Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
684z dziś
3795z ostatnich 7 dni
11165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa materiałów na remonty dróg

Przedmiot:

Dostawa materiałów na remonty dróg

Data zamieszczenia: 2022-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wieprz
Centralna 5
34-122 Wieprz
powiat: wadowicki
przetargi@wieprz.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Wieprz
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-01-12 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,DOSTAWA materiałów na remonty dróg na terenie Gminy Wieprz"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kruszyw dolomitowych o granulacji 10-31,5mm, 4-10mm, 0-31,5mm, 31,5-63mm, 0-63mm z przeznaczeniem na remonty dróg na terenie Gminy Wieprz w roku 2022.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej, grysowej, ścisłej, otaczanej na gorąco, z przeznaczeniem na remonty dróg na terenie Gminy Wieprz w roku 2022.

CPV: 44113700-2

Dokument nr: 2022/BZP 00003163, IOS.271.1.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-01-12 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.malopolska.pl/ugwieprz,m,401719,2022.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 17. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim . Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (innych niż oferta) odbywa się elektronicznie przy użyciu dedykowanego formularza: ,,Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz udostępnionego przez miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/, Formularz do komunikacji) oraz poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@wieprz.pl. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem wskazane jest posługiwanie znakiem postępowania : IOS.271.1.2022 .
18. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji .
19. Sposób złożenia oferty został wskazany w rozdziale XV. SWZ.
20. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Korzystanie z ePUAP oraz miniPortalu przez Wykonawcę jest bezpłatne.
21. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem ,,Formularza do komunikacji" jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ust. 17 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniach, o których mowa w ust.1 niniejszego rozdziału.
22. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc., .docx, .rtf,.xps, .odt.
23. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
24. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
25. Zamawiający przekazuje identyfikator postępowania (ID) w załączniku Nr 4 do SWZ. Dane postępowania można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu.
Wyjaśnienia treści SWZ
26. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ należy przesyłać za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal lub za pomocą poczty elektronicznej: przetargi@wieprz.pl, przy czym wskazane jest przekazywanie wniosków za pomocą poczty e-mail. Wskazane jest przekazanie wniosku również w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.
27. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
28. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 27, przedłuża termin składaniaofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
29. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 27, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
30. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 28, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest URZĄD GMINY WIEPRZ reprezentowany przez Wójta Gminy Wieprz z siedzibą: 34-122 Wieprz, Ul. Centralna 5, z którym można się kontaktować pisemnie, na adres siedziby, przez adres e-mail: sekretariat@wieprz.pl bądź telefonicznie, pod numerem: 33 875 51 23;
? z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować pisemnie, na adres siedziby, przez adres e- mail: iod.ug@wieprz.pl bądź telefonicznie, pod numerem: 33 875 51 23;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Dostaw materiałów na remonty dróg na terenie Gminy Wieprz" sygn. IOS.271.1.2022;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej ,,ustawa Pzp";
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (uodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-01-12 10:00
Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.