Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3264z ostatnich 7 dni
11165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA TERENIE MIASTA

Przedmiot:

UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA TERENIE MIASTA

Data zamieszczenia: 2022-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA MIEJSKA OSTRÓDA
ul. Adama Mickiewicza 24
14-100 Ostróda
powiat: ostródzki
karol.zuranski@um.ostroda.pl
https://portal.smartpzp.pl/umostroda/public/postepowanie?postepowanie=24378262
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Ostróda
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-01-12 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA TERENIE MIASTA OSTRÓDA (CZĘŚĆ PÓŁNOCNA MIASTA)
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: utrzymanie porządku i czystości ulic (rynsztoków), chodników, zatok postojowych, parkingów i terenów komunalnych na terenie miasta Ostróda (część północna miasta), zgodnie z wykazem terenów komunalnych objętych zamówieniem (załącznik nr 5 do SWZ) oraz wzorem umowy (załącznik nr 3 do SWZ).
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Ręczne usunięcie wszelkich zanieczyszczeń z chodników, zatok postojowych (w tym wywóz odpadów komunalnych z koszy przyulicznych wraz z uporządkowaniem terenu wokół kosza):
a) wymienionych w tabeli nr 1 wykazu terenów komunalnych objętych zamówieniem (załącznik nr 5 do SWZ)- łączna powierzchnia: 7.561 m2:
- dwa razy w tygodniu, w okresie od 1 kwietnia do 31 października, zgodnie z ustalonym harmonogramem;
- w okresie od 18 stycznia do 31 marca i od 1 listopada do 31 grudnia- na zgłoszenie Zamawiającego- przewidywana krotność 38 razy;
b) wymienionych w tabeli nr 2 wykazu terenów komunalnych objętych zamówieniem (załącznik nr 5 do SWZ)- łączna powierzchnia: 16.932 m2:
- jeden raz w tygodniu, w okresie od 1 kwietnia do 31 października, zgodnie z ustalonym harmonogramem;
- w okresie od 18 stycznia do 31 marca i od 1 listopada do 31 grudnia- na zgłoszenie Zamawiającego- przewidywana krotność 20 razy;
c) w okresie zimowym (w przypadku wystąpienia opadów śniegu i oblodzeń) na chodnikach, zatokach postojowych, parkingach i terenach komunalnych wymienionych w tabeli nr 3 wykazu terenów komunalnych objętych zamówieniem (załącznik nr 5 do SWZ) wykonawca zobowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu- na zgłoszenie Zamawiającego- przewidywana krotność 133 razy;
2) Mechaniczne usunięcie wszelkich zanieczyszczeń z rynsztoków w ulicy (z obydwu stron na szer. 0,75 mb z każdej strony), w tym wymienionych w tabeli nr 4 wykazu terenów komunalnych objętych zamówieniem (załącznik nr 5 do SWZ)- łączna powierzchnia: 16.212 mb:
a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października, jeden raz w tygodniu, zgodnie z ustalonym harmonogramem;
b) w okresie od 18 stycznia do 31 marca i od 1 listopada do 31 grudnia, na zgłoszenie Zamawiającego- przewidywana krotność 20 razy;
W przypadku rynsztoków, które z przyczyn technicznych nie mogą zostać oczyszczone mechaniczne (m.in. miejsca, w których parkują pojazdy samochodowe), oczyszczanie należy przeprowadzić ręcznie.
3) Wywóz odpadów zgromadzonych w workach każdorazowo na zgłoszenie Zamawiającego- 265,00 m3.
4) Zimowe utrzymanie porządku i czystości chodników i zatok parkingowych (uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń) na terenach wymienionych w tabeli nr 3 wykazu terenów komunalnych objętych zamówieniem (załącznik nr 5 do SWZ), każdorazowo na zgłoszenie Zamawiającego: 24.493m2.
