
Nr telefonu: 032 456 38 80
Termin składania ofert: 2022-01-13 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot postępowania
Zapytanie ofertowe na wykonanie map do celów projektowych
oraz dodatkowych usług geodezyjnych niezbędnych do wykonania projektów przebudowy sieci wodociągowej
1. Przedmiot zamówienia
1.1 Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie map do celów projektowych oraz dodatkowych usług geodezyjnych niezbędnych do wykonania projektów przebudowy sieci wodociągowej
Część
Ulica
Miejscowość
Orientacyjna powierzchnia map
Zakres opracowania (załącznik mapowy)
1
Górna
Wodzisław Śl.
4,1 ha
Zał. 8
2
Starowiejska-Polna
Wodzisław Śl.
10,6 ha
Zał. 9
3
Szybowa-Rolnicza
Wodzisław Śl.
26,2 ha
Zał. 10
4
Szafranka
Rydułtowy
10,2 ha
Zał. 11
5
Centralna
Połomia
8,1 ha
Zał. 12
6
1 Maja (rej bud 40-116)
Gołkowice
14,4 ha
Zał. 13
7
Piaskowa
Gorzyce
6,9 ha
Zał. 14
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na poszczególne części objęte przedmiotem zamówienia. Wykonawca może złożyć swoją ofertę na 1 część, na kilka części lub też na wszystkie części zamówienia.
Zakres opracowania mapowego wskazano na dołączonych do niniejszej SIWZ załącznikach mapowych.
1.2 Sposób realizacji przedmiotu zamówienia
1) Wykonawca przekaże Zamawiającemu roboczą wersję mapy w wersji elektronicznej (format DWG przesłać na e-mail oraz nagrać na płycie CD/DVD). Robocza wersja mapy do celów projektowych to mapa zaktualizowana (po pomiarach w terenie) z nakładką ewidencyjną zawierającą granice i numery działek oraz naniesione pomiary wysokościowe.
2) Opracowanie będące przedmiotem zamówienia musi spełniać i uwzględniać wszystkie obowiązujące w tym zakresie wymogi i przepisy oraz musi być opatrzone klauzulą urzędową lub oświadczeniem Wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.
3) Mapy do celów projektowych należy wykonać w pięciu egzemplarzach z nakładką sytuacyjno-wysokościową i ewidencyjną oraz w formie elektronicznej (format DWG).
4) Ponadto należy dołączyć szkic orientacyjny w pięciu egzemplarzach oraz oryginalne uzgodnienia branżowe następujących instytucji:
- Tauron Dystrybucja S.A. w Rybniku,
- Orange Polska S.A. w Katowicach,
- PSG Sp. z o.o. w Rybniku,
- Gaz System S.A. Oddział Świerklany,
- PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl.,
- PWiK Sp. z o.o. w Rybniku,
- JZWiK S.A. w Jastrzębiu Zdroju,
- Wodociągi ESOX Sp. z o.o. z Radlina,
- Spółka Wodociągowa w Turzy Śl.,
- GPW S. A. w Katowicach,
2/10
- Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o.
- PGG S.A. Odział Zakład Elektrociepłownie Rybnik
- PGG S.A. Zakład Informatyki i Telekomunikacji w Rybniku,
- innych, których uzbrojenie występuje w danym obszarze opracowywanego zadania.
Uwaga: W przypadku gdy, na danym terenie nie występują sieci eksploatowane przez powyższe instytucje, geodeta zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, że uzgodnienia branżowe nie są wymagane.

