Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3264z ostatnich 7 dni
11165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie czynności polegających na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Wykonanie czynności polegających na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2022-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o
ul. G. Zapolskiej 3
41-218 Sosnowiec
powiat: Sosnowiec
tel. 032 720 77 00, fax 032 720 77 40, tel. 32/ 720 77 66
dag@centrum-pediatrii.com.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Sosnowiec
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 032 720 77 00,
Termin składania ofert: 2022-01-10 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Na realizację zadania pn.:
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji wykonania
robót budowlanych dla zadania pn.:
,,Przebudowa Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego
wraz z wyposażeniem pomieszczeń"
Zakup finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
w ramach programu ,,Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z
epidemią wirusa SARS-CoV-2"
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności polegających na pełnieniu
kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania polegającego na
wykonanie robót budowlanych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla zadania pn.:
,,Przebudowa Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego wraz z
wyposażeniem pomieszczeń" w specjalnościach:
1.1 konstrukcyjno - budowlanej,
1.2. instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,
1.3. instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych,
1.4. instalacyjnej w zakresie: instalacji wentylacji i klimatyzacji,
1.5. instalacyjnej w zakresie: instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych,
1.6. instalacyjnej w zakresie: instalacji gazów medycznych,
1.7. i innych objętych projektem architektoniczno -- budowlanym.
2. Szczegółowy zakres robót dla zadania objętego nadzorem inwestorskim zawierają:
2.1. dokumentacja projektowa składająca się z projektów budowlanych,
2.2. przedmiary robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych,
2.3. Zmiany wynikając z pytań potencjalnych Wykonawców robót budowlanych i
odpowiedzi Zamawiającego w postępowaniu przetargowym.
3. Szacunkowa wartość robót budowlanych wynosi: 2 036 000,00 zł brutto.
4. W zakresie wynikającym z umowy, Wykonawca jest upoważniony do występowania
wobec Wykonawcy robót budowlanych, w charakterze przedstawiciela Zamawiającego.
5. Do zadań osób pełniących obowiązki inspektora należeć będzie wykonywanie prac i
obowiązków zgodnie z art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane,
w szczególności:
ZADANIA OGÓLNE:
5.1. zapoznanie się z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i
odbioru robót,
5.2. wyznaczenie spośród Inspektorów Nadzoru osoby pełniącej funkcję
Koordynatora czynności pozostałych inspektorów nadzoru na budowie,
5.3. współpraca z Zamawiającym, Projektantem pełniącym nadzór autorski,
Wykonawcą robót budowlanych i innymi osobami wskazanymi przez
Zamawiającego,
5.4. pełnienie swojej funkcji z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej dbając o
bezpieczeństwo ludzi i jakość wykonywanych robót oraz terminowość zgodnie z
zawartą umową na roboty budowlane.
5.5. realizowanie wszystkich innych czynności i zadań niewymienionych w
poniższych punktach, a które:
a. związane są z zadaniami inwestycyjnymi i nadzorem nad prowadzeniem
robót a wynikają z warunków zawartej umowy z Wykonawcą robót
budowlanych, uwarunkowań realizowanych zadań, przepisów prawa, sztuki
budowlanej i inżynierskiej lub
b. okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji zadania polegającego na
wykonaniu robót budowlanych i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie dla
zadania: ,,Przebudowa Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku
Rozwojowego wraz z wyposażeniem pomieszczeń"
PEŁNIENIE NADZORU NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ I TERMINOWOŚCIĄ
REALIZACJI UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE:
5.6. zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i
niezakłócony, a w przypadku niemożliwości podjęcia czynności zapewnienie
uprawnionego zastępstwa,
5.7. protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych,