5) Poprzez zanieczyszczenia należy rozumieć wszelkiego rodzaju odpady i zabrudzenia jakiegokolwiek pochodzenia, które wpływają na estetykę, bezpieczeństwo i higienę, a także wpływają na drożność kratek ściekowych zlokalizowanych w pasie drogowym. W szczególności do zanieczyszczeń Zamawiający zalicza: błoto, piasek, kamienie, muł, gruz betonowy, żwir, niedopałki papierosów, połamane gałęzie, liście, zwierzęce odchody, wyrastające chwasty i trawę, wszelkiego rodzaju opakowania, papier, szkło, butelki, worki, folie, resztki pokarmów.
6) Czynności, o których mowa w pkt 1 lit a i b oraz pkt 2 wykonywane będą we wczesnych godz.ch rannych, najpóźniej do godz. 9:00 (z zastrzeżeniem, że czynności wykonywane na zgłoszenie Zamawiającego należy wykonać w następnym dniu po zgłoszeniu)
7) Czynności, o których mowa w pkt 3, należy wykonać w terminie zgodnym z ofertą wykonawcy.
8) Czynności związane z zimowym utrzymaniem porządku i czystości na chodnikach:
a) na terenach wskazanych w tabeli nr 1 wykazu terenów komunalnych objętych zamówieniem (załącznik nr 5 do SWZ), należy wykonywać na bieżąco;
b) na terenach wskazanych w tabeli nr 3 wykazu terenów komunalnych objętych zamówieniem (załącznik nr 5 do SWZ), należy wykonywać każdorazowo na zgłoszenie Zamawiającego (telefonicznie, faks, e-mail), rozpoczęcie świadczenia usługi powinno nastąpić w terminie do 2 godzin od zgłoszenia.
Wykaz terenów komunalnych objętych zamówieniem (załącznik nr 5 do SWZ).
3. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje negatywnego wpływu na jakość i wymagany standard wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować należyte wykonanie prac, zgodnie z SWZ.
2) Sprzęt użyty do realizacji usługi powinien być wyposażony w nowoczesne i estetyczne oznakowanie zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz środki łączności bezprzewodowej gwarantujący stały kontakt z dyżurnym.
3) Prędkość jazdy zamiatarki powinna być dostosowana do stopnia zabrudzenia oczyszczonej powierzchni w taki sposób, aby zapewnić należyte jej oczyszczenie.
4) Powierzchnie czyszczone mechanicznymi szczotkami rotacyjnymi powinny być zwilżane (zraszane) wodą, aby zapobiec tworzeniu się wielkiej ilości pyłów i kurzu.
5) Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania prac winien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy oraz powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami określającymi jego użytkowanie.
6) Operatorami sprzętu, kierowcami pojazdów mogą być wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienie.
7) Wywiezienie odpadów powstających podczas wykonywania prac musi zostać wykonane w ciągu dwóch godzin od momentu zakończenia tych prac. Niedopuszczalne jest pozostawianie odpadów w pasach drogowych w pryzmach na okres dłuższy niż 2 godz. od zakończenia prac.
8) Wykonawca zobowiązany jest do właściwego zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac, tj. do przekazania odpadów do odpowiednich miejsc unieszkodliwiania i odzysku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na swój koszt.
9) Przy realizacji przedmiotu zamówienia zakazuje się używania maszyn do zdmuchiwania zanieczyszczeń z powierzchni utwardzonych na zieleńce. Stosowanie takich maszyn skutkować będzie naliczeniem kar umownych z tytułu nienależytego wykonania prac, zgodnie z zapisami umowy.
10) Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy zobowiązany jest do zapewnienia całodobowej łączności telefonicznej przez siedem dni w tygodniu oraz pełnienie dyżurów związanych z utrzymaniem porządku i czystości. Numer telefonu sieci telefonii komórkowej zostaje podany do publicznej wiadomości.
4. Powody niedokonania podziału zamówienia na części: Przedmiotem zamówienia jest unieważniona część 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Utrzymanie porządku i czystości ulic (rynsztoków), chodników, zatok postojowych, parkingów i terenów komunalnych na terenie miasta Ostróda, postępowanie znak: ZP.271.31.2021 (zamówienie podzielone na 2 części).

