Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
368z dziś
4212z ostatnich 7 dni
12552z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawy materiałów kamiennych

Przedmiot:

Dostawy materiałów kamiennych

Data zamieszczenia: 2022-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wójt Gminy Chełmiec
ul. Papieska 2
33-395 Chełmiec
powiat: nowosądecki
18 548 02 24, faks 18 548 02 43
przetargi@chelmiec.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/559331
Województwo: małopolskie
Miasto: Chełmiec
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 18 548 02 24, faks 1
Termin składania ofert: 2022-01-13 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Dostawy materiałów kamiennych wykorzystywanych przez Gminę Chełmiec na drogi gminne w roku 2022"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Asortyment konieczny do dostarczenia przedstawi poniższa tabela:
Rodzaj towaru jednostka ilość
Tłuczeń 31,5-63 mm tona 500
Tłuczeń frakcja 63-120 mm tona 100
Kliniec frakcja 20-40 mm tona 300
Kliniec frakcja 5-20 mm tona 500
Kliniec 5-31,55 mm tona 100
Kliniec frakcja 2-8 mm tona 200
Miał frakcja 0-20 mm, 0-2 mm tona 100
Kamień łamany budowlany - niesortowany tona 250
Kamień łamany sortowany 100-300 mm tona 100
Mieszanka kruszywa łamanego 0-63 mm tona 500
Mieszanka kruszywa łamanego 0-31,5 mm tona 1500
Niesort 0-100 mm (pozaklasowy) tona 50
Masa ziemno-skalna tona 2000
Piasek budowalny tona 100

CPV: 44910000-2

Dokument nr: 2022/BZP 00003877, WPR.271.1.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-01-13 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/chelmiec
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/chelmiec
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, pliki należy opatrzyć: - kwalifikowanym podpisem elektronicznym; podpisem zaufanym, -
lub podpisem osobistym
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO: Zgodnie z art.
13ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016roku wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie oochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informuję,
że:1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chełmiec, Ul. Papieska 2, 33-
395Chełmiec2. Pana/Pani dane nie podlegają współ administrowaniu, 3. Zamawiający powołał
inspektoraochrony danych osobowych, którym jest dostępny pod adresem - email: iod@chelmiec.pl 4.
Pani/Pana
daneosobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym
zpostępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr postępowania: WPR.271.1.2022
odbiorcami
Pani/Pana danych
osobowych będą osoby lub podmioty,którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1ustawy Prawo zamówień publicznych, 6. Pani/Pana dane osobowe
będą przechowywane, zgodnie zart. 78 ust. 1 ustawy Pzp,przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzieleniezamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czastrwania umowy; 7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych
osobowych bezpośrednio Pani/Panadotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
ustawy Pzp, związanym z udziałem w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodaniaokreślonych danych wynikają z ustawy Pzp, 8. w odniesieniu do Pani/Pana
danych osobowych decyzjenie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO, 9. posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących, b) napodstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych **, c) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych zzastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
***, d) prawo do wniesienia skargido Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danychosobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, 10.
Wykonawca składa do ofertyoświadczenie zawarte w formularzu ofertowym w zakresie wypełnienia
obowiązków informacyjnychprzewidzianych wart. 13 lub art. 14 RODO. 11. W przypadku gdy
Wykonawca nie przekazuje danychosobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązkuinformacyjnego,stosownie do art. 13 ust.4 lub art. 14 ust. 5 RODO
treści oświadczenia Wykonawca nieskłada(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
** Wyjaśnienie: skorzystanie zprawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówieniapublicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie możenaruszać integralności protokołu oraz jego załączników.***
Wyjaśnienie: prawo do ograniczeniaprzetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnieniakorzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej,lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub państwa członkowskiego.Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3lit.b,
d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, b) prawo do przenoszenia danychosobowych, o
którym mowa w art. 20 RODO, c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobecprzetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danychosobowych jest art.6 ust.
1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/559331
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-01-13 09:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/chelmiec

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WPR.271.1.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Asortyment konieczny do dostarczenia przedstawi poniższa tabela:
Rodzaj towaru jednostka ilość
Tłuczeń 31,5-63 mm tona 500
Tłuczeń frakcja 63-120 mm tona 100
Kliniec frakcja 20-40 mm tona 300
Kliniec frakcja 5-20 mm tona 500
Kliniec 5-31,55 mm tona 100
Kliniec frakcja 2-8 mm tona 200
Miał frakcja 0-20 mm, 0-2 mm tona 100
Kamień łamany budowlany - niesortowany tona 250
Kamień łamany sortowany 100-300 mm tona 100
Mieszanka kruszywa łamanego 0-63 mm tona 500
Mieszanka kruszywa łamanego 0-31,5 mm tona 1500
Niesort 0-100 mm (pozaklasowy) tona 50
Masa ziemno-skalna tona 2000
Piasek budowalny tona 100
4.2.6.) Główny kod CPV: 44910000-2 - Kamień budowlany
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
9. Zamawiający przewiduje prawo opcji do 50% wartości zamówienia w zakresie zwiększenia bądź zmniejszenia ilości dostaw. W przypadku skorzystania z prawa opcji wynagrodzenie płatne będzie w wysokości wynikającej z wartości dokonanej opcji, na zasadach przewidzianych w niniejszej umowie dla zamówienia podstawowego.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 3. Objaśnienia i wzory obliczeń do kryteriów oceny ofert:

