Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3264z ostatnich 7 dni
11165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej

Przedmiot:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej

Data zamieszczenia: 2022-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
powiat: Gdańsk
Tel: +48 58 347 24 00, Faks: +48 58 347 29 13, Tel: +48 58 347 12 15, Faks: +48 58 347 14 15
ewakield@pg.edu.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel: +48 58 347 24 0
Termin składania ofert: 2022-01-12 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Politechnika Gdańska działając na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 tej ustawy z dnia 11 września 2019
r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm ze zm.) zaprasza do złożenia oferty na świadczenie
usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej na rzecz Politechniki Gdańskiej.
2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej
w głównej siedzibie Zamawiającego (80 233 Gdańsk, Ul. Narutowicza 11/12) - oraz obiektach
poza główną siedzibą.
3. Przedmiot zamówienia określa:
? szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia,
? wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do ogłoszenia.

CPV: 64200000-8, 64210000-1

Dokument nr: ZZ/2/055/U/22

Składanie ofert:
Ofertę należy przesłać na adres e-mail: ewakield@pg.edu.pl do dnia 12.01.2022r.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji zamówienia: od 1 lutego 2022 r. do 31 stycznia 2024 r.

Wymagania:
6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we
wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu.
7. Szczegółowy sposób rozliczeń, w tym podstaw dokonywania płatności określony został we wzorze
umowy stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu.
8. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
a) Cena oferty musi uwzględniać wszystkie elementy cenotwórcze związane z pełną, prawidłową i
terminową realizacją zamówienia.
b) Cenę oferty należy określić w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
c) Ceną oferty jest cena określona w formularzu oferty (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego).
d) Cena oferty obejmuje zamówienie podstawowe i zamówienie objęte prawem opcji.
e) Cenę oferty Wykonawca oblicza się na podstawie formularza cenowego sporządzonego wg
załącznika nr 1A. Sposób dokonywania obliczeń został opisany w formularzu cenowym w
poszczególnych kolumnach.
f) Cenę oferty oblicza się wg formularza cenowego poprzez uzupełnienie odpowiednich części
formularza.
g) Obliczoną cenę brutto z formularza cenowego należy przenieść w odpowiednie miejsce do
formularza oferty.
h) Wszystkie puste kolumny w formularzu cenowym muszą być wypełnione.
i) Ceny brutto, podane przez Wykonawcę w ofercie, obowiązują przez cały okres związania
ofertą, nie będą zmieniane w trakcie realizacji zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.
j) Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, będą prowadzone w PLN.
k) Koszty poniesione przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia, a nieuwzględnione w cenie
oferty nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane.
l) Cena oferty nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.
9. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki
polegające na niezgodności z zapytaniem ofertowym, nie powodujące istotnych zmian w treści
oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostałam poprawiona. Przez
oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający będzie rozumieć każdy wadliwy wynik działania
matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe.
10. Kryteria oceny ofert
1) Przy ocenie i wyborze oferty po spełnieniu przez wykonawców wszystkich warunków
przedstawionych w ogłoszeniu o zamówieniu wraz z załącznikami, Zamawiający będzie
kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
Kryterium Opis kryterium Waga kryterium
1 Cena 80%
2 Łącza ISDN PRA zrealizowane poprzez kabel światłowodowy 20 %
2) Wartość punktowa dla kryterium cena oferty brutto (C) wyliczona będzie wg wzoru:
Pc=( Cn/Cb)*80 pkt
gdzie:
a. Pe - liczba punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium ,,Cena"
b. Cn - najniższa cena oferty spośród złożonych ofert podlegających ocenie
c. Cb - cena ocenianej oferty
d. Oferta może uzyskać maksymalnie 80 pkt.
3) Kryterium nr 2 - Łącza ISDN PRĄ zrealizowane poprzez kabel światłowodowy
Zamawiający przyzna Wykonawcy 20 punktów, jeśli Wykonawca zadeklaruje zestawienie łączy
ISDN PRĄ w oparciu o kabel światłowodowy.
W przypadku realizacji łączy poprzez inne medium (kabel miedziany, radiolinia) Zamawiający
przyzna Wykonawcy 0 punktów.
W przypadku braku wpisu w druku oferty informacji o realizacji łączy poprzez kabel
światłowodowy Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje realizację łączy poprzez inne
medium, i przyzna Wykonawcy 0 punktów w tym kryterium.
4) Obliczenia zostaną dokonane przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
5) W formularzu oferty należy określić inne niż cena kryteria oceny ofert. Kryteria te należy określić
zgodnie co do treści niniejszego punktu
6) Zamawiający wybierze ofertę, nie podlegającą odrzuceniu, która otrzyma sumarycznie
najwyższą liczbę punktów we wszystkich kryteriach.
7) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą, spełnia wymagania niniejszego zapytania ofertowego.
8) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych
ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez zamawiającego ofert dodatkowych.
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty i formularzu rzeczowo-cenowym
(Załącznik nr 1 MA)
c) Oferty złożone w drodze elektronicznej należy przesłać w formie skanu oryginału oferty
zawierającego podpisy osoby składającej ofertę (w formacie pliku pdf, jpg, bmp lub
równoważnym).
d) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
e) Oferta winna być podpisana według zasad reprezentacji lub przez upoważnionych
przedstawicieli. W przypadku, kiedy ofertę będą podpisywały osoby upoważnione, należy
dołączyć do oferty oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa,
określającego jego zakres i wystawionego przez osoby do tego upoważnione. W przypadku
składania oferty w formie elektronicznej oryginał pełnomocnictwa lub poświadczoną notarialnie
kopię należy dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
12. Zamawiający zastrzega, że niniejsze zapytanie ofertowe stanowi zaproszenie do składania ofert i
jednocześnie nie stanowi oferty. Otrzymanie w wyniku niniejszego zaproszenia oferty
Wykonawcy nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Politechnikę Gdańską bądź
zawarciem jakiejkolwiek umowy, a nadto nie łączy się z koniecznością zawarcia przez
Zamawiającego umowy.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.