CPV: 90610000-6, 90620000-9, 90630000-2

Dokument nr: 2022/BZP 00003177, ZP.271.1.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-01-12 09:10

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://portal.smartpzp.pl/umostroda/public/postepowaniepostepowanie=24378262
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/umostroda/public/postepowaniepostepowanie=24378262
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
2. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej znajdują się w SWZ (m.in. § 6, 9, 10 SWZ).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe zasady dotyczące RODO- § 31 SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe zasady dotyczące RODO- § 31 SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/umostroda/public/postepowanie?postepowanie=24378262
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-01-12 09:00
Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/umostroda/public/postepowaniepostepowanie=24378262

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-18 do 2022-12-31

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 500747,98 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 179871,68 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: utrzymanie porządku i czystości ulic (rynsztoków), chodników, zatok postojowych, parkingów i terenów komunalnych na terenie miasta Ostróda (część północna miasta), zgodnie z wykazem terenów komunalnych objętych zamówieniem (załącznik nr 5 do SWZ) oraz wzorem umowy (załącznik nr 3 do SWZ).
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Ręczne usunięcie wszelkich zanieczyszczeń z chodników, zatok postojowych (w tym wywóz odpadów komunalnych z koszy przyulicznych wraz z uporządkowaniem terenu wokół kosza):
a) wymienionych w tabeli nr 1 wykazu terenów komunalnych objętych zamówieniem (załącznik nr 5 do SWZ)- łączna powierzchnia: 7.561 m2:
- dwa razy w tygodniu, w okresie od 1 kwietnia do 31 października, zgodnie z ustalonym harmonogramem;
- w okresie od 18 stycznia do 31 marca i od 1 listopada do 31 grudnia- na zgłoszenie Zamawiającego- przewidywana krotność 38 razy;
b) wymienionych w tabeli nr 2 wykazu terenów komunalnych objętych zamówieniem (załącznik nr 5 do SWZ)- łączna powierzchnia: 16.932 m2:
- jeden raz w tygodniu, w okresie od 1 kwietnia do 31 października, zgodnie z ustalonym harmonogramem;
- w okresie od 18 stycznia do 31 marca i od 1 listopada do 31 grudnia- na zgłoszenie Zamawiającego- przewidywana krotność 20 razy;
c) w okresie zimowym (w przypadku wystąpienia opadów śniegu i oblodzeń) na chodnikach, zatokach postojowych, parkingach i terenach komunalnych wymienionych w tabeli nr 3 wykazu terenów komunalnych objętych zamówieniem (załącznik nr 5 do SWZ) wykonawca zobowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu- na zgłoszenie Zamawiającego- przewidywana krotność 133 razy;
2) Mechaniczne usunięcie wszelkich zanieczyszczeń z rynsztoków w ulicy (z obydwu stron na szer. 0,75 mb z każdej strony), w tym wymienionych w tabeli nr 4 wykazu terenów komunalnych objętych zamówieniem (załącznik nr 5 do SWZ)- łączna powierzchnia: 16.212 mb:
a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października, jeden raz w tygodniu, zgodnie z ustalonym harmonogramem;
b) w okresie od 18 stycznia do 31 marca i od 1 listopada do 31 grudnia, na zgłoszenie Zamawiającego- przewidywana krotność 20 razy;
W przypadku rynsztoków, które z przyczyn technicznych nie mogą zostać oczyszczone mechaniczne (m.in. miejsca, w których parkują pojazdy samochodowe), oczyszczanie należy przeprowadzić ręcznie.
3) Wywóz odpadów zgromadzonych w workach każdorazowo na zgłoszenie Zamawiającego- 265,00 m3.
4) Zimowe utrzymanie porządku i czystości chodników i zatok parkingowych (uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń) na terenach wymienionych w tabeli nr 3 wykazu terenów komunalnych objętych zamówieniem (załącznik nr 5 do SWZ), każdorazowo na zgłoszenie Zamawiającego: 24.493m2.
5) Poprzez zanieczyszczenia należy rozumieć wszelkiego rodzaju odpady i zabrudzenia jakiegokolwiek pochodzenia, które wpływają na estetykę, bezpieczeństwo i higienę, a także wpływają na drożność kratek ściekowych zlokalizowanych w pasie drogowym. W szczególności do zanieczyszczeń Zamawiający zalicza: błoto, piasek, kamienie, muł, gruz betonowy, żwir, niedopałki papierosów, połamane gałęzie, liście, zwierzęce odchody, wyrastające chwasty i trawę, wszelkiego rodzaju opakowania, papier, szkło, butelki, worki, folie, resztki pokarmów.
6) Czynności, o których mowa w pkt 1 lit a i b oraz pkt 2 wykonywane będą we wczesnych godzinach rannych, najpóźniej do godziny 9:00 (z zastrzeżeniem, że czynności wykonywane na zgłoszenie Zamawiającego należy wykonać w następnym dniu po zgłoszeniu)
7) Czynności, o których mowa w pkt 3, należy wykonać w terminie zgodnym z ofertą wykonawcy.
8) Czynności związane z zimowym utrzymaniem porządku i czystości na chodnikach:
a) na terenach wskazanych w tabeli nr 1 wykazu terenów komunalnych objętych zamówieniem (załącznik nr 5 do SWZ), należy wykonywać na bieżąco;
b) na terenach wskazanych w tabeli nr 3 wykazu terenów komunalnych objętych zamówieniem (załącznik nr 5 do SWZ), należy wykonywać każdorazowo na zgłoszenie Zamawiającego (telefonicznie, faks, e-mail), rozpoczęcie świadczenia usługi powinno nastąpić w terminie do 2 godzin od zgłoszenia.
Wykaz terenów komunalnych objętych zamówieniem (załącznik nr 5 do SWZ).
3. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje negatywnego wpływu na jakość i wymagany standard wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować należyte wykonanie prac, zgodnie z SWZ.
