Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
306z dziś
4092z ostatnich 7 dni
11759z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie mapy do celów projektowych oraz mapy do wyłączenia terenu z produkcji...

Przedmiot:

Opracowanie mapy do celów projektowych oraz mapy do wyłączenia terenu z produkcji gruntów rolnych

Data zamieszczenia: 2022-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie
Plac Ofiar Getta 6
35-002 Rzeszów
powiat: Rzeszów
Tel.: +48 17 748-37-44, fax.: +48 17 748-19-28, tel.: (0-17) 748 37 43
sekretariat@zzm.erzeszow.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 17 748-37-
Termin składania ofert: 2022-01-10 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty w wersji papierowej na następujący zakres prac: opracowanie mapy do celów projektowych oraz mapy do wyłączenia terenu z produkcji gruntów rolnych dla działki nr 409/3 obręb 212 w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa innowacyjnego placu zabaw na osiedlu Staroniwa".
Opis przedmiotu zamówienia:
Opracowanie mapy do celów projektowych oraz mapy do wyłączenia terenu z produkcji gruntów rolnych dla działki nr 409/3 obręb 212 - w wersji papierowej oraz elektronicznej (plik DWG) na nośniku CD.
Po dostarczeniu Zamawiającemu mapy do celów projektowych, Zamawiający we własnym zakresie wykona projekt zagospodarowania terenu, który przedłożony zostanie Wykonawcy w terminie do 3 dni roboczych od dnia dostarczenia mapy. Na podstawie przedłożonego projektu zagospodarowania Wykonawca opracuje mapę do wyłączenia terenu z produkcji gruntów rolnych.

Dokument nr: ZM.411.1.2022.SK

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć na załączonym wzorze ,,Treść oferty" w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, Plac Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów w terminie do 10.01.2022 r. w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zamówienia.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji: opracowanie mapy do celów projektowych do dnia 26.01.2022 r., opracowanie mapy do wyłączenia terenu z produkcji gruntów rolnych do dnia 04.02.2022 r.

Wymagania:
Termin związania ofertą - 14 dni.
Kryteria oceny ofert: złożona oferta musi przedstawiać najniższą cenę w stosunku do złożonych ofert.
Należy podać cenę brutto zamówienia. Ceną oferty będzie cena brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia.

Do oferty dołączono:
1. Wzór treści oferty
2. Wzór zlecenia
Ofertę należy przygotować zgodnie z dołączonym wzorem.
Do oferty należy dołączyć:
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

Uwagi:
INFORMACJA
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej ,,RODO", informuję:
1. ADMINISTRATOR :
Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, Plac ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów.

2. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA DANYCH OSOBOWYCH:
Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych: e-mail: iod@erzeszow.pl.

3. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA:
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania wyłaniającego wykonawcę zamówienia publicznego - art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. INFORMACJE O ODBIORCACH
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, którym udostępniona będzie informacja publiczna na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa oraz podmioty z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH:
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy, wymagany przy archiwizowaniu dokumentów, do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

6. INNE INFORMACJE:
1) przysługuje Państwu prawo dostępu na podstawie art. 15 RODO do danych osobowych Państwa dotyczących,
2) przysługuje Państwu prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,
3) przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych naruszałby przepisy RODO,
4) nie przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
5) nie przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
6) nie przysługuje Państwu prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich,
8) podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, niepodanie zaś danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niepodpisaniem umowy.

Kontakt:
Osoba do kontaktu: Sabina Kuternoga, tel.: (0-17) 748 37 43.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.