Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
81z dziś
3864z ostatnich 7 dni
13396z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie projektów oraz wytycznych do prototypownia

Przedmiot:

Opracowanie projektów oraz wytycznych do prototypownia

Data zamieszczenia: 2022-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: BLYSS POLSKA Sp. z o.o
Fabryczna 17
46-320 Praszka
powiat: oleski
+48608161045
biuro@blyss.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/86872
Województwo: opolskie
Miasto: Praszka
Wadium: ---
Nr telefonu: +48608161045
Termin składania ofert: 2022-01-13 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie projektów oraz wytycznych do prototypownia nowych produktów wraz ze stworzeniem strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego.
Powstaje w kontekście projektu
POIR.02.03.05-16-0015/21 - Zaprojektowanie i rozpoczęcie produkcji nowych przyczep turystycznych ze szczególnymi udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami.

Część 1
Opracowanie projektów oraz wytycznych do prototypownia

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
I. Usługa doradcza - stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorni-czego dla nowego typu przyczep turystycznych, dostosowanych do osób z niepełnosprawnościami na-rządu ruchu. Usługa obejmuje opracowanie założeń do briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych.
Zakres usługi:
1) Określenie docelowej grupy odbiorców produktu i ich głównych potrzeb (osoby starsze z ogólnymi ograniczeniami ruchowości, osoby niepełnosprawne poruszające się o kulach, osoby poruszające się na wózku inwalidzkim, os. z niedowładem ręki / rąk).
2) Analiza specyfiki rynku oraz ofert konkurencyjnych firm;
-określenie podstawowych założeń do projektu (dogłębna analiza warunków konstrukcyjnych obecnej ofert konkurentów).
3) Określenie rozwiązań technicznych, na których bazować będą prace projektowe (metody produkcyjne, wytyczne techniczne do projektowania ze stali i/lub aluminium, trwałość, odporność na warunki fizyko - chemiczne, na drgania i zniszczenie).
4) Wytyczenie stref funkcjonalnych do projektowania i głównych założeń (strefa wejścia, część sypialna, kuchnia z częścią jadalną i wypoczynku, łazienka, rozwiązania techniczne).
5) Selekcja materiałów, wstępne decyzje kolorystyczne wykończeniowe;
6) Określenie szczegółowych terminów realizacji koncepcji, projektu.
II. Usługa doradcza - Opracowanie projektów oraz wytycznych do prototypownia nowego typu przyczep turystycznych, dostosowanych do osób z niepełnosprawnościami narządu ruchu.
Zakres usługi:
Opracowanie projektów i wytycznych do prototypowania nowych produktów, składające się z następują-cych elementów:
1.Projekt koncepcyjny dla 3 wariantów długości przyczepy (4,6 m, 5,2 m i 6,2 m) - szkice koncepcyjne po-mysłów, wybór najlepszych, tworzenie modeli roboczych, modeli cyfrowych.
2.Dobór materiałów i rozwiązań technicznych, określenie kolorystyki i standardu wykonania.
3.Projekt wykonawczy - określenie kształtu, wielkości, wyglądu i możliwych wariantów rozmieszczenia wewnętrznego wyposażenia.
4.Opracowanie dokumentacji technicznej zabudowy (rysunków technicznych).
5.Wykonanie modeli cyfrowych, analiza, wprowadzenie korekt.
6.Wykonanie wizualizacji modeli w wybranych wariantach zabudowy.
7.Opracowanie prezentacji komputerowej zabudowy.
8. Przekazanie wytycznych do wykonania wstępnych prototypów - wykonanie modeli
testowych.
9.Testowanie dostarczonych przez Zamawiającego modeli, analiza funkcjonalna (kształt,
wielkość, wysokość, rozmieszczenie sprzętów, sterowanie, elektryka, instalacje sanitarne,
uchwyty, sporniki, bezpieczeństwo),
Zamawiający wymaga dostarczenia raportu z przeprowadzonych testów.
Wykonawca w walidację produktów finalnych zapewni zaangażowanie potencjalnych klientów końco-wych (koszt usługi doradczej polegającej na zaangażowaniu klientów końcowych wchodzi w zakres punk-tu III opisu przedmiotu zamówienia i będzie odrębnie wyceniany - szczegółowy opis - punkt III)
10.Wprowadzenie niezbędnych poprawek i zmian.
11.Opracowanie gotowej dokumentacji technicznej zabudowy.
Wykonanie modeli testowych - prototypów jest po stronie Zamawiającego (materiały i koszt robocizny).
Czas wykonania modeli testowych przez Zamawiającego: max. 30 dni od momentu przekazania Wytycznych od Wykonawcy.
Modele testowe zostaną udostępnione do przetestowania w siedzibie Zamawiającego pod adresem Ul. Fabryczna 17, 46-320 Praszka.
III. Usługa doradcza - włączenie użytkowników końcowych w proces tworzenia nowego produktu.
Wykonawca zapewni, w procesie projektowym i testowym zaangażowanie 8 potencjalnych użytkowni-ków końcowych.
W ramach grupy testowej Wykonawca musi zaangażować:
- 2 osoby starsze dotknięte dysfunkcją narządu ruchu w stopniu średnim lub znacznym;
- 3 osoby poruszające się na wózku inwalidzkim, bez względu na przyczynę / rodzaj niepełnosprawności:
brak kończyn lub ich części, uszkodzenia układu nerwowego (centralnego/obwodowego) lub
pojedynczych bądź całych grup mięśni w części odpowiedzialnej za funkcjonowanie kończyn, niepopraw-ne uformowanie szkieletu w okresie rozwoju płodowego lub w okresie rozwoju, uszkodzenia stawów;
- 2 osoby poruszające się o kulach;
- 1 osoba z protezą / protezami kończyn.
Grupa testowa zostanie zaangażowana do współuczestniczenia w projektowaniu i testowaniu modeli.
Powyższe osoby przeprowadzą testowanie zapewnionych przez Zamawiającego modeli, analizę funkcjo-nalną jeśli chodzi o kształt, wielkość, wysokość, rozmieszczenie sprzętów, sterowanie, elektrykę, instala-cje sanitarne, uchwyty, sporniki, bezpieczeństwo.
Zadanie to będzie obejmowało zaangażowanie potencjalnych klientów końcowych w walidację produk-tów finalnych.
W ramach grupy testowej - potencjalnych klientów planuje się zaangażować osoby z niepełnosprawno-ściami, w tym osoby starsze, bez względu na płeć, rasę, pochodzenie, religię, światopogląd, orientację seksualną.
Najistotniejsze wymagane cechy lub funkcjonalności produktu:
? możliwość przemieszczania się wózkiem inwalidzkim do przyczepy, w samej przyczepie oraz opuszczania jej (np. dostosowanie szerokości drzwi do niezbędnego minimum umożliwiającego wjazd typowym wózkiem inwalidzkim, zastosowanie rampy lub pomostu)
? ergonomiczne rozmieszczenie urządzeń socjalnych (toaleta), sypialnia, miejsce do spożywania po-siłku, schowki i uchwyty wspierające poruszanie się w przyczepie;
? funkcja wygodnego odstawianie wózka inwalidzkiego np. w trakcie snu, korzystania z toalety;
? funkcja łatwej adaptacji miejsca do spożywania posiłku osobie na wózku inwalidzkim;
? funkcja korzystania z urządzeń (typu kuchenka gazowa, zlew, lodówka) podczas przebywania na wózku inwalidzkim;
? funkcja dostępnej obsługi niezbędnych urządzeń włączników oświetlenia, ogrzewania;
? funkcja współdzielenia przestrzeni mieszkalnej z osobami pełnosprawnymi.
Projekt dotyczy opracowania niespotykanego wcześniej systemowego rozwiązania w obszarze projekto-wania i produkcji przyczep turystycznych dla osób z dysfunkcjami narządu ruchu i ich rodzin. Z uwagi na charakter grupy adresatów, niniejszy projekt wpisuje się również w obszar niwelacji barier dla osób nie-pełnosprawnych czy starszych.
Przyczepy muszą być tak zaprojektowane aby Zamawiający mógł uzyskać na nie dopuszczenie do ruchu drogowego oraz homologację.
W przypadku problemów z uzyskaniem dopuszczeni do ruchu drogowego oraz homologacji z powodu błędów w zakresie zaprojektowania przyczep, Wykonawca zobowiązuje się do skorygowania projektu w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia problemu. Korekta projektu nie będzie się wiązała z dodatkowym wyna-grodzeniem dla Wykonawcy.
Projektowany produkt musi posiadać charakter ogólnodostępności. Produkt, musi być zaprojektowany zgodnie z zasadą "uniwersalnego projektowania", o której mowa w rozdziale 3 pkt 7 dokumentu pt. ,,Wy-tyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepeł-nosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020" z dnia 5 kwietnia 2018 roku.
W wyniku realizacji projektu powstanie produkt oznaczający się wydłużonym cyklem
życia poprzez jego zwiększoną odporność w stosunku do obecnie używanych rozwiązań:
- łatwiejsze do procesów recyclingu.
lub
- po zakończeniu cyklu życia produkty będą mogły być ponownie przetworzone.
Wielkość procentu elementów, części składowych produktu, które po zakończeniu cyklu życia będą
mogły być przetworzone w 60%: np. stalowa konstrukcja (przetopienie w hucie i ponowne wykorzysta-nie), wiązki elektryczne, tworzywa sztuczne.
Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odbycia min. 15 spotkań z projektantem / zespołem projektantów Wykonawcy. Spotkania mogą się odbywać online, ale min. 7 spotkań musi się odbyć stacjonarnie - w siedzibie Zamawiającego.

Okres gwarancji
nd

CPV: 72221000-0, 73000000-2, 79415200-8

Dokument nr: 2022-31495-86872, 1/2021/POIR.2.3.5

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-01-13

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-01

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
opolskie
Powiat
oleski
Gmina
Praszka
Miejscowość
Praszka
Cały przedmiot zamówienia musi być zrealizowany w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający na tą chwilę nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
a) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:
? wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć na etapie publikacji Zapytania ofertowego lub składania oferty i nie jest przez nich zawiniona. Termin realizacji Umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do eliminacji okoliczności, za które Zamawiający lub Wykonawca nie odpowiadają;,
? wystąpienia siły wyższej, tj. zdarzenia nadzwyczajnego i zewnętrznego, na którego wystąpienie i trwanie Zamawiający lub Wykonawca nie mają wpływu oraz któremu nie byli w stanie zapobiec pomimo dołożenia należytej staranności. W takim przypadku termin realizacji Umowy zostanie wydłużony o czas wystąpienia przypadku siły wyższej oraz usuwania jego skutków;
? konieczności wydłużenia okresu realizacji modeli przez Zamawiającego. Termin realizacji Umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do wykonania modeli.
? Zawieszenia usług przez Zamawiającego z powodów wystąpienia przyczyn technicznych lub organizacyjnych okresowo uniemożliwiających kontynuowanie wykonywania przedmiotu umowy, o czas zawieszenia. O zawieszeniu Zamawiający powiadomi Wykonawcę wskazując przyczynę zawieszenia.
? konieczności wprowadzenia zmian w projekcie Zamawiającego wymagających akceptacji Instytucji Pośredniczącej. W takim przypadku termin realizacji zamówienia może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o zmianę projektu przez Zamawiającego do czasu akceptacji zmian przez Instytucję Pośredniczącą.
b) Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianie w następujących przypadkach:
? Zmiana obowiązującej stawki VAT. W takiej sytuacji wynagrodzenie ulegnie zmianie w spo-sób odpowiedni, tak aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu dostaw objętego umową, który na dzień zmiany stawki podatku nie został jeszcze rozliczo-ny.
? zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu złożenia oferty przez Wykonawcę lub podpisania umowy, która będzie wnosiła nowe wymagania co do sposobu realizacji jakie-gokolwiek tematu ujętego umową.
c) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
d) wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia
e) w przypadku oczywistych omyłek pisarskich;
f) zmiana osoby/osób skierowanych do realizacji usługi, może nastąpić jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, przy czym osoba/osoby zastępujące będą posiadały kwalifikacje i doświadczenie zgodne w warunkiem udziału w postępowaniu (warunek dot. osób zdolnych do wykonania zamówienia).
g) zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wy-branym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacjach określonych w części 6.5.2 pkt. 20 lit. b) - e) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydat-ków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają zgody Zamawiającego i Wykonawcy i formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.
3. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:
1) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej.
2) Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
3) Złożony wniosek przez stronę inicjującą zmianę musi zawierać:
a) opis propozycji zmiany;
b) uzasadnienie zmiany;
c) opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki doty-czące:
dysponuje następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zespół w skład którego wchodzi profesjonalny projektant. Przez określenie profesjonalny projektant rozumie się projektanta, który posiada wykształcenie wyższe w zakresie projektowania (wzornictwo przemysłowe lub architektura lub architektura wnętrz lub inne kierunki projektowe w obszarze wzornictwa) oraz ma doświadczenie w projektowaniu, to znaczy: ma w swoim portfolio minimum 3 projekty dóbr wytwarzanych przemysłowo (np. meble, sprzęt AGD, RTV, urządzenia specjalistyczne) - co najmniej jedna osoba.
