Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
93z dziś
3876z ostatnich 7 dni
13408z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wynajem podnośnika koszowego samojezdnego

Przedmiot:

Wynajem podnośnika koszowego samojezdnego

Data zamieszczenia: 2022-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Police
Bankowa 18
72-010 Police
powiat: policki
Telefon: 91 431 13 00, tel. 91 431 13 51
wwtyklo@zgkim.police.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Police
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 91 431 13 0
Termin składania ofert: 2022-01-12 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
zaprasza do złożenia oferty na:
USŁUGI
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 130 000 ZŁ NETTO, o której
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp na:
,, Wynajem podnośnika koszowego samojezdnego - na potrzeby
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach "
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,Wynajem podnośnika koszowego samojezdnego - na potrzeby Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach".
2. Zakres przedmiotowych usług został określony w Specyfikacji usług