Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
156z dziś
3940z ostatnich 7 dni
13472z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługa udostępnienia sprzętu techniki estradowej wraz z obsługą imprez kulturalnych

Przedmiot:

Usługa udostępnienia sprzętu techniki estradowej wraz z obsługą imprez kulturalnych

Data zamieszczenia: 2022-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
powiat: Lublin
tel/ fax: +48 81 533 32 01
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel/ fax: +48 81 533
Termin składania ofert: 2022-01-12 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia:
Usługa udostępnienia sprzętu techniki estradowej wraz z obsługą imprez kulturalnych dla Akademickiego Centrum Kultury i Mediów Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej Chatka Żaka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do zaproszenia. Miejscem świadczenia usługi są pomieszczenia Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka, Ul. Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin. Zamawiający informuje, że w roku 2021 odbyło się około 75 wydarzeń z dziedziny kultury.

CPV: 79952100-3, 32342400-6, 31527260-6, 32342420-2, 32342300-5

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie ACKiM UMCS Chatka Żaka, Ul. Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin, Sekretariat, w terminie do dnia: 12.01.2022r. do godz. 14:00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: od dnia 17.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.

Wymagania:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca musi złożyć ofertę na całe zamówienie.
Termin związania ofertą: okres związania ofertą wynosi 15 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
7. Warunki udziału w postępowaniu:
1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienie publicznego w przedmiotowym postępowaniu:
a) posiadał doświadczenie (co najmniej jedna zrealizowana usługa) w prowadzeniu działalności estradowej w branży nagłośnienia, oświetlenia scenicznego, multimediów, nowoczesnych technik audiowizualnych takich jak mapping i visual art, w okresie ostatnich 3 lat;
b) posiadał doświadczenie (co najmniej jedna zrealizowana usługa) w obsłudze imprez rejestrowanych lub transmitowanych przez profesjonalny zespół realizacji telewizyjnej HD, organizowanych w ostatnim roku;
c) dysponował sprzętem spełniającym warunki zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia sekcja I. Nagłośnienie oraz sekcja II. Oświetlenie sceniczne;
d) dysponował osobami o kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach wymienionych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia sekcja III. Obsługa techniczna.
2) Na potwierdzenie powyższych warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia deklaracji w formularzu oferty oraz w wykazie sprzętu.
3) Zamawiający przed zawarciem umowy, może zażądać przedłożenia dowodów spełnienia wymagania określonego w punkcie 1) litera a) i litera b).

1. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Ofertę w formie pisemnej należy sporządzić zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik do zaproszenia.
2) Oferta winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę.
3) Do oferty należy dołączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 7 zaproszenia.
4) Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
5) Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu), uniemożliwiającej odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego: ACKiM UMCS Chatka Żaka, ul. Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin, Sekretariat oraz opisane: ,,Oferta na ..............................., (wpisać nazwę postępowania, oznaczenie sprawy); nie otwierać przed dniem ..................... (wpisać datę i godzinę otwarcia ofert).
6) Koszty opracowania i złożenie oferty ponosi Wykonawca.
7) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

2. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
1) Wykonawca określi kwotę brutto oraz cenę brutto za 1 miesiąc wynajmu sprzętu techniki estradowej oraz stawki dzienne za obsługę techniczną wydarzeń (realizatora dźwięku, realizatora światła i technika sceny), zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.
2) Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia oraz z warunkami i wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty.
8. Kryteria oceny ofert:
1) miesięczna kwota wynajmu sprzętu techniki estradowej * - waga 40% (kw);
2) stawka dzienna obsługę techniczną wydarzeń dla realizatora dźwięku ** - waga 20% (sdd);
3) stawka dzienna obsługę techniczną wydarzeń dla realizatora światła ** - waga 20% (sdś);
4) stawka dzienna obsługę techniczną wydarzeń dla technika sceny ** - waga 20% (sdt).
* ocenie będzie podlegała miesięczna kwota wynajmu sprzętu techniki estradowej, podana przez Wykonawcę w formularzu oferty;
** ocenie będą podlegały stawki dziennej obsługi technicznej wydarzeń, odpowiednio dla realizatora dźwięku, realizatora światła oraz technika sceny, podane przez Wykonawcę w formularzu oferty.

