Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
93z dziś
3876z ostatnich 7 dni
13408z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Konserwacja oświetlenia ulicznego

Przedmiot:

Konserwacja oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2022-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Koszyce
ul. Elżbiety Łokietkówny 14
32-130 Koszyce
powiat: proszowicki
Tel. (41) 35 14 048, fax. 41 35 14 052
ug@koszyce.gmina.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Koszyce
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. (41) 35 14 048,
Termin składania ofert: 2022-01-10 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koszyce w roku 2022
II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zaproszenia do złożenia oferty cenowej jest wykonywanie usługi
konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koszyce
W zakres zamówienia wchodzi świadczenie przez Wykonawcę usług polegających na
bieżącej konserwacji i bieżących naprawach, niezbędnych do prawidłowego działania
oświetlenia ulicznego na terenie gminy Koszyce przy drogach gminnych, powiatowych,
wojewódzkiej i krajowej, a także oświetlenia Rynku w Koszycach . Ilość punktów oświetlenia
na terenie gminy Koszyce: 975 sztuk - jest to oświetlenie LED. Oświetlenie działa w
systemie inteligentnego sterowania z wyjątkiem kilku lamp. W trakcie roku ilość punktów
świetlnych może ulec zmianie.
Konserwacja oświetlenia ulicznego ma na celu utrzymanie w sprawności technicznej punktów
oświetlenia ulicznego i w zależności od potrzeb obejmuje:
1) wymianę niesprawnych źródeł światła
2) wymianę i naprawę uszkodzonych elementów opraw
3) regulację położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników stosownie do potrzeb
4) czyszczenie opraw, mycie kloszy i odbłyśników stosownie do potrzeb
5) wymianę niesprawnych bezpieczników
6) wymianę uszkodzonego osprzętu elektrycznego w oprawach
7) przegląd, konserwację i wymianę wyeksploatowanych złącz kablowych w latarniach
wydzielonej sieci
8) prostowanie pochylonych słupów oświetlenia wydzielonego i wysięgników oświetlenia
wydzielonego
9) przegląd i konserwację aparatury łączeniowej i sterowniczej
10) czyszczenie i konserwacja tablic sterowniczych i rozdzielczych
11) regulację zegarów sterowniczych
12) uzupełnianie i konserwację zamknięć skrzynek, wnęk itp.
13) -wymianę niesprawnych urządzeń sterowniczych /zegarów, styczników, dławików, gniazd
bezpiecznikowych itp.
14) regulacje zwisów przewodów oświetlenia ulicznego
15) lokalizację i naprawę uszkodzonych kabli zasilających obwody oświetlenia
16) wymianę uszkodzonych obwodów zasilania punktów sterowania oświetleniem ulicznym,
podwieszonych pod liniami napowietrznymi nN
17) zabezpieczenie i wymianę urządzeń uszkodzonych przez osoby trzecie
18) kontrolę sprawności oświetlenia na terenie Gminy
19) przyjmowanie zgłoszeń i reklamacji dotyczących niesprawności oświetlenia drogowego
20) utylizację - we własnym zakresie - zdemontowanych źródeł światła, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
21) prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami
22) sprawdzanie poziomu hałasu i drgań źródeł światła
23) sprawdzanie stanu ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej
24) załatwianie spraw lamp objętych gwarancją
Konserwacja i eksploatacja oświetlenia prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi
przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz na warunkach ustalonych we wzorze
umowy. W przypadku powstania zagrożeń dla zdrowia lub życia osób postronnych, w wyniku
zaniedbań i uchybień w konserwacji oświetlenia ulicznego, pełną odpowiedzialność za ten
stan ponosił będzie Wykonawca.

Dokument nr: ZPI.271.KO.1.2021

Składanie ofert:
1. TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 10.01.2022r. do godz. 9:00 w Biurze Obsługi Klienta
(parter) w Urzędzie Miasta i Gminy Koszyce lub na adres email jak w pkt IV.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2022 r.

Wymagania:
IV. Opis sposobu przyjmowania oferty
Ofertę należy sporządzić na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego oraz złożyć/wysłać w zamkniętej kopercie na adres: : Urząd Miasta i Gminy
Koszyce, ul. Elżbiety Łokietkówny 14, 32-130 Koszyce i opisać następująco: Oferta na:
,,Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koszyce w roku 2022" lub wysłać
scan oferty na adres e-mail: ug@koszyce.gmina.pl- w temacie zawrzeć napis: oferta na
konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koszyce w roku 2022 . Oferta musi być
podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. O terminowości
złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu do UMiG Koszyce lub na w/w adres
emailowy.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
VI. Opis wymagań stawianych wykonawcy
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
VII. Istotne postanowienia umowy
Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
VIII. Płatność za przedmiot zamówienia
Wynagrodzenie należne wykonawcy płatne będzie przelewem na konto, wskazane w fakturze
/ rachunku, w terminie 21 dni o daty otrzymania faktury. Zamawiający nie dopuszcza
przedpłat. Szczegółowe zasady rozliczeń zawarto we wzorze umowy.
IX. Kryterium oceny ofert oraz sposób obliczenia ceny
Kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena ofertowa ( 100 % ) za 1 naprawę. Cena
ofertowa powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie elementy niezbędne do realizacji
zamówienia ( usługi ) z wyłączeniem materiałów(części) . Cena musi zawierać wszystkie
koszty związane z realizacją zamówienia, niezbędna do zrealizowania zamówienia,
wynikające wprost z niniejszego zapytania ofertowego i obowiązujących przepisów, które
Wykonawca musi przestrzegać w trakcie realizacji zamówienia np. sprzęt, dojazd, robocizna.
Cenę należy podać w formularzu ofertowym w złotych polskich w postaci cyfrowej
i słownej, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym
a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty polski).
X. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
0 wynikach postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony
internetowej oraz poczty elektronicznej. Jeżeli Wykonawca nie poda w formularzu ofertowym adresu
e-mail to poweźmie informację o wynikach ze strony internetowej (bip) zamawiającego. Wybranemu
wykonawcy zamawiający wskaże telefonicznie lub e - mailem miejsce i datę podpisania umowy,
której wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania. W przypadku, gdy okaże się , że wykonawca
którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
2. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.
3 .Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
4.Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela : Mateusz Kulesza tel 41 3514 048 w.116

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.