Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3122z ostatnich 7 dni
10493z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn. Budowa zadaszenia nad trybuną boiska...

Przedmiot:

Wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn. Budowa zadaszenia nad trybuną boiska piłkarskiego

Data zamieszczenia: 2022-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce
powiat: tarnobrzeski
Tel: 15 836 20 75
przetargi-gorzyce@gminagorzyce.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Gorzyce
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel: 15 836 20 75
Termin składania ofert: 2022-01-11 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III. Nazwa zamówienia:
Wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn. Budowa zadaszenia nad trybuną boiska piłkarskiego LZS w Trześni, dz. ewid. 1000/2.
IV. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn. Budowa zadaszenia nad trybuną boiska piłkarskiego LZS w Trześni, dz. ewid. 1000/2, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609).
2. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkiej dokumentacji, w tym:
1) uzyskania decyzji o warunkach zabudowy,
2) uzyskania wszystkich uzgodnień i opinii niezbędnych do opracowania projektu, tym uzgodnienie projektu z producentem zadaszenia (według załącznika nr 1),
3) uzgodnienie projektu na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu,
4) wykonania kosztorysów inwestorskich, wraz z przedmiarami robót i tabelami elementów scalonych, wykonania kosztorysów inwestorskich, wraz z przedmiarami robót i tabelami elementów scalonych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,
5) wykonanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR).
3. Wykonawca opracuje projekt budowlany, o których mowa w ust. 1 w sposób technicznie obiektywny, bez zastosowania znaków towarowych bądź nazw własnych zastosowanych urządzeń bądź materiałów.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia nieodpłatnie jednej dodatkowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich na podstawie obowiązujących cenników robót budowlanych bez dodatkowych kosztów.
5. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu bez dodatkowego wynagrodzenia.
6. Projekty budowlane powinna być opracowana w formie papierowej w pięciu egzemplarzach (segregatorach) i elektronicznej - pliki PDF.
7. Projekt zostanie opracowany zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020, poz. 1333) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609).

Dokument nr: I-I.2151.1.2022

Składanie ofert:
VIII. TERMIN SKŁADANIA
1) Oferty należy składać do dnia: 11.01.2022 r. do godz. 15:30.
IX. Informacja na temat miejsca i formy składania ofert:
Oferty należy składać w:
1) formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Gorzyce, Ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce, Biuro Obsługi Mieszkańca (sekretariat),
2) postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na adres przetargi-gorzyce@gminagorzyce.pl .

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin realizacji zamówienia:
28.02.2022 r.

Wymagania:
VI. Kryteria oceny ofert i informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty.
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena - 100,00 pkt.
VII. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Ocena kryterium: najniższa cena ofertowa (PC)
PC = (CN/CB) x 100,00 pkt
gdzie:
PC - liczba punktów uzyskanych w kryterium najniższa cena ofertowa,
CN - najniższa zaoferowana cena,
CB - cena oferty badanej.

2) Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie nie będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu do Zamawiającego.
3) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
X. Opis sposobu przygotowania ofert:
1) Oferta musi mieć formę pisemną lub postać elektroniczną i powinna być sporządzona w języku polskim.
2) Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie z wzoru formularza oferty przygotowanego przez Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w przygotowanym wzorze.
3) Ofertę należy zaopatrzyć własnoręcznym podpisem lub w przypadku postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy, bądź osób uprawnionych do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań w jego imieniu.
4) Wszelkie poprawki w ofertach muszą być naniesione czytelnie, poprzez przekreślenie oraz naniesienie obok prawidłowej treści bądź wartości opatrzonej własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby upoważnionej (parafka) oraz podaniem daty dokonania poprawki.
5) Bez względu na wynik zapytania ofertowego, wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

Kontakt:
XI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

Zamawiający wymaga porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej. Oświadczenia i wnioski będą kierowane na adres poczty elektronicznej:
przetargi-gorzyce@gminagorzyce.pl.
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Krzysztof Bartoszek.

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.