5.8. reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę,
umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, przepisami
prawa, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną oraz wszelkimi
wytycznymi branżowymi,
5.9. nadzorowanie budowy z częstotliwością zapewniającą skuteczny nadzór
(obecność na budowie minimum 1 raz w tygodniu Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego koordynujący pracę zespołu inspektorów, pozostali inspektorzy w
częstotliwości zależnej od rodzaju wykonywanych prac). Odpowiedni Inspektor
na żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych lub Projektanta
pełniącego nadzór autorski winien zgłosić się na budowę w terminie zgodnym ze
złożoną ofertą, liczonym od momentu zawiadomienia, w razie potrzeb
uzasadnionych postępem realizacji robót budowlanych również w dniu wolnym
od pracy. Kontrole dokonywane przez Inspektora będą potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy,
5.10. kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad bezpieczeństwa w tym BHP,
utrzymania porządku, ograniczenia do minimum hałasu i zapylenia na placu
budowy,
5.11. sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy
wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art.10 ustawy Prawo Budowlane i
projektem,
5.12. uczestniczenie przy przeprowadzaniu wszelkich prób, pomiarów, badań,
sprawdzeń oraz ocena ich wyników w zakresie zgodności z rozwiązaniami
projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami,
5.13. zatwierdzanie przedstawionych metod wykonania robót budowlanych
zaproponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych,
5.14. przyjmowanie od Wykonawcy robót budowlanych powiadomień o stwierdzeniu
nieprawidłowości w dokumentacji projektowej, ich zweryfikowanie, w razie
potrzeby skonsultowanie z Projektantem pełniącym nadzór autorski i ich
przekazanie Zamawiającemu wraz z propozycją sposobu rozwiązania z
uwzględnieniem warunków zawartych w umowie na roboty budowlane,
5.15. sprawdzanie atestów, gwarancji, certyfikatów, deklaracji zgodności materiałów
budowlanych, urządzeń, wyposażenia z kryteriami technicznymi określonymi
dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa oraz ich
dopuszczeń do stosowania w placówkach ochrony zdrowia, przed ich
zastosowaniem,
5.16. sprawdzanie ilości i jakości stosowanych materiałów, urządzeń, wyposażenia,
nadzorowanie kompletności dostaw i prawidłowości ich montażu,
5.17. bieżące monitorowanie wpływu wykonywanych czynności w ramach robót
budowlanych na infrastrukturę szpitala niebędącą terenem budowy oraz
zobowiązanie Wykonawcy i egzekwowanie od niego podjęcia niezbędnych
działań naprawczych i zapobiegających ewentualnym dalszym ubytkom,
5.18. weryfikacja zgodności realizowanej inwestycji pod względem ilości zakresu
rzeczowego faktycznie zrealizowanego zakresu z zakresem rzeczowym
wynikającym z dokumentacji projektowej i kosztorysu powykonawczego w
terminie do 4 dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy robót
budowlanych dokumentów w powyższym zakresie,
5.19. egzekwowanie terminowego usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych
ujawnionych wad w jakości prac, poświadczenie usunięcia wad, wnioskowanie o
potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych kar umownych w
przypadku nieusunięcia usterek i wad,
5.20. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,
5.21. opiniowanie i wskazywanie sposobów załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i
roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją inwestycji,
5.22. w przypadku zejścia Wykonawcy z terenu budowy przed ukończeniem realizacji
robót budowlanych udział w inwentaryzacji robót wykonanych oraz ilości i
jakości materiałów dostarczonych na budowę,
5.23. rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzenia
robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii Projektanta pełniącego nadzór
autorski, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy,
REPREZENTOWANIE I KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM:
5.24. informowanie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas
realizacji robót oraz zobowiązanie Wykonawcy i egzekwowanie od niego
podjęcia niezbędnych działań naprawczych i zapobiegających ewentualnym
zagrożeniom,
5.25. na wniosek Zamawiającego, reprezentowanie go w kontaktach z osobami trzecimi
