Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
306z dziś
4092z ostatnich 7 dni
11759z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa wyposażenia i środków dydaktycznych

Przedmiot:

Dostawa wyposażenia i środków dydaktycznych

Data zamieszczenia: 2022-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Paszowice
Paszowice 137
59-411 Paszowice
powiat: jaworski
tel. 76 870 17 92, 76 870 17 93, faks: 76 870 17 91
przetarg@paszowice.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Paszowice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 76 870 17 92, 7
Termin składania ofert: 2022-01-12 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
na realizację zamówienia dotyczącego dostaw wyposażenia i środków dydaktycznych dla zadania pn. "Laboratoria przyszłości- szkoły podstawowe w Paszowicach, Pogwizdowie i Wiadrowie".
2. Nazwa projektu
"Laboratoria przyszłości- szkoły podstawowe w Paszowicach, Pogwizdowie i Wiadrowie"
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sprzętu elektronicznego oraz wyposażenia do szkół podstawowych w Paszowicach, Pogwizdowie i Wiadrowie w ramach projektu ,,Laboratoria przyszłości". Szczegółowe zestawienie sprzętu wraz z wymaganiami stanowi załącznik nr 3.

CPV: 30232100-5, 30200000-1, 48000000-7, 31710000-2

Składanie ofert:
Oferty należy złożyć do dnia 12.01.2022 r. do godz. 10:00:
1) osobiście w siedzibie Zamawiającego - w dniach i godz.ch otwarcia Urzędu Gminy tj. od godz.
7.00 do godz. 15.00 w poniedziałek, wtorek i czwartek, w godz. 7.00-16:00 w środę lub w godz. 7.00-14.00 w piątek (z wyjątkiem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy przypadających w tym okresie) - w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie z dopiskiem: "Laboratoria przyszłości- szkoły podstawowe w Paszowicach, Pogwizdowie i Wiadrowie" lub
2) kurierem lub przesyłką pocztową na adres siedziby Zamawiającego - w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie z dopiskiem: "Laboratoria przyszłości- szkoły podstawowe w Paszowicach, Pogwizdowie i Wiadrowie" lub,
3) w formie elektronicznej (skan podpisanej oferty i załączników w formie pliku .pdf) na adres przetarg@paszowice.pl, w terminie do dnia 12.01.2022 r. do godz. 10:00, przy czym w tytule
wiadomości e-mail należy wskazać: "Laboratoria przyszłości- szkoły podstawowe w Paszowicach,
Pogwizdowie i Wiadrowie".

Miejsce i termin realizacji:
Termin dostawy 31.08.2022 r.

Wymagania:
Paszowice, (dalej jako: ,,Zamawiający", realizująca projekt pn. "Laboratoria przyszłości- szkoły podstawowe w Paszowicach, Pogwizdowie i Wiadrowie" Projekt finansowany z budżetu państwa.
Zamawiający jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm., dalej jako: ,,PZP"), przy czym nie dotyczy to niniejszego zamówienia, ze względu na fakt, że wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 PZP.
6. Przygotowanie oferty:
Oferent, który jest zainteresowany realizacją zamówienia objętego Zapytaniem Ofertowym powinien przygotować i złożyć u Zamawiającego w sposób opisany poniżej, ofertę zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, podając w szczególności:
a. cenę jednostkową netto,
b. podatek VAT,
c. całkowitą wartość brutto,
d. okres gwarancji,
e. oferowany termin realizacji,
Specyfikacja wskazana w Zapytaniu Ofertowym jest wiążąca dla oferenta. W razie zawarcia umowy w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania, przedstawienie w niniejszym postępowaniu jakichkolwiek dodatkowych materiałów dotyczących przedmiotu zamówienia lub jego części składowych nie wyłącza obowiązku dostarczenia przez wykonawcę przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia w pkt 3.
Ponadto oferent powinien dołączyć do oferty wszelkie dokumenty wskazane w treści Zapytania Ofertowego. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności w ramach realizacji danego zamówienia objętego opisem przedmiotu zamówienia, oraz zawierać wszelkie koszty związane z jego realizacją przez okres i na warunkach określonych w ofercie oferenta i Zapytaniu Ofertowym.
Cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (zł).
Każda oferta musi zawierać nazwę i adres oferenta. Musi być podpisana przez osobę/-y uprawnioną/- ne lub upoważnioną/-ne do występowania w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną, a do oferty musi zostać dołączony dokument wykazujący umocowanie takiej osoby do występowania w imieniu oferenta.
Oferty - sporządzone na formularzu ofertowym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, w języku polskim, w sposób czytelny, wraz ze wszystkimi załącznikami oraz dokumentami wymienionymi w Zapytaniu Ofertowym
Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert, nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert. Decyduje data wpływu ofert do Zamawiającego.
Ze względu na panującą pandemię COVID 19 Zamawiający preferuje dostarczenie ofert w sposób
opisany w punkcie 2 i 3. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwierania ofert.
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia. Informacja o złożonych ofertach oraz o wyborze
zastanie niezwłocznie opublikowana na stronie prowadzonego postepowania.
9. Kryteria oceny oferty, informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:
Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru ofert najkorzystniejszych w oparciu o następujące kryteria:
- CENA - całkowita wartość brutto robót budowlanych, dostaw i montażu towarów wskazanych w
opisie zapytania ofertowego - waga kryterium:
Cena ofertowana brutto - 60% (max 60 pkt.);
Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium ,,CENA" otrzyma najtańsza oferta według wzoru:
Liczba punktów =
całkowita wartość brutto oferty najtańszej
*60
całkowita wartość brutto oferty ocenianej
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
Oferta na realizację zamówienia może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Okres gwarancji - 20 % (max 20 pkt.) liczony jak poniżej:
Okres gwarancji 12 miesięcy - 0 pkt Okres gwarancji 24 miesiące - 5 pkt Okres gwarancji 36 miesięcy - 10 pkt
Data dostawy - 20 % (max 20 pkt.) liczone wg algorytmu:
31.03.2022 - 20 pkt
29.06.2022 - 10 pkt
31.08.2022 - 0 pkt
13. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wyżej wymienionym wymaganiom dotyczącym zamówienia i uzyska łącznie najwięcej punktów w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. Oferta niespełniająca wymogów formalnych określonych w
niniejszym Zapytaniu Ofertowym podlega odrzuceniu.
przeprowadzenia Zapytania Ofertowego, w następujących przypadkach:
a. wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w umowie;
b. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
umowy,
c. powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony.
3. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania, także w przypadku jego unieważnienia z jakichkolwiek przyczyn.
4. Termin związania ofertą wynosi: 7 dni od dnia upływu terminu składania ofert określonego w
ramach Zapytania Ofertowego.
5. W przypadku wątpliwości co do treści oferty, Zamawiający może zwrócić się do oferenta o złożenie stosownych wyjaśnień w zakresie treści złożonej oferty. Złożone wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty.
6. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie podpisana zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.
7. Złożenie oferty w ramach Zapytania Ofertowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższych
zasad.

Kontakt:
Ewentualne dodatkowe informacje udzielane są przez pana Grzegorza Marchlewskiego, e-mailowo pod adresem: g.marchlewski@paszowice.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.