Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
683z dziś
3794z ostatnich 7 dni
11164z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2022-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie
ul. Lipowa 67A
97-400 Bełchatów
powiat: bełchatowski
telefaks: 44 632 79 14, 44 632 79 22
Województwo: łódzkie
Miasto: Bełchatów
Wadium: ---
Nr telefonu: telefaks: 44 632 79
Termin składania ofert: 2022-01-11 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie
Zaprasza do złożenia oferty cenowej
na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pod nazwą:
,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika
w msc. Nowy Janów - dok. projektow o - kosztorysowa (ZRID)"

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowa - kosztorysowej
wraz z wszystkimi uzgodnieniami i uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji w trybie ustawy
z dnia 10 kwietnia 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) w ramach zadania pn.:
,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika w msc. Nowy Janów -
dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID)"'.
2. 1) Zakres prac projektowych obejmuje rozbudowę drogi powiatowej nr 1902E polegającej na budowie
chodnika, niezbędnego odwodnienia, usunięciu ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem,
przebudowie istniejących zjazdów do granicy pasa drogowego oraz na budowie kanału
technologicznego zależnej od decyzji ministra właściwego do spraw' informatyzacji.
2) Zakres projektowanej inwestycji obejmuje:
a) etap I - budowy chodnika po lewej stronie drogi w kierunku msc. Rogowiec na odcinku
od skrzyżowania z drogą wew. w kierunku msc. Niwisko (przystanek komunikacyjny)
do istniejącego chodnika, z przejściem dla pieszych na dragą stronę drogi oraz peronem
dla przystanku komunikacy jnego (szt. 2), o długości około 256 m.
b) etap II - budowę chodnika po lewej stronie drogi w kierunku msc. Rogowiec na odcinku
od istniejącego chodnika do granicy gm. Kluki, o długości około 300 m,
c) etap III - budowę chodnika po lewej stronie w kierunku msc. Rogowiec na odcinku od granicy
gm. Kluki do skrzyżowania z drogą gminną, o długości około 100 m.
W przypadku braku możliwości zlokalizowania chodnika według założeń Zamawiającego,
lokalizacja chodnika uzależniona będzie od warunków terenowych.
3. Klasa techniczna drogi: Z.
4. Przedmiotowa droga posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej oraz zmiennej szerokości
(śr. szer. 5,5 m).
Na całym odcinku drogi występują obustronne pobocza gruntowe oraz lokalnie
występujące rowy.
5. Wykonawca zobligowany jest do:
1) przygotowania wniosku do ministra właściwego do spraw informatyzacji o wydanie decyzji
zwalniającej Zamawiającego z obowiązku budowy kanału technologicznego, o której mowa
w art. 39 ust. 6C ustawy o drogach publicznych. W przypadku decyzji odmownej ministra
Wykonawca sporządzi dokumentację projektową uwzględniającą budowę kanału
technologicznego,
2) uzyskania pisemnej akceptacji lokalizacji istniejących zjazdów od właścicieli nieruchomości,
3) konsultowania proponowanych rozwiązań projektowych z Zamawiającym,
4) pozyskanie aktualnej mapy do celów projektowych oraz przekazanie Zamawiającemu wersji
elektronicznej zapisanej jako plik z rozszerzeniem dxf oraz wykonania pomiarów
sytuacyjno - wysokościowych w terenie,
5) sporządzenia dokumentacji geodezyjno - prawnej map podziałowych
(szacowana ilość działek do podziału około 40 sztuk),
6) sporządzenia inwentaryzacji zieleni przeznaczonej do wycinki (w razie konieczności),
7) sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowa - kosztorysowej opisanej bez wskazania
znaków7 towarowych, patentów' lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę,
8) uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji oraz warunków technicznych
usunięcia kolizji od gestorów7 poszczególnych sieci zgodnie z wymaganiami szczegółowymi
i z obowiązującymi przepisami na podstawie przekazanego przez Zamawiającego upoważnienia,
9) sporządzenia i zatwierdzenia projektu stałej organizacji mchu z uwzględnieniem aktywnego
przejścia dla pieszych (3 egz. wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej zapisanej jako
plik z rozszerzeniem dxf),
10) uzyskania decyzji ministra właściwego do spraw informatyzacji dotyczącej budowy kanału
technologicznego,
11) uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID),
6. Zamawiający przewiduje ubieganie się o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację
przedmiotow7ego zadania i w związku z tym Wykonawca zobligowany będzie do zaprojektowania,
w ramach opracowania projektu stałej organizacji mchu, dodatkowych urządzeń bezpieczeństwa
mchu drogowego dających Zamawiającemu możliwość uzyskania dodatkowych punktów.
7. Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty Wykonaw ca dokonał oględzin terenu.
8. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla każdego etapu powinno zawierać:
1) projekt budowdany - 4 egz.,
2) projekt wykonawczy - 4 egz..
3) przedmiar (ślepy kosztorys) - 2 egz.,
4) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz..
5) kosztorys inwestorski - 2 egz.,
6) zatwierdzony projekt stałej organizacji mchu - 3 egz.,
7) aktualny podkład geodezyjny (mapa do celów projektowych),
8) mapy podziałowe,
9) inwentaryzację zieleni przewidzianej do wycinki (w formie tabelarycznej z uwzględnieniem
lokalizacji, gatunku i obwodu drzew oraz powierzchni i rodzaju krzewów - razie konieczności),
10) oświadczenie, iż w dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę wyroby,
urządzenia i technologie nie zostały opisane za pomocą znaków towarowych, nazw producentów
i patentów.
9. Dokumentację projektowo - kosztorysową należy:
1) wykonać w fonnie tradycyjnej papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD.
Wersję papierową należy przekazać w segregatorze wraz z oświadczeniem o zgodności wersji
papierowej z wersją elektroniczną,
2) opracować z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. 2004 Nr 130, póz. 1389),
z Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609)
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporządzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.)
oraz z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. z 2015 r.
poz. 680),
3) opracować zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062)
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w szczególności
uwzględniając rozwiązanie projektowe dla przejścia dla pieszych (np. obniżony krawężnik,
płyty ostrzegawcze z wypustkami).
10. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w temrinie do dnia 14.12.2022 r.
11. Wzór umowy stanowi załącznik do mniejszego zapytania ofertowego.
12. Przedmiot zamówienia opisany został wg następujących kodów CPV - 71322000-1.