w sprawach związanych z inwestycją, uczestnictwo w kontrolach inwestycji (w
trakcie realizacji, jak i po jej zakończeniu) dokonywanych przez podmiot
zewnętrzny, udzielanie wyjaśnień podmiotom kontrolującym, przedkładanie
stosownych dokumentów dotyczących realizacji zadania,
5.26. chronienie interesów Zamawiającego we wszystkich sprawach związanych z
umową w kontaktach z osobami trzecimi,
5.27. wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia
niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej - uzyskanie zgody Projektanta
pełniącego nadzór autorski na te zmiany, uzyskiwanie od Projektanta pełniącego
nadzór autorski wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim
rozwiązań,
5.28. informowanie Zamawiającego o okolicznościach mogących mieć wpływ na
terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o
wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
5.29. powiadamianie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót
budowlanych, doradzanie Zamawiającemu w przypadku zaistnienia roszczeń i
sporów z Wykonawcą robót budowlanych,
NARADY:
5.30. prowadzenie cotygodniowych narad koordynacyjnych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w sprawach dotyczących realizacji inwestycji, a także w
zależności od potrzeb Zamawiającego, Wykonawcy i Projektanta pełniącego
nadzór autorskiego,
5.31. sporządzanie protokołów z narad koordynacyjnych,
5.32. egzekwowanie od uczestników narad podpisów na sporządzonych protokołach i
przekazywanie ich kopii zainteresowanym Stronom,
5.33. bieżące egzekwowanie zaleceń, ustaleń z narad koordynacyjnych,
WERYFIKACJA I SPORZĄDZENIE DOKUMENTÓW:
5.34. przedłożenie oświadczeń Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego stwierdzających
przejęcie obowiązków pełnienia funkcji inspektorów nadzoru nad robotami
budowlanymi,
5.35. składanie na żądanie Zamawiającego sprawozdań z postępów realizacji inwestycji
wraz z dokumentacją fotograficzną w wersji elektronicznej, przesyłane na
wskazany adres e-mail,
5.36. szacowanie i weryfikowanie w zakresie rzeczowym i finansowym oraz
uzgadnianie z Zamawiającym:
a. robót określonych w przedmiocie zamówienia w SWZ wraz z załącznikami,
wyjaśnieniami i wprowadzonymi modyfikacjami, ale nieujętych w
przedmiarze lub kosztorysie ofertowym, lub ujętych w przedmiarze w
mniejszym zakresie niż w rzeczywistości,
b. zamówień, które Zamawiający ewentualnie zleci na podstawie art. 455
ustawy Pzp,
5.37. sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania:
a. robót określonych w przedmiocie zamówienia w SWZ wraz z załącznikami,
wyjaśnieniami i wprowadzonymi modyfikacjami, ale nieujętych w
przedmiarze lub kosztorysie ofertowym, lub ujętych w przedmiarze w
mniejszym zakresie niż w rzeczywistości,
b. zamówień, które Zamawiający ewentualnie zleci na podstawie art. 455
ustawy Pzp,
uzasadnienie konieczności wykonania tych prac oraz wnioskowanie do
Zamawiającego o ich akceptację, po uprzednim sprawdzeniu ich wyceny,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bez zgody Zamawiającego nie jest uprawniony
do wydawania Wykonawcy robót budowlanych poleceń wykonania robót
dodatkowych,
5.38. sprawdzanie kosztorysów ofertowych na:
a. roboty określone w przedmiocie zamówienia w SWZ wraz z załącznikami,
wyjaśnieniami i wprowadzonymi modyfikacjami, ale nieujęte w przedmiarze
lub kosztorysie ofertowym, lub ujęte w przedmiarze w mniejszym zakresie
niż w rzeczywistości,
b. zamówienia, które Zamawiający ewentualnie zleci na podstawie art. 455
ustawy Pzp,
5.39. kontrolowanie prawidłowości prowadzenia Dziennika Budowy i systematyczne
dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wykonanie wszystkich czynności
mających znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót,
ODBIORY I ROZLICZENIE INWESTYCJI:
5.40. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających
w terminie wskazanym przez Wykonawcę robót budowlanych (Wykonawca
poinformuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z wyprzedzeniem min. na 3 dni
robocze o terminie odbioru robót ulegających zakryciu i robót zanikających),
5.41. weryfikacja zgłoszonej przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót,
5.42. sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonej przez Wykonawcę robót
budowlanych dokumentacji powykonawczej, w tym dokumentów wymaganych
do odbioru oraz wszelkich innych dokumentów sporządzonych przez
