Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
400z dziś
4244z ostatnich 7 dni
12584z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej

Przedmiot:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2022-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Pyrzyce
Plac Ratuszowy 1
74-200 Pyrzyce
powiat: pyrzycki
091 39 70 310, faks 091 39 70 314
sekretariat@pyrzyce.um.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/um_pyrzyce/proceedings
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Pyrzyce
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 091 39 70 310, faks
Termin składania ofert: 2022-01-13 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Pyrzyce i jej jednostek organizacyjnych
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dystrybucja (usługa kompleksowa) energii elektrycznej dla
punktów poboru Gminy Pyrzyce i jej jednostek organizacyjnych, tj. dla punktów poboru energii
elektrycznej innych niż oświetlenie uliczne i drogowe oraz dla punktów poboru energii
elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i drogowego. Zakres zamówienia obejmuje
sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pyrzyce i jej jednostek
organizacyjnych. Zestawienie punktów poboru energii (zwanych dalej w treści PPE)
wyszczególniono w załączniku Nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia. Zakres zamówienia
obejmuje sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej do 105 PPE o łącznym wolumenie max 10%
951 112 kWh w okresie objętym zamówieniem.

CPV: 09300000-2

Dokument nr: 2022/BZP 00003429, IIiD.271.1.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-01-13 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/um_pyrzyce/proceedings
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/um_pyrzyce/proceedings
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie zapytań,
oświadczeń, wniosków, zawiadomień, jak również przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu
Platformy Zakupowej, dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/smigiel.2. Wymagania
techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane
zostały w:1) ,,Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z
o. o." dostępnym pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz 2) ,,Instrukcji dla
wykonawców" dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4
maja 2016 r., str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Urząd Miejski w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce;2) Inspektor ochrony danych urzęduje
w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach , Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, tel. 91 39 70 317, e-mail:
iod@pyrzyce.um.gov.pl w godz.ch w poniedziałki 800-1600, w pozostałe dni tygodnia w godz.ch
700-1500;3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę fontanny na działce nr
148/2 obręb 8 m. Pyrzyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą 4) odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy,5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie
z art. 97 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z Ustawy;7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15
RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;b) na podstawie art. 16 RODO
prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania
od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o
których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO
prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa
w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/um_pyrzyce/proceedings
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-01-13 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy zożyć za pośrednictwem formularza na Platformie na stronie postępowania znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/um_pyrzyce/proceedings

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IIiD.271.1.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dystrybucja (usługa kompleksowa) energii elektrycznej dla
punktów poboru Gminy Pyrzyce i jej jednostek organizacyjnych, tj. dla punktów poboru energii
elektrycznej innych niż oświetlenie uliczne i drogowe oraz dla punktów poboru energii
elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i drogowego. Zakres zamówienia obejmuje
sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pyrzyce i jej jednostek
organizacyjnych. Zestawienie punktów poboru energii (zwanych dalej w treści PPE)
wyszczególniono w załączniku Nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia. Zakres zamówienia
obejmuje sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej do 105 PPE o łącznym wolumenie max 10%
951 112 kWh w okresie objętym zamówieniem.
4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena - 100%.
2. Sposób przyznawania punktów w kryterium ,,Cena":
cena najniższa
------------------------------------ x 100 pkt x 100 %
cena oferty ocenianej
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.108 ust 1 Ustawy
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję wydaną
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie obrotu energią elektryczną zgodnie z
ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 716, 868, 1093,
1505, 1642, 1873)
Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących zdolności do występowania w obrocie
gospodarczym.
Zamawiający nie stawia wymagań co do zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający oceni spełnienie powyższych wymagań poprzez szczegółową analizę dokumentów
złożonych przez wykonawców, na zasadzie SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA.
2. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
przepisów art. 109 ust. 1 Ustawy
1) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub ukarano za
wykroczenie, o którym mowa w pkt 2 lit. a lub b Ustawy
2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba
że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania ofert dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
3) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15
maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2020 r. poz. 814) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366
ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.-Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498, z
późn.zm.),
4) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
5) jeżeli występuje konflikt w rozumieniu art.56 ust.2, którego nie można skutecznie
wyeliminować w inny sposób niż wykluczenie wykonawcy,
6) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał albo
nienależycie wykonał długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązania wynikające z
wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji , co doprowadziło
do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub
realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenia Wykonawcy:
a) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SWZ
b) o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - załącznik nr 4 do SWZ
2) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru -
pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy.
b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych
przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu.
3) Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej załącznik
nr 5a do SWZ
2) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia,
Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogłoszono upadłości.
b) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
składania ofert.
3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
4) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu,
a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu jak wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z
opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
b) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
c) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
składania ofert.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do
SWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy
2. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.
3. Strony dopuszczają możliwość:
a) zmiany umowy w zakresie cen są dopuszczalne w przypadku zmian w przepisach prawnych
dotyczących podatku VAT lub podatku akcyzowego lub zmiany innych opłat, podatków
związanych z energią elektryczną lub zmiany przepisów prawa skutkującego wzrostem kosztów
wpływających na koszt energii elektrycznej, a ponadto w sprawie zmiany taryfy za usługi
dystrybucyjne lub usługi sprzedaży zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Energetyki. W takich
przypadkach ceny za energię elektryczną dostarczaną na podstawie Umowy ulegają automatycznie korekcie o wartość wynikającą z powyższych zmian. Wykonawca poinformuje
Zamawiającego na piśmie o zmianie ceny energii elektrycznej dostarczonej na podstawie
Umowy, wskazując równocześnie podstawę tej zmiany. Nowe ceny energii elektrycznej będą
obowiązujące dla stron tej umowy od chwili wejścia w życie wyżej wymienionych zmian
prawnych stanowiących podstawę do ich korekty.
b) W przypadku zmiany ilości zużywanej energii elektrycznej
c) zmian redakcyjnych umowy,
d) zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw
i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron,
d) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Wymienione
powyższe możliwości wprowadzenia zmian są uprawnieniem a nie obowiązkiem Zamawiającego
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena - 100%.
2. Sposób przyznawania punktów w kryterium ,,Cena":
cena najniższa
------------------------------------ x 100 pkt x 100 %
cena oferty ocenianej
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.