CPV: 71322000-1

Dokument nr: PZD-ZP-3701-05/2021

Składanie ofert:
VII. Miejsce składania ofert.
Ofertę cenową należy:
- złożyć w siedzibie Zamawiającego: Ul. Lipowa 67A, 97-400 Bełchatów w zamkniętej kopercie
z dopiskiem ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegająca na budowie chodnika
w insc. Nowy Janów - dok. projektowo - kosztorysowa (ZRID)"
NIE OTWIERAĆ PRZED
godz. 13:00 dnia 11.01.2022 r., w terminie do dnia 11.01.2022 r., do godz. 13:00.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo - ofertowy - wg załączonego
wzoru formularza ofertowego,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
(załącznik Wykonawcy),
3) wzór umowy (stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego),
4) w zór oświadczenia o spełnieniu wamnków udziału w postępowaniu
(stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego),
5) wzór klauzuli informacyjnej (stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego).

Wymagania:
III. Okres związania z ofertą:
1. Wykonawca związany jest z ofertą 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w raz z upływem terminu składania ofert.

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny.
1. Na załączonym formularzu cenowo - ofertowy m, należy przedstawić cenę ofertową netto, wartość
podatku VAT oraz cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych
polskich.

IX. Informacje o formalnościach.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający
wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone
w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach
organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych.

Kontakt:
VI. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących
postępowania jest Główny Specjalista ds. zamówień publicznych Kamila Dobrzańska,
tel. (44) 632 79 14.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych wamnków udzjelenia
zamówienia w godzinach pracy urzędu, tj.: poniedziałek - piątek, godz. 07:00 - 15:00.

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.