Wykonawcę,
5.43. uczestniczenie w komisjach odbiorów oraz przygotowanie protokołów
uwzględniających ewentualne wady i usterki z:
a. odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
b. odbioru końcowego,
bez oddzielnego wynagrodzenia,
5.44. sprawdzanie wykonanych robót i powiadamianie Zamawiającego, Wykonawcę i
Projektanta pełniącego nadzór autorski o wykrytych wadach, określając zakres
konieczny do wykonania robót poprawkowych,
5.45. egzekwowanie terminowego usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych
ujawnionych wad w jakości prac, poświadczenie usunięcia wad, wnioskowanie o
potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych kar umownych w
przypadku nieusunięcia usterek i wad,
5.46. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także
kontrolowanie rozliczeń budowy,
5.47. przeprowadzenie rozliczenia wykonanych i odebranych robót, zgodnie z umową z
Wykonawcą robót budowlanych, a w szczególności: czynności kontrolne i
weryfikacja kosztorysów, faktury za wykonane roboty budowlane wystawionej
po podpisaniu przez Strony umowy protokołu końcowego niezawierającego
żadnych zastrzeżeń i uwag oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie
5.48. rozliczenie umowy robót budowlanych w przypadku jej wypowiedzenia,
5.49. uczestniczenie w komisjach odbiorów w okresie gwarancji oraz komisji odbioru
ostatecznego (po upływie okresu gwarancji) - bez oddzielnego wynagrodzenia.
6. Inspektor ma prawo:
6.1. wydawać Kierownikowi Budowy i innym przedstawicielom Wykonawcy
polecenia, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy, dotyczące między
innymi:
a. usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,
b. wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub
elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących
prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
6.2. żądać od Kierownika Budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować
niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę lub
umową zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych. W
przypadku odmowy wstrzymania robót mogących wywołać zagrożenie bądź
spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na
budowę lub umową zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą robót
budowlanych, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do ich
bezpośredniego wstrzymania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia w okresie równym
rzeczywistemu okresowi realizacji inwestycji.

Dokument nr: ZO/1/ 2022

Składanie ofert:
6. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: dag@centrum-pediatrii.com.pl
VIII. TERMIN ZŁOŻENIA OFERT:
Ofertę należy złożyć do dnia 10.01.2022 r. do godz. 09:00.

Miejsce i termin realizacji:
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
1. Termin rozpoczęcia nadzoru - od dnia przekazania terenu budowy Wykonawcy robót
budowlanych.
2. Termin zakończenia nadzoru - do dnia protokolarnego potwierdzenia przez Strony
usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przy ostatecznym odbiorze
gwarancyjnym Zadania / Projektu inwestycyjnego oraz jego rozliczenia.

Wymagania:
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Umowa zostanie zawarta zgodnie z Regulaminem zawieraniu umów o wartości szacunkowej
poniżej 130 000 zł z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo
zamówień publicznych.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki
udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności technicznych lub zawodowych
do wykonania przedmiotu zamówienia:
> Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże się wykonaniem w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi
polegające na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego robót
budowlanych polegających na modernizacji lub przebudowie lub budowie
obiektów o wartości 1 000 000 zł brutto każda wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, w szczególności infonnacji o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty Jedna robota budowlana oznacza
robotę wykonaną w ramach jednej umowy.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę w celu wykazania spełnienia warunków
udziału, waluty innej niż polska (PLN) w celu jej przeliczenia stosowany będzie
średni kurs NBP na dzień publikacji niniejszego Zapytania ofertowego na stronie
Zamawiającego.
> Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponował:
a. min. 1 osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego
do nadzorowania robót budowlanych, posiadającą uprawnienia w
specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń określone
przepisami Prawa budowlanego lub inne równoważne uprawnienia, wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju,
jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do kierowania lub
nadzorowania robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalności oraz posiada
co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu budowy
oraz należy do właściwej izby samorządu zawodowego,
a. min. 1 osobą, która będą pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego
do nadzorowania robót budowlanych, posiadającą uprawnienia w
specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego lub
inne równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z
prawem polskim uprawniają one do kierowania lub nadzorowania robotami
budowlanymi w zakresie ww. specjalności oraz posiada co najmniej 3-letnie
doświadczenie w kierowaniu robotami w pełnieniu funkcji kierownika robót
oraz należy do właściwej izby samorządu zawodowego,
b. min. 1 osobą, która będą pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego
do nadzorowania robót budowlanych, posiadającą uprawnienia w
specjalności instalacyjnej w zakresie: instalacji i urządzeń cieplnych bez
ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego lub inne równoważne
uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub
na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do
kierowania lub nadzorowania robotami budowlanymi w zakresie ww.
specjalności oraz posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu
robotami w pełnieniu funkcji kierownika robót oraz należy do właściwej izby
samorządu zawodowego,
c. min. 1 osobą, która będą pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego
do nadzorowania robót budowlanych, posiadającą uprawnienia w
specjalności instalacyjnej w zakresie: instalacji wentylacji i klimatyzacji
bez ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego lub inne równoważne
uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub
na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do
kierowania lub nadzorowania robotami budowlanymi w zakresie ww.
specjalności oraz posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu
robotami w pełnieniu funkcji kierownika robót oraz należy do właściwej izby
samorządu zawodowego,
d. min. 1 osobą, która będą pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego
do nadzorowania robót budowlanych, posiadającą uprawnienia w
specjalności instalacyjnej w zakresie: instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń określone przepisami Prawa
budowlanego lub inne równoważne uprawnienia, wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli
zgodnie z prawem polskim uprawniają one do kierowania lub nadzorowania
robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalności oraz posiada co najmniej
3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami w pełnieniu funkcji kierownika
robót oraz należy do właściwej izby samorządu zawodowego,
e. min. 1 osobą, która będą pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego
do nadzorowania robót budowlanych, posiadającą uprawnienia w
specjalności instalacyjnej w zakresie: instalacji gazów medycznych bez
ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego lub inne równoważne
uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub
na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do
kierowania lub nadzorowania robotami budowlanymi w zakresie ww.
specjalności oraz posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu
robotami w pełnieniu funkcji kierownika robót oraz należy do właściwej izby
samorządu zawodowego.
Powyższe funkcje może pełnić jedna lub kilka osób. Zamawiający dopuszcza pełnienie
kilku lub wszystkich funkcji przez jedną osobę tylko pod warunkiem spełnienia przez nią
ww. wymagań Zamawiającego w odpowiednim zakresie.
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu metodą
spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
wymaganych przez Zamawiającego. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń
musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu
3. Dodatkowe informacje:
3.1 planowany termin zakończenia robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie
wynosić będzie 60 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą robót
budowlanych.
3.2 Okres gwarancji na realizowaną inwestycję zgodnie z umową na roboty budowlane
wynosić będzie 60 miesięcy od daty protokolarnego przekazania Zamawiającemu
przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający uprawniony jest do jednostronnej zmiany terminu przekazania terenu robót
z uwagi na dobro pacjentów lub inne nieprzewidziane przyczyny po stronie
Zamawiającego. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie
przedłużony o czas równy czasowi, o który Zamawiający przesunął termin rozpoczęcia
robót- maksymalnie do 4 tygodni.
5. Przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia pełnienia nadzoru może ulec
zmianie stosownie do rzeczywistego terminu rozpoczęcia i zakończenia robót
budowlanych, nad którymi pełniony będzie nadzór.
6. Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania umowy ze skutkiem
natychmiastowym w razie zaniechania realizacji inwestycji polegającej na
wykonaniu robót budowlanych o których mowa w rozdziale III.
VI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:
1. Cena oferty określona w formularzu ofertowym jest ostateczną ceną i obejmuje
wszystkie koszty Oferenta związane z wykonaniem przez niego wszystkich czynności
i obowiązków wynikających z niniejszego Zapytania ofertowego oraz wzoru umowy w
okresie trwania umowy.
