Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3122z ostatnich 7 dni
10493z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie ekspertyzy technicznej komina

Przedmiot:

Wykonanie ekspertyzy technicznej komina

Data zamieszczenia: 2022-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Enea Ciepło sp. z o.o..w Białymstoku
ul. Warszawska 27
15-062 Białystok
powiat: Białystok
barbara.antoniuk@enea.pl
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1277669,dc92b8914ebe1ceea00bbfa333ec4c2e.html
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-01-12 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie ekspertyzy technicznej komina nr 3 w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok (znak sprawy OZ/261/BA/U/01/22)
Treść zapytania:
Szanowni Państwo,
ENEA Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok z siedzibą w Białymstoku, 15-124 przy Ul. Generała Władysława Andersa 15, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zadania pn. Wykonanie ekspertyzy technicznej komina nr 3 w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok
1.Zakres przedmiotu Zamówienia:
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 "Zakres przedmiotu zamówienia"
Wykonawca w swojej ofercie powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
Termin związania z ofertą - 30 dni.
Planowany termin wykonania ww. prac między 01.04.2022 a 15.04.2022r. w okresie planowanego postoju. Wejście do wnętrza komina uzależnione od postoju komina nr 3. (dokładny termin wejścia do wnętrza komina będzie ustalony obustronnie w terminie późniejszym).
2. Warunki podmiotowe, które muszą spełnić Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
O udzielenie zamówienia może ubiegać się:
a) Wykonawca, który jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym,
b) Wykonawca, który nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym
c) Wykonawca, w stosunku do których nie toczy się postępowanie upadłościowe, ani też nie ogłoszono upadłości,
d) Wykonawca, który nie zalega z uiszczaniem podatków, oraz opłat i składek na ubezpieczenie społeczne,
e) Wykonawca, który zaakceptuje zapisy klauzuli antykorupcyjnej
f) Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny i ekonomiczny oraz dysponują osobami z odpowiednimi uprawnieniami do wykonania zamówienia w liczbie zapewniającej należyte wykonanie zamówienia.
"Klauzula antykorupcyjna
Wykonawca oświadcza, że w relacjach z Enea Ciepło Sp. z o.o.:
- zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów antykorupcyjnych;
- nie będzie podejmował jakichkolwiek działań, które miałyby na celu wpłynięcie na przebieg postępowania o udzielenie zamówienia lub wynik takiego postępowania oraz realizacje zamówienia w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami;
- nie będzie żądał, proponował, przyjmował oraz wręczał jakichkolwiek korzyści (zarówno osobistych jak i majątkowych) celem wywarcia korupcyjnego wpływu na decyzje, czy wykonywanie czynności służbowych przez osoby/podmioty zaangażowane w proces realizacji zamówienia;
- żadna część wynagrodzenia z tytułu realizacji zamówienia nie będzie przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania przez Wykonawcę korzyści majątkowych lub/i osobistych przez żadną ze stron;
- w dniu złożenia oferty nie pozostaje (zgodnie z jego najlepszą wiedzą) w konflikcie interesów mającym lub potencjalnie mogącym mieć wpływ na sposób wykonywania obowiązków umownych, jak również nie są mu znane żadne inne okoliczności mogące wpłynąć na jego rzetelność, bezstronność i jakość wykonywanych prac lub usług."
3 Oferta powinna zawierać:
- cenę netto
- informacje wyszczególnione w załączniku nr 1
Warunki i miejsce usługi:
1. Usługa na terenie ENEA Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok z siedzibą w Białymstoku przy Ul. Generała Władysława Andersa 15,15-124 Białystok, usługa na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2. Płatność przelewem po wykonaniu usługi (30 dni od daty doręczenia faktury, przez Dostawce do Centrum Zarzadzania Dokumentami, Ul. Zacisze 28, 65-775 Zielona Góra). Fakturę należy wystawić w następujący sposób:
NABYWCA: ENEA Ciepło sp. z o.o. z siedziba; Ul. Warszawska 27, 15-062 Białystok, NIP: 5420201908
ODBIORCA: ENEA Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok z siedziba w Białymstoku; Ul. Gen. Wł. Andersa 15, 15-124 Białystok
3. Warunki płatności: Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę na adres ENEA Ciepło sp. z o.o., Centrum Zarzadzania Dokumentami Ul. Zacisze 28, 65-775 Zielona Góra, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze. Faktura powinna zawierać oznaczenie dokumentu/protokołu odbioru (w szczególności nr dokumentu odbioru i akceptacji zrealizowanych prac) - jeśli dotyczy.
W przypadku gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, płatność wynagrodzenia nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach.
Dopuszcza się przesyłanie faktur w wersji elektronicznej na dedykowany ku temu adres:faktury.elektroniczne@enea.pl
Jeśli Wykonawca skorzysta z elektronicznej formy przesyłania faktur - nie przesyła w takim wypadku wersji papierowej dokumentu.
4. W przypadku niedotrzymania terminu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej usługi za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 100% łącznej wartości brutto zamówienia. W przypadku odstąpienia od zamówienia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wartości brutto zamówienia (przez wartość brutto zamówienia Strony traktują łączna wartość wszystkich usług określonych w zamówieniu). Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
5. Zakazuje się dokonywania przez Dostawce cesji należności wynikających z niniejszego zamówienia na rzecz osób trzecich.
Pytania dotyczące zapytania mogą być zadawane tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań z naszej strony.
W przypadku wybrania Państwa oferty otrzymacie od nas dokument zamówienia.
Jednocześnie informujemy, ze zastrzegamy sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania
przyczyny oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym Oferentem lub Oferentami w formie negocjacji bezposrednich lub aukcji elektronicznej na platformie Logintrade
do chwili podpisania zamówienia. Wybór Oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Klauzula dot. RODO:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Enea Ciepło spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedziba w Białymstoku, adres: Ul. Warszawska 27; 15-062 Białystok, na rzecz której świadczy Pan / Pani / usługi. Stosowne informacje znajdują się pod linkiem:
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/enea-cieplo/obowiazek-informacyjny
W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności uniemożliwiających złożenie oferty, proszę o kontakt z
obsługa Logintrade: tel. +48 71787-35-34 71787-37-27 71787-37-27 email:helpdesk@logintrade.net
Z poważaniem
Barbara Antoniuk
tel. 695621094, e-mail: barbara.antoniuk@enea.pl
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Wykonanie ekspertyzy technicznej komina nr 3 w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok 1 usługa
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Wykonanie ekspertyzy technicznej komina nr 3 w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok (znak sprawy OZ/261/BA/U/01/22)"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:

Dokument nr: Z205/310081, OZ/261/BA/U/01/22

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1277669,dc92b8914ebe1ceea00bbfa333ec4c2e.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
04- 01- 2022 13: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
12- 01- 2022 10: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
10- 01- 2022 11: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1277669,dc92b8914ebe1ceea00bbfa333ec4c2e.html

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Barbara Antoniuk
tel:
e-mail: barbara.antoniuk@enea.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.