2) Sprzęt użyty do realizacji usługi powinien być wyposażony w nowoczesne i estetyczne oznakowanie zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz środki łączności bezprzewodowej gwarantujący stały kontakt z dyżurnym.
3) Prędkość jazdy zamiatarki powinna być dostosowana do stopnia zabrudzenia oczyszczonej powierzchni w taki sposób, aby zapewnić należyte jej oczyszczenie.
4) Powierzchnie czyszczone mechanicznymi szczotkami rotacyjnymi powinny być zwilżane (zraszane) wodą, aby zapobiec tworzeniu się wielkiej ilości pyłów i kurzu.
5) Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania prac winien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy oraz powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami określającymi jego użytkowanie.
6) Operatorami sprzętu, kierowcami pojazdów mogą być wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienie.
7) Wywiezienie odpadów powstających podczas wykonywania prac musi zostać wykonane w ciągu dwóch godzin od momentu zakończenia tych prac. Niedopuszczalne jest pozostawianie odpadów w pasach drogowych w pryzmach na okres dłuższy niż 2 godziny od zakończenia prac.
8) Wykonawca zobowiązany jest do właściwego zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac, tj. do przekazania odpadów do odpowiednich miejsc unieszkodliwiania i odzysku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na swój koszt.
9) Przy realizacji przedmiotu zamówienia zakazuje się używania maszyn do zdmuchiwania zanieczyszczeń z powierzchni utwardzonych na zieleńce. Stosowanie takich maszyn skutkować będzie naliczeniem kar umownych z tytułu nienależytego wykonania prac, zgodnie z zapisami umowy.
10) Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy zobowiązany jest do zapewnienia całodobowej łączności telefonicznej przez siedem dni w tygodniu oraz pełnienie dyżurów związanych z utrzymaniem porządku i czystości. Numer telefonu sieci telefonii komórkowej zostaje podany do publicznej wiadomości.
4. Powody niedokonania podziału zamówienia na części: Przedmiotem zamówienia jest unieważniona część 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Utrzymanie porządku i czystości ulic (rynsztoków), chodników, zatok postojowych, parkingów i terenów komunalnych na terenie miasta Ostróda, postępowanie znak: ZP.271.31.2021 (zamówienie podzielone na 2 części).
4.2.6.) Główny kod CPV: 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-18 do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający jako najkorzystniejszą, wybierze ofertę, która uzyska największą łączną punktację.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Środowiskowe
4.3.6.) Waga: 15
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie
4.3.6.) Waga: 15
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy
4.3.5.) Nazwa kryterium: Społeczne
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak
4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Określenie warunków: wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował niezbędnymi urządzeniami technicznymi, tj.:
a) minimum 1 zamiatarką mechaniczną;
b) minimum 1 środkiem transportu dostosowanym do wywozu zebranych odpadów.
Informacje dodatkowe:
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia, o którym mowa w § 17 ust. 1 pkt 1 SWZ (wzór- załącznik nr 2 do SWZ), które stanowi potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
karty techniczne, homologacje lub inne dokumenty potwierdzające spełnianie przez pojazdy przeznaczone do realizacji usługi normy emisji spalin EURO V, VI (posiadanie silnika elektrycznego lub hybrydowego) lub certyfikaty
PM 10, jeżeli wykonawca oświadczy, że będzie realizował usługę przy użyciu pojazdów przyjaznych dla środowiska.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór- załącznik nr 2 do SWZ), w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp).
a) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
c) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2) jeżeli wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;
3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru- w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania;
a) wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 3, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
4) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania:
a) jeżeli w imieniu: wykonawcy / wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego / podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 3;
b) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców.
5) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców- oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni wykonawcy (wzór oświadczenia w załączniku nr 2 do SWZ, w części dotyczącej wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia);
6) wypełniony i podpisany formularz kalkulacji ceny ofertowej (załącznik nr 4 do SWZ).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zgodnie z art. 58 ust. 5 uPzp przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia. Pozostałe wymagania dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określono w SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zgodnie z wzorem umowy (załącznik nr 3 do SWZ)
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający jako najkorzystniejszą, wybierze ofertę, która uzyska największą łączną punktację.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Środowiskowe
4.3.6.) Waga: 15
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie
4.3.6.) Waga: 15
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy
4.3.5.) Nazwa kryterium: Społeczne
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak
4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe
Termin związania ofertą: do 2022-02-10

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.