2. Stawka podatku VAT powinna być określona zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Cena określona do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglona zgodnie z zasadami
matematycznymi (poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy
zaokrąglić w górę).
4. Rozliczenia między Zamawiającym a Oferentem związane z realizacją zamówienia
publicznego dokonywane będą w złotych polskich.
5. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez strony bezusterkowy protokół
odbioru testów.
6. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia wypłacone będzie na konto
Oferenta w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
przez Zamawiającego.
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
VII. WYMAGANE DOKUMENTY KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO
OFERTY:
1. Do oferty należy dołączyć:
1.1 Wypełniony Formularz ofertowy o treści zgodnej z Załącznikiem nr 1 do Zapytania
Ofertowego.
1.2 Wykaz zrealizowanych usług spełniających wymagania opisane w Rozdziale IV
Zapytania ofertowego - zał. nr 2,
1.3. Wykaz osób spełniających wymagania opisane w Rozdziale IV Zapytania ofertowego
- zał. nr 3,
1.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta lub Oferentów w przypadku gdy:
o ofertę podpisuje inna osoba niż Oferent. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do
jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z aktualnego wpisu do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców
KRS;
o upoważnienie, w przypadku gdy ofertę składają Oferenci ubiegający się wspólnie
o udzielenie zamówienia.
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I JEJ ZŁOŻENIA:
1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim.
3. Wszystkie ceny jednostkowe i wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo, dla poszczególnego rodzaju
materiałów osobno i podliczona zbiorczo dla całości zamówienia.
4. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Oferenta, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym
rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e)
ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie
wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.
5. Oferta winna być opatrzona pod rygorem nieważności:
o podpisem kwalifikowanym lub
o podpisem zaufanym lub
o podpisem osobistym np. z wykorzystaniem e-dowodu.
Opatrzenie oferty podpisem zaufanym jest możliwe m.in. za pośrednictwem strony:
https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wvkorzvstai-podpis-
zaufany
Instrukcja składania podpisu osobistego z wykorzystaniem e-dowodu znajduje się m.in.
na stronie:
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawv-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-przez-
internet/e-dowod-i-podpis-osobisty#6
7. W celu prawidłowej identyfikacji złożonej oferty Zamawiający wymaga, aby w tytule
maila zawarta była następująca informacja:
Oferta do zapytania ofertowego ZO/26/2021 na
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji
wykonania robót budowlanych dla zadania: ,,Przebudowa Oddziału Klinicznego
Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego wraz z wyposażeniem pomieszczeń"
8. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za oferty złożone w innym sposób niż
wskazany lub opisany inaczej, niż określił Zamawiający w zapytaniu ofertowym.
9. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone
po upływie niżej wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.
10. Zamawiający odrzuci ofertę złożona po terminie składania ofert.
11. Oferent może zwrócić się pisemnie za pośrednictwem maila do Zamawiającego
o wyjaśnienie treści zapytania najpóźniej 2 dni przed wyznaczonym terminem na
składanie ofert na adres mailowy: dag@centrum-pediatrii.com.pl
12. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Oferentów w celu
wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego.
13. Zamawiający zamieści odpowiedź/odpowiedzi, w sytuacji, gdy uzna, że zadane
pytanie/ pytania są istotne dla prowadzonego zapytania, na stronie internetowej pod
adresem:
https://centrum-pediatrii.com.pl/zamowieniapubliczne/pozostale/zapytania ofertowe/39
X. KRYTERIUM OCENY OFERT:
Oferty oceniane będą na podstawie kryterium:
Cena - 100 %
Wartość punktowa liczona będzie wg wzoru:
Ad 1:
najniższa cena brutto spośród złożonych ofert
pc = ------------------------------------------------------x 100x 100%
cena brutto badanej oferty
Spośród ofert spełniających wymogi Zamawiającego zostanie wybrana oferta
najkorzystniej sza.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w złożonej ofercie oczywistych omyłek o
ile poprawka nie zmienia istotnie treści oferty. Informacja o poprawieniu omyłki zostanie
niezwłocznie przekazana oferentowi celem akceptacji.
