Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
125z dziś
3908z ostatnich 7 dni
13440z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa gazu do przychodni

Przedmiot:

Dostawa gazu do przychodni

Data zamieszczenia: 2022-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz
ul. Karola Szajnochy 8
01-637 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 832 22 58
oferty@spzzlo.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 832 22 58
Termin składania ofert: 2022-01-11 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do złożenia oferty
poniżej 130 000 złotych
SPZZLO Warszawa-Żoliborz zaprasza do składania ofert na dostawę gazu do przychodni SPZZLO Warszawa-Żoliborz - nr spr. 1P/LZ/2022.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu do przychodni SPZZLO Warszawa-Żoliborz przy Ul. Sieciechowskiej 4 w Warszawie oraz przy Ul. Szpitalnej 6 w Łomiankach
2. Dostarczanie gazu będzie się odbywać na podstawie umowy kompleksowej - zawierającej postanowienia dotyczące sprzedaży i świadczenia usług przesyłania lub dystrybucji gazu i będzie realizowana zgodnie z przepisami ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.), Kodeksu Cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.
3. Dostarczany gaz ziemny powinien spełniać wymagania prawne i parametry techniczne wynikające z ustawy z 10.04.1997 r. Prawo energetyczne aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz ustawy z 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2249 ze zm.).
4. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia stosownej procedury zmiany sprzedawcy paliw gazowych, zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) w zakresie świadczenia i korzystania z usług dystrybucji paliwa gazowego.
5. Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa zgodnie z art. 4 ustawy Prawo energetyczne poinformuje dotychczasowego operatora systemu przesyłowego oraz operatora systemu dystrybucyjnego nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia o zawarciu umowy kompleksowej z nowym sprzedawcą.
Zamawiający na zawartą Umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego z PGNIG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. w Warszawie
6. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności, tj. posiadać:
a. aktualną koncesję na obrót paliwami gazowymi wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z przepisami prawa;
b. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku Oferentów będących OSD;
lub
c. Wykonawcy nie będący właścicielami sieci dystrybucyjnej winni poświadczyć, że na czas realizacji zamówienia będą mieli/ mają obecnie zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się miejsce odbioru gazu ziemnego - w przypadku Oferentów nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.

Dokument nr: LZ.261.1P.2022.RK

Otwarcie ofert: 17. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godz. 10:10

Składanie ofert:
14. Termin złożenia oferty - do 11.01.2022 r. do godz. 10:00
15. Ofertę należy przesłać na adres e:mail: oferty@spzzlo.pl z adnotacją - ,,Oferta - dostawa gazu 2022"

Miejsce i termin realizacji:
7. Termin realizacji zamówienia - rok od daty podpisania umowy.

Wymagania:
Oferta nie spełniająca powyższego wymogu nie będzie podlegała ocenie.
Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie ww. dokumentów przed podpisaniem umowy.
8. Kryteria oceny ofert - cena - 100 %
9. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną.
10. Inne istotne warunki realizacji zamówienia.
11. Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o wyjaśnienie treści złożonej oferty, uzupełnienie dokumentów lub oświadczeń, wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.
12. Termin związania ofertą - 25 dni od upływu terminu składania ofert.
13. Oferta powinna zawierać w szczególności:
? cenę brutto w PLN.
? termin realizacji.
? oświadczenie o terminie związania ofertą
16. Wykonawca może przesłać na wskazany adres e:mail zaszyfrowaną ofertę, a kod dostępu przekazać po upływie terminu składania ofert, jednak najpóźniej w terminie wyznaczonym na otwarcie ofert. Dopuszcza się przesłanie skanu podpisanej oferty lub przesłanie oferty podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
19. Koszt przygotowania oferty ponosi w całości oferent.
20. Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o wyjaśnienie treści złożonej oferty, uzupełnienie dokumentów lub oświadczeń, wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.
21. Zamawiający zastrzega możliwość nieudzielenia odpowiedzi, jeśli zapytanie wpłynie na mniej niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
22. Zastrzega się możliwość zmiany warunków zapytania ofertowego, przy czym o zmianie tej zostaną powiadomieni wszyscy oferenci.
23. SPZZLO Warszawa-Żoliborz zastrzega sobie prawo negocjacji z wybranymi oferentami, (w szczególności w przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie), a w uzasadnionych przypadkach prawo do nie wybrania żadnej z ofert.

Kontakt:
18. Kontakt: tel. 22 832 22 58, e- mail: zp@spzzlo.pl.

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.