Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3122z ostatnich 7 dni
10493z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, projektów...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji zmieniających wydane decyzje

Data zamieszczenia: 2022-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zbąszyń
ul. Porucznika Żwirki 1
64-360 Zbąszyń
powiat: nowotomyski
tel. 68 3866 009 wew. 302, tel. kom. 513-071-857
i.zielinska@zbaszyn.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Zbąszyń
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 68 3866 009 wew
Termin składania ofert: 2022-01-10 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający prowadząc postępowanie o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł netto w formie rozeznania cenowego zaprasza do składania ofert na:

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji zmieniających wydane decyzje. Do każdego projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy należy dołączyć wyniki analizy funkcji i cech zabudowy oraz zagospodarowania terenu (część tekstową, serwis fotograficzny, część graficzną).
Zamówienie obejmuje także:
- każdorazowe wskazanie organów, do których należy wystąpić o uzgodnienie projektu
decyzji,
- poprawienie sporządzonego projektu decyzji w przypadku odmowy uzgodnienia projektu
decyzji ze względu na niewłaściwe zapisy w nim zawarte,
- przygotowanie projektów decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy lub lokalizacji
inwestycji celu publicznego, w przypadku: stwierdzenia, po przeprowadzonej analizie, braku
możliwości ustalenia warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego, a
także w przypadku odmowy uzgodnienia któregokolwiek z organów, o których mowa w art.
53 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- przygotowanie projektów decyzji o odmowie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy w przypadku stwierdzenia, że nie jest ona
możliwa w oparciu o analizę, o której mowa wyżej,
- ustosunkowanie się do zarzutów w przypadku złożenia przez stronę odwołania od decyzji,
poprawienie i doprowadzenie do zgodności z przepisami prawa projektu decyzji w
przypadku uchylenia decyzji przez organ odwoławczy,
- wymagane jest pełnienie dyżuru w tutejszym Urzędzie przez 2 godz. raz w miesiącu.
- termin wykonania omawianych projektów decyzji wynosi:
7 dni - w przypadku decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
5 dni - w przypadku konieczności ustalenia warunków zabudowy w terminie 21 dni
14 dni - w przypadku pozostałych decyzji,
i jest liczony od dnia przekazania sprawy (osobisty odbiór w tutejszym Urzędzie lub data pisemnego odbioru zwrotki).

Sporządzanie projektów w/w decyzji powierza się osobie, o której mowa w art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, albo osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego architektów posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.

Rocznie, tutejszy Organ wydaje około 200 omawianych decyzji.

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
a) ofertę cenową należy złożyć w terminie do 10.01.2022r. do godz. 15.00
- na piśmie w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Zbąszyniu, Ul. Porucznika
Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń,
- faxem pod numer: 68 3846 010,
- na adres mailowy: i.zielinska@zbaszyn.pl

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:
- umowa obejmuje okres do 31.12.2022r.

Wymagania:
3. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego:
Cena: waga kryterium 100 %

4. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania

5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
Cena jednostkowa wskazana przez Wykonawcę w ofercie musi:
a) być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeśli występuje;
b) uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
Wynagrodzenie roczne będzie zależało od ceny jednostkowej wskazanej przez Wykonawcę oraz od ilości projektów decyzji zleconych przez Zamawiającego.
b) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.
7. Warunki udziału w postępowaniu:
Złożenie oferty w wyznaczonym terminie;

8. Termin związania ofertą: 14 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

9. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich wykonawców poprzez zamieszczenie informacji o złożonych ofertach i wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej Gminy Zbąszyń.

10. Podpisanie zamówienia/umowy
Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zleci realizację przedmiotu umowy.

Kontakt:
11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Iwona Zielińska, tel. 68 3866 009 wew. 302 lub tel. kom. 513-071-857

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.