2. W przypadku omyłek rachunkowych w kilku ofertach, Zamawiający może dokonać
poprawy omyłki rachunkowej wyłącznie w ofercie wygrywającej, pod warunkiem,
że ewentualna poprawa ofert z pozostałych miejsc nie spowodowałaby zmiany kolejności
w rankingu. Dopiero w momencie uchylenia się wygrywającego Oferenta od zawarcia
umowy lub odstąpienia przez niego od umowy, przed dokonaniem ewentualnego wyboru
Oferenta będącego na kolejnym miejscu rankingowym, Zamawiający dokonuje poprawy
jego omyłek rachunkowych.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę i
którego oferta spełnia wszystkie wymagania określone w Zapytaniu Ofertowym. Za
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z łączną najwyższą liczbą punktów w
przyjętych w postępowaniu kryteriach. Wszystkie obliczenia uzyskanej punktacji
zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty
ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Oferenta,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
5. Cena ofertowa musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, uwzględniać wszystkie
wymagania Zamawiającego określone w Zapytaniu Ofertowym oraz obejmować
wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
6. Cena winna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski.
8. Całkowita cena brutto oferty określona przez Oferenta zostanie podana jako cena brutto
oferty złożonej przez Oferenta, tj. wraz z należnym podatkiem VAT od towarów i usług,
w wysokości przewidzianej ustawowo.
9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów
i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi:
- Oferenta wygrywającego i pozostałych Oferentów: drogą elektroniczną;
Zamawiający zamieści również informację na:
stronie internetowej Centrum Pediatrii w zakładce Zamówienia publiczne / Pozostałe /
Zapytania ofertowe:
http://centrum-pediatrii.com.pl/zamowieniapubliczne/pozostale/zapytania ofertowe/39
2. Jeśli Oferent, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzenia ich ponownej oceny.
3. Zamawiający podpisze umowę z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert. Warunkiem ważności przeprowadzonego postępowania jest złożenie minimum
jednej ważnej oferty. W przypadku niezłożenia żadnych ofert lub w przypadku złożenia ofert
nieważnych, Zamawiający może dokonać wyboru Oferenta bez trybu zapytania ofertowego.
5. W przypadku, gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na realizację zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji.
6. Zamawiający odrzuca ofertę:
a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
b) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
c) została złożona po terminie składania ofert;
d) została złożone przez oferenta, który wcześniej wykonał na rzecz zamawiającego
nienależycie zamówienie, w szczególności wykonał zamówienie niezgodnie
z umową albo nie wykonał zamówienia w umówionym terminie, albo nie
wywiązywał się w terminie z warunków gwarancji lub rękojmi, albo wykonał
zamówienie, które było obarczone wadami powodującymi konieczność
poniesienia dodatkowych nakładów finansowych lub prac przez zamawiającego;
e) jeżeli Oferenta złożył ofertę alternatywną;
f) jeżeli Oferent nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej.
g) jeżeli złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
7. Dopuszczalne jest wykluczenie Oferentów oraz w związku z tym odrzucenie ich ofert lub
nie kierowanie zapytań do tych Oferentów, którzy uprzednio realizując przedmiot
zamówienia:
a) nie wykonali go w terminie z przyczyn leżących po ich stronie;
b) wykonali usługę / dostarczyli towar o niewłaściwej jakości;
c) nie wywiązali się w terminie z gwarancji lub rękojmi;
d) wykonana usługa / dostarczony towar obarczony był wadą powodującą
konieczność poniesienia dodatkowych nakładów finansowych lub prac.
8. Zamawiający unieważnia zapytanie jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty lub wszystkie oferty podlegają odrzuceniu;
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że
Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej
oferty;
c) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
d) została podjęta decyzja przez Zamawiającego o zamknięciu zapytania
ofertowego.

Kontakt:
IX. OSOBY UPOWAŻNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
Monika Osińska-Bieczek; tel. 32/ 720 77 66, adres mailowy: dag@centrum-pediatrii.com.pl.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.