Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
372z dziś
4158z ostatnich 7 dni
11824z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Rozbudowa drogi powiatowej- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Przedmiot:

Rozbudowa drogi powiatowej- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2022-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Bełchatowskim
ul. Lipowa 67A
97-400 Bełchatów
powiat: bełchatowski
tel./faks: 44 632 79 14, 44 632 79 22
Województwo: łódzkie
Miasto: Bełchatów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./faks: 44 632 79
Termin składania ofert: 2022-01-11 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaprasza do złożenia oferty' cenowej
na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej doty czącej zadania pod nazwą:
,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika
w msc. Kuźnica Raszewska - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID)"
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej
wraz z wszystkimi uzgodnieniami i uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji w trybie ustawy
z dnia 10 kwietnia 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) w ramach zadania pn.:
,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Kuźnica Raszewska
- dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID)".
2. 1) Zakres prac projektowych obejmuje rozbudowę drogi powiatowej nr 1902E polegającej na budowie
chodnika, niezbędnego odwodnienia, usunięciu ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem,
przebudowie istniejących zjazdów do granicy pasa drogowego oraz na budowie kanału
technologicznego zależnej od decyzji ministra właściwego do spraw informatyzacji.
2) Zakres projektowanej inwestycji obejmuje:
a) etap I - przebudowę istniejącego chodnika po prawej stronie drogi w kierunku msc. Nowy Janów
na odcinku od drogi we w. do mostu, o długości około 80 m oraz budowę chodnika po lewej stronie
drogi w kierunku msc. Nowy Janów na odcinku od przejścia dla pieszych (po stronie wiaty
przystankowej) do drogi wew., o długości około 60 m,
b) etap II - budowę chodnika po stronie lewej w kierunku msc. Nowy Janów na odcinku od mostu
do ostatniej posesji o długości około 155m.
W przypadku braku możliwości zlokalizowania chodnika według założeń Zamawiającego, lokalizacja
chodnika uzależniona będzie od w arunków' terenowych.
Chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, oddzielony od jezdni krawężnikiem.
3. Klasa techniczna drogi: Z.
4. Przedmiotowa droga posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej oraz zmiennej szerokości
(śr. szer. 5,5 m). Na całym odcinku drogi występują obustronne pobocza gruntowe oraz lokalnie
występujące rowy.
5. Wykonawca zobligowany jest do:
1) przygotowania wniosku do ministra właściwego do spraw informatyzacji o wydanie decyzji
zwalniającej Zamawiającego z obowiązku budowy kanału technologicznego, o której mowa
w ait. 39 ust. 6C ustawy o drogach publicznych. W przypadku decyzji odmownej ministra
Wykonawca sporządzi dokumentację projektową uwzględniającą budowę kanału
technologicznego,
2) uzyskania pisemnej akceptacji lokalizacji istniejących zjazdów od właścicieli nieruchomości,
3) konsultowania proponowanych rozwiązali projektowych z Zamawiającym,
4) pozyskanie aktualnej mapy do celów projektowych oraz przekazanie Zamawiającemu wersji
elektronicznej zapisanej jako plik z rozszerzeniem dxf oraz wykonania pomiarów
sytuacyjno - wysokościowych w terenie.
5) sporządzenia dokumentacji geodezyjno - prawnej map podziałowych
(szacowana ilość działek do podziału około 20 sztuk).
6) sporządzenia inwentaryzacji zieleni przeznaczonej do wycinki (w razie konieczności).
7) sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej opisanej bez wskazania
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę,
8) uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji oraz warunków technicznych
usunięcia kolizji od gestorów poszczególnych sieci zgodnie z wymaganiami szczegółowymi
i z obowiązującymi przepisami na podstawie przekazanego przez Zamawiającego upoważnienia,
9) sporządzenia i zatwierdzenia projektu stałej organizacji mchu z uwzględnieniem aktywnego
przejścia dla pieszych (3 egz. wersji papierowej oraz wersji elektronicznej zapisanej jako plik
z rozszerzeniem dxf).
10) uzyskania decyzji ministra właściwego do spraw informatyzacji dotyczącej budowy kanału
technologicznego,
11) uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
6. Zamawiający przewiduje ubieganie się o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację
przedmiotowego zadania i w związku z tym Wykonawca zobligowany będzie do zaprojektowania,
w ramach opracowania projektu stałej organizacji mchu, dodatkowych urządzeń bezpieczeństwa
mchu drogowego dających Zamawiającemu możliwość uzyskania dodatkowych punktów.
7. Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał oględzin terenu.
8. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla każdego etapu powinna zawierać:
1) projekt budowlany - 4 egz.,
2) projekt wykonawczy - 4 egz..
3) przedmiar (ślepy kosztorys) - 2 egz.,
4) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz.,
5) kosztorys inwestorski - 2 egz.,
6) zatwierdzony projekt stałej organizacji mchu - 3 egz..
7) aktualny podkład geodezyjny (mapa do celów projektowych),
8) mapy podziałowe,
9) inwentaryzację zieleni przewidzianej do wycinki (w formie tabelarycznej z uwzględnieniem
lokalizacji, gatunku i obwodu drzew oraz powierzchni i rodzaju krzewów - razie konieczności),
10) oświadczenie, iż w dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę wyroby,
urządzenia i technologie nie zostały opisane za pomocą znaków' towarowych, nazw producentów
i patentów.
9. Dokumentację projektowo - kosztorysową należy-':
1) wykonać w formie tradycyjnej papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD. Wersję
papierową należy przekazać w segregatorze wraz z oświadczeniem o zgodności wersji papierowej
z wersją elektroniczną,
2) opracować z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Infrastmktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. 2004 Nr 130, poz. 1389).
z Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. póz. 1609)
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Rozporządzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.)
oraz z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. z 2015 r.
poz. 680),
3) opracować zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) o zapewnieniu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w szczególności uwzględniając rozwiązanie
projektowe dla przejścia dla pieszych (np. obniżony krawężnik, płyty ostrzegawcze
z wypustkami).
10. Wykonaw ca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 14.12.2022 r.
11. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

CPV: 71322000-1

Dokument nr: PZD-ZP-3701-04/2022

Składanie ofert:
Ofertę cenową należy:
- złożyć w siedzibie Zamawiającego: Ul. Lipowa 67A, 97-400 Bełchatów w zamkniętej kopercie
z dopiskiem ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika
w msc. Kuźnica Raszewska - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID)" NIE OTWIERAĆ
PRZED godz. 12:00 dnia 11.01.2022 r., w terminie do dnia 11.01.2022 r, do godz. 12:00.

Wymagania:
III. Okres związania z ofertą:
1. Wykonaw ca związany jest z ofertą 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
IV. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Zamawiający wymaga, aby kaida oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo - ofertowy - wg załączonego
wzoru formularza ofertowego,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
(załącznik Wykonawcy),
3) wzór umowy (stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego),
4) wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
(stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego),
5) wzór klauzuli informacyjnej (stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego).
V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
1. Wszelkie ośyviadczenia. wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzjelenia
zamówienia w godzinach pracy urzędu, tj .: poniedziałek - piątek, godz. 07:00 - 15:00.
VIII. Opis sposobu obliczania ceny.
1. Na załączonym formularzu cenowo - ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową netto, wartość
podatku VAT oraz cenę ofertową brutto za wy konanie przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych
polskich.
IX. Informacje o formalnościach.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający
wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nic przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone
w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach
organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących
postępowania jest Główny Specjalista ds. zamówień publicznych Kamila Dobrzańska,
tel. (44) 632 79 14.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.