Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3122z ostatnich 7 dni
10493z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługa pielęgnacji roślin ozdobnych

Przedmiot:

Usługa pielęgnacji roślin ozdobnych

Data zamieszczenia: 2022-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: 11 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Gdańska 147
85-915 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
11wog.szpub@ron.mil.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/559274
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-01-12 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługa pielęgnacji roślin ozdobnych.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem umowy jest wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi PIELĘGNACJI ROŚLIN OZDOBNYCH.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, przedstawiono w załączniku nr 1 do SWZ.
4. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ oraz w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
w projekcie umowy i SWZ.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z warunkami przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, złożoną ofertą oraz ustaleniami określonymi w niniejszej umowie.
6. Usługa realizowana będzie z zachowaniem należytej staranności, zgodnie
z posiadaną wiedzą fachową i praktyczną (sztuką ogrodniczą), w sposób gwarantujący wykonanie usługi na wysokim poziomie, uzyskując stały efekt estetyczny i użytkowy dla terenów zlokalizowanych przy: Ul. Gdańskiej 190, Bydgoszcz, Ul. Gdańska 147, Bydgoszcz.
7. W celu prawidłowego wykonania umowy, Zamawiający zapewni Wykonawcy możliwość korzystania z zimnej wody w niezbędnych ilościach. Koszty korzystania z wody Zamawiający pokryje z własnych środków finansowych i kosztami tymi nie będzie obciążony Wykonawca.
8. Przedmiot umowy wykonywany będzie sezonowo w miesiącach luty - listopad każdego roku obowiązywania umowy w dni robocze od poniedziałku do piątku
(z pominięciem świąt przypadających w tych dniach), w godz.ch od 7.30 do 15.00, pod nadzorem przedstawiciela Zamawiającego, który ma prawo kontrolować realizację postanowień umowy przez cały czas jej trwania.
9. Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu.
10. Wszystkie załączniki stanowią integralną część SWZ.

CPV: 77310000-6, 77314000-4

Dokument nr: 2022/BZP 00003495, 30/ZP/U/INFR/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-01-12 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/11wog
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/11wog
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej (dalej jako ,,Platforma") pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/11wog
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej
za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza ,,Wyślij wiadomość
do Zamawiającego".
3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość do Zamawiającego" po których pojawi
się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej
za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi
na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl
do konkretnego Wykonawcy.
5. Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio
na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
6. Zamawiający wymaga przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej, określonych w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzania
i przekazywania informacji.
7. Zamawiający zgodnie z powyższym Rozporządzeniem, określa również niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych
- MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d. włączona obsługa JavaScript,
e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f. szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g. oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone
w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce ,,Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków
c) w korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawca winien posługiwać się numerem postępowania określonym w SWZ
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności
za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce ,,Wyślij wiadomość
do zamawiającego"). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pana/Pani danych osobowych jest 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Bydgoszczy, Ul. Gdańska 147;
? kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w 11 Wojskowym Oddziale Gospodarczym jest możliwy pod nr tel. 601 360 075, 261 414 012 lub mailowo
na adres 11wog.iodo@ron.int.pl;
? Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
,,USŁUGA PIELĘGNACJI ROŚLIN OZDOBNYCH" prowadzonym w trybie podstawowym - nr sprawy 30/ZP/U/INFR/2021
? odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy pzp;
? obowiązek podanie przez Pana/Pani danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodanie określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? w stosownych sytuacjach Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu niezbędnego do archiwizacji - zgodnie z obowiązującymi przepisami lub do czasu zakończenia trwałości projektu;
? obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pan/Pani:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/Pani danych osobowych ;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO ;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pana/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Panu/Pani:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/559274
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-01-12 09:30
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/11wog

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-30

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 30/ZP/U/INFR/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem umowy jest wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi PIELĘGNACJI ROŚLIN OZDOBNYCH.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, przedstawiono w załączniku nr 1 do SWZ.
4. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ oraz w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
w projekcie umowy i SWZ.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z warunkami przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, złożoną ofertą oraz ustaleniami określonymi w niniejszej umowie.
6. Usługa realizowana będzie z zachowaniem należytej staranności, zgodnie
z posiadaną wiedzą fachową i praktyczną (sztuką ogrodniczą), w sposób gwarantujący wykonanie usługi na wysokim poziomie, uzyskując stały efekt estetyczny i użytkowy dla terenów zlokalizowanych przy: ul. Gdańskiej 190, Bydgoszcz, ul. Gdańska 147, Bydgoszcz.
7. W celu prawidłowego wykonania umowy, Zamawiający zapewni Wykonawcy możliwość korzystania z zimnej wody w niezbędnych ilościach. Koszty korzystania z wody Zamawiający pokryje z własnych środków finansowych i kosztami tymi nie będzie obciążony Wykonawca.
8. Przedmiot umowy wykonywany będzie sezonowo w miesiącach luty - listopad każdego roku obowiązywania umowy w dni robocze od poniedziałku do piątku
(z pominięciem świąt przypadających w tych dniach), w godzinach od 7.30 do 15.00, pod nadzorem przedstawiciela Zamawiającego, który ma prawo kontrolować realizację postanowień umowy przez cały czas jej trwania.
9. Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu.
10. Wszystkie załączniki stanowią integralną część SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77314000-4 - Usługi utrzymania gruntów
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Rękojmia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1 nie podlegają wykluczeniu;
1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
1.2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
1.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia warunku
w powyższym zakresie;
1.2.4 zdolności technicznej lub zawodowej - Warunek ten zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca:
? złoży Wykaz wykonywanych usług potwierdzających wykonanie w ciągu ostatnich
3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch usług ,,pielęgnacja roślin" o wartości brutto każdej nie mniejszej niż 15 000,00 zł, potwierdzonych dokumentami (referencjami), że zostały wykonane należycie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
z postępowania, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe w zakresie wskazanym przez Zamawiającego - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ. Oświadczenie stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1.1. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
1.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 tego rozdziału SWZ.

Wraz z oświadczeniem Wykonawca składa:
1) wypełniony i podpisany formularz oferty - zaleca się wg wzoru
o treści załącznika nr 5;
2) zestawienie cenowe - załącznik nr 3;
3) Oświadczenie dotyczące wykazania usług, które wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 117 ust. 4 - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępniania zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy PZP - wzór stanowi załącznik nr 8
5) Oświadczenie o zatrudnieniu na umowę o pracę osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia - załącznik nr 6 do SWZ.
6) Przedmiotowe środki dowodowe - nie dotyczy.
7) Pełnomocnictwo gdy:
a. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
b. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zgodnie z SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z zapisami § 13 projektu umowy - zał. nr 2 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Rękojmia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-02-10

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.