Kryterium pierwsze - ,,Cena":
W kryterium ,,Cena" ilość punktów zostanie obliczona oddzielnie dla każdej części oferty, według poniższego wzoru:
K1 = ( CN / CB ) x 60
K1 - punkty otrzymane przez ofertę w kryterium ,,Cena"
CN - najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert (nieodrzuconych)
CB - cena w ofercie badanej
W tym kryterium jako ,,cena" przyjęta zostanie ,,wartość brutto zamówienia" podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

Kryterium drugie - ,,certyfikat jakości" - sposób oceny maksymalizacja
Ocena kryterium ,,certyfikat jakości" odbędzie się wg zasad: Certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO: 9001:2009 lub równoważny - punkty za certyfikat będą przyznane w formie: posiada certyfikat jakości - 40 pkt., brak certyfikatu jakości - 0 pkt.

PC = K1 + K2
PC - całkowita ilość punktów dla oferty badanej
K1 - punkty otrzymane przez ofertę w kryterium ,, Cena"
K2 - punkty otrzymane przez ofertę w kryterium ,,Certyfikat jakości"
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: certyfikat jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w
postępowaniu
Zamawiający wymaga:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową
lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty,
oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do
SWZ,
b) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 uPzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego,
o których mowa w:
o art. 108 ust. 1 pkt 3 uPzp, o art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
tytułem środka zapobiegawczego,
o art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na
celu zakłócenie konkurencji,
o art. 108 ust. 1 pkt 6 uPzp,
o art. 109 ust. 1 pkt 1 uPzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i
opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),
o art. 109 ust. 1 pkt. 4 uPzp
o art. 109 ust. 1 pkt. 6 uPzp.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą Certyfikatu systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009 lub równoważny.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
- zaparafowany wzór umowy , - oświadczenie o aktualnościach składanych oświadczeń, - w
przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika pełnomocnictwo musi zawierać
w szczególności ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania; - w przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Oświadczenia i dokumenty Wykonawców występujących wspólnie: a) Wykonawcyustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówieniaalbo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówieniapublicznego.W
związku z tym należy wskazane pełnomocnictwo złożyć wraz z ofertą. b) Wodniesieniu do
warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lubzawodowej wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać nazdolnościach tych z
wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których tezdolności są
wymagane. W tym przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzieleniezamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlanewykonają
poszczególni wykonawcy. c) Wykonawcy występujący wspólnie powinni złożyćoświadczenia i
dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ, z tym, że oświadczeniewstępne
wymienione w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ (oświadczenie wg wzoru stanowiącegozałącznik
nr 2 do SWZ) składa każdy Wykonawca z osobna, natomiast oświadczeniapotwierdzające
spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającegomogą być
składane wspólnie. d) Dokument o którym mowa w ust. 1 niniejszego
rozdziałuSWZ(oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ) powinien
potwierdzaćspełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z
wykonawcówwykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. e) Zamawiający nie
zastrzegaobowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego kluczowych zadań dotyczących
przedmiotowego zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
2. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, zostały zamieszczone w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności:
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia:
o w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT; jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie lub zwiększenie kosztów wykonania umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie zmniejszonego lub zwiększonego podatku zapłaconego przez wykonawcę.
5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
6. Nie stanowi istotnej zmiany umowy:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy);
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 3. Objaśnienia i wzory obliczeń do kryteriów oceny ofert:

Kryterium pierwsze - ,,Cena":
W kryterium ,,Cena" ilość punktów zostanie obliczona oddzielnie dla każdej części oferty, według poniższego wzoru:
K1 = ( CN / CB ) x 60
K1 - punkty otrzymane przez ofertę w kryterium ,,Cena"
CN - najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert (nieodrzuconych)
CB - cena w ofercie badanej
W tym kryterium jako ,,cena" przyjęta zostanie ,,wartość brutto zamówienia" podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

Kryterium drugie - ,,certyfikat jakości" - sposób oceny maksymalizacja
Ocena kryterium ,,certyfikat jakości" odbędzie się wg zasad: Certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO: 9001:2009 lub równoważny - punkty za certyfikat będą przyznane w formie: posiada certyfikat jakości - 40 pkt., brak certyfikatu jakości - 0 pkt.

PC = K1 + K2
PC - całkowita ilość punktów dla oferty badanej
K1 - punkty otrzymane przez ofertę w kryterium ,, Cena"
K2 - punkty otrzymane przez ofertę w kryterium ,,Certyfikat jakości"
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: certyfikat jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-02-11

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.