Dokument nr: TT_1_2022

Składanie ofert:
4. Ofertę (Załączniki 1-11) należy:
- przesłać pocztą w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie opisanej " Zapytanie ofertowe nr TT/1/2022 na wykonanie map do celów projektowych ,, na adres PWiK Sp. z o.o. Ul. Marklowicka 15, 44-300 Wodzisław Śl. do dnia 12.01.2022r. decyduje data wpływu, lub
- złożyć w Kancelarii Spółki w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie opisanej " Zapytanie ofertowe nr TT/1/2022 na wykonanie map do celów projektowych";do dnia 13.01.2022r do godz. 10.00 lub
- przesłać faksem na numer 032 456 38 80 do dnia 13.01.2022r do godz. 10.00 lub
- przesłać drogą elektroniczną na adres poczta@pwik-wodzislaw.pl podając w tytule nazwę i numer zapytania ofertowego, do dnia 13.01.2022r do godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
1.3. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania całości przedmiotu zamówienia w terminie do 16 miesięcy od podpisania umowy, w tym:
1) W terminie 1 miesiąca od podpisania umowy przedstawić roboczą wersję mapy do celów projektowych, o której mowa w pkt. 1.2.1).
2) W terminie 1 miesiąca od podpisania umowy wystąpić o uzgodnienia branżowe do instytucji o których mowa w pkt. 1.2.4). Potwierdzenie złożenia pisma/wniosku należy przekazać Zamawiającemu.
3) W terminie 3 miesięcy od podpisania umowy przedstawić kompletną mapę do celów projektowych, o której mowa pkt. 1.2.2), 1.2.3) oraz 1.2.4).
4) Każdorazowo, w okresie do 16 miesięcy od podpisania umowy, w terminie 14 dni od daty pisemnego (lub za pomocą poczty elektronicznej) powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego wykonać pomiary wysokościowe, o których mowa w pkt. 1.2.5).

Wymagania:
5) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, dodatkowych pomiarów wysokościowych, w punktach wskazanych przez Zamawiającego po zaprojektowaniu trasy sieci i przyłączy. Pomiary wysokościowe będą w szczególności potrzebne w miejscach przecięcia sieci z rowami, ciekami, drogami, a także w miejscach wzniesień lub obniżeń terenu oraz projektowanego uzbrojenia (hydranty, zasuwy).
1.4. Zapłata wynagrodzenia
1) Wynagrodzenie za poszczególne części przedmiotu zamówienia będzie stanowiło iloczyn powierzchni opracowanej mapy do celów projektowych (powierzchnia określona powykonawczo) oraz ceny ofertowej za 1 ha.
2) Do kwoty, o której mowa w pkt. 1.4.1) zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3) Rozliczenie za wykonane usługi nastąpi w ten sposób że:
- Wykonawca wystawi fakturę na kwotę 80% wynagrodzenia o którym mowa w pkt. 1.4.1) po dostarczeniu kompletnej mapy do celów projektowych oraz po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru,
- Wykonawca wystawi fakturę na kwotę 20% wynagrodzenia o którym mowa w pkt. 1.4.1) po zrealizowaniu całości przedmiotu zamówienia (w tym także usług opisanych w pkt. 1.2.5) oraz po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.
4) Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej w oparciu o protokół odbioru, w formie przelewu na rachunek bankowy, w ciągu 21 dni od otrzymania faktury VAT z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment).
1.5. Pozostałe informacje
3/10
Kary umowne:
1) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania poszczególnych zadań będących przedmiotem zamówienia z winy Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% wartości netto niewykonanego zadania za każdy dzień zwłoki.
2) w przypadku odstąpienia od wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości netto danego zadania będącego przedmiotem umowy.
3) w przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na jego usunięcie. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości netto danego zadania będącego przedmiotem umowy.
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeśli zastrzeżone kary umowne nie pokryją poniesionej szkody.
2. Kryterium oceny oferty
a) Jedynym kryterium oceny ofert jest cena netto dla poszczególnych części.
b) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która spełni wszystkie warunki niniejszego zapytania i uzyska najniższą cenę netto za 1 hektar dla danej części.
3. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia zamówienia podstawowego do 50 % wartości poszczególnych części przedmiotu zamówienia, w okresie trwania umowy, przy zachowaniu ceny ofertowej.
5. Oferty należy składać wyłącznie w złotych polskich netto (PLN).
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Kontakt:
6. Osoba do kontaktu : Alina Wężowicz, telefon: 4552634 wew. 326 lub 605 498 459

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.