Przy dokonywaniu oceny ofert, Komisja przetargowa posłuży się następującymi wzorami i zasadami:
1) przy kryterium miesięczna kwota wynajmu sprzętu techniki estradowej (kw): kw = (kw n / kw o) x 40 pkt, gdzie:
kw - przyznane punkty w kryterium miesięczna kwota wynajmu sprzętu techniki estradowej;
kw n - najniższa miesięczna kwota wynajmu sprzętu techniki estradowej (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert;
kw o - miesięczna kwota wynajmu sprzętu techniki estradowej oferty ocenianej (brutto).
Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
2) przy kryterium stawka dzienna obsługę techniczną wydarzeń dla realizatora dźwięku (sdd): sdd = (sdd n / sdd o) x 20 pkt, gdzie:
sdd - przyznane punkty w kryterium stawka dzienna obsługę techniczną wydarzeń dla realizatora dźwięku;
sdd n - najniższa stawka dzienna obsługę techniczną wydarzeń dla realizatora dźwięku (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert;
sdd o - stawka dzienna obsługę techniczną wydarzeń dla realizatora dźwięku oferty ocenianej (brutto).
Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może uzyskać maksymalnie 20 punktów.
3) przy kryterium stawka dzienna obsługę techniczną wydarzeń dla realizatora światła (sdś): sdś = (sdś n / sdś o) x 20 pkt, gdzie:
sdś - przyznane punkty w kryterium stawka dzienna obsługę techniczną wydarzeń dla realizatora światła;
sdś n - najniższa stawka dzienna obsługę techniczną wydarzeń dla realizatora światła (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert;
sdś o - stawka dzienna obsługę techniczną wydarzeń dla realizatora światła oferty ocenianej (brutto).
Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może uzyskać maksymalnie 20 punktów.
4) przy kryterium stawka dzienna obsługę techniczną wydarzeń dla technika sceny (sdt): sdt = (sdt n / sdt o) x 20 pkt, gdzie:
sdt - przyznane punkty w kryterium stawka dzienna obsługę techniczną wydarzeń dla technika sceny;
sdt n - najniższa stawka dzienna obsługę techniczną wydarzeń dla technika sceny (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert;
sdt o - stawka dzienna obsługę techniczną wydarzeń dla technika sceny oferty ocenianej (brutto).
Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może uzyskać maksymalnie 20 punktów.
Sposób obliczenia ostatecznej oceny ofert: S = kw + sdd + sdś + sdt, gdzie:
S - suma przyznanych punktów ze składowych będących cząstkowymi kryteriami oceny ofert.
kw, sdd, sdś, sdt - zgodnie z definicjami jak powyżej.
Łącznie oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
W celu obliczenia całkowitej ilości punktów, wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli będzie to konieczne.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w dokumentach zamówienia i która została najwyżej oceniona w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

4. Wyjaśnienia treści złożonych ofert, dokumentów, oświadczeń, kwalifikacja ofert:
1) Zamawiający w toku badania i oceny oferty może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz treści złożonych oświadczeń i dokumentów.
2) Oferta Wykonawcy, której treść nie odpowiada treści zaproszenia nie będzie podlegała ocenie.

9. Zawarcie umowy:
1) Zamawiający zawrze umowę według projektowanych postanowień umowy zawartych w Załączniku nr 3 z Wykonawcą, który złożył ofertę ocenioną, jako najkorzystniejsza.
2) Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

10. Informację o udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na Stronie BIP.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

5. Postanowienia końcowe:
1) W sprawach nieuregulowanych zaproszeniem stosuje się obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie, którego dotyczą oraz inne przepisy właściwe dla przedmiotu zamówienia.
2) W przedmiotowym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki odwoławcze wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uwagi:
Dokumenty zamówienia:
- załącznik nr 1 do zaproszenia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - warunki ogólne i minimalna specyfikacja
- załącznik nr 2 do zaproszenia: Formularz oferty
- załącznik nr 3 do zaproszenia: Projektowane postanowienia umowy z załącznikami
- załącznik nr 4 do zaproszenia: Informacja RODO

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu: Andrzej Kopeć, adres e-mail: andrzej.kopec@mail.umcs.pl, tel.: 81 533 57 88.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.