1.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Sposób dokonywania oceny:
Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi w formule ,,spełnia /nie spełnia". Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wraz z ofertą złoży stosowne oświadczenie (Załącznik nr 2 do zapytania) oraz przedstawi kopię dyplomu lub zaświadczenie (kopię lub oryginał) o ukończonych studiach, potwierdzających wymagane wykształcenie. Dodatkowo Wykonawca przedstawi portfolio profesjonalnego projektanta z min. 3 projektami dóbr wytwarzanych przemysłowo (np. meble, sprzęt AGD, RTV, urządzenia specjalistyczne), w formie oświadczenia (wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania). W oświadczeniu musi być wskazany przedmiot projektów wraz z krótkim opisem zrealizowanych projektów oraz nazwa podmiotu/ów z adresem na rzecz, którego/ych projekty były wykonywane.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wybranego Wykonawcy, przed podpisaniem Umowy na wykonanie Przedmiotu Zamówienia, do przedłożenia dokumentów źródłowych potwierdzających spełnienie przez niego warunku przedstawionego powyżej.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Brak powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym
1) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a wy-konawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przy-sposobienia, opieki lub kurateli.
Ponadto Wykonawca nie pozostaje z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Zamawiającego przy udzielaniu zamówienia.
Sposób dokonywania oceny: Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi w formule ,,spełnia /nie spełnia". Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie (Załącznik nr 3 do Zapytania).
2) art. 6c ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów są z nim powiązane osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się powiązania między podmiotem, lub członkami organów tego podmiotu, a wykonawcą lub członkami organów wykonawcy, polegające na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Sposób dokonywania oceny: Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi w formule ,,spełnia /nie spełnia". Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie (Załącznik nr 3 do Zapytania).
Sposób płatności:
Zapłata nastąpi po realizacji poszczególnych punktów (I,II,III) przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza płatności zaliczkowych.
Płatność nastąpi po zakończeniu poszczególnych punktów. Minimalny wymagany termin płatności faktur to 14 dni od zakończenia ww. punktów oraz prawidłowego wystawienia faktur.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Cały przedmiot zamówienia musi być zrealizowany w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy (w okres ten należy wliczyć czas wykonania modeli przez Zamawiającego) podany powyżej.
W tym:
? Wykonawca zrealizuje usługę doradczą polegającą na stworzeniu strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego (punkt I) w okresie max. 4 tygodni od dnia podpisania umowy
? Wykonawca zrealizuje usługę doradczą polegającą na opracowaniu projektów oraz prototypów (punkt II) w okresie max. 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
? Współuczestniczenie w projektowaniu i przetestowanie modeli przez użytkowników końcowych (punkt III) w okresie max. 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do podania wytycznych niezbędnych do określenia parametrów maszyn, które są niezbędne do produkcji przyczep, będących przedmiotem opracowania nie później niż 14 tygodni od dnia podpisania umowy.
Planowany termin podpisania umowy : 01.2022 (termin może ulec przesunięciu).
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25% wartości netto przedmiotu zapytania za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości netto przedmiotu zapytania za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-01-04
Data ostatniej zmiany
2022-01-04

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena: 100 pkt.
Ocenie podlega cena łączna netto oferty. Cena netto to wartość bez podatku VAT.
Wartość punktowa w niniejszym kryterium obliczana będzie w sposób następujący:
(Cena całkowita netto najtańszej spośród złożonych ofert / cena całkowita netto badanej oferty)*100 pkt.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Agnieszka Radzajewska
tel.: +48608161045
e-mail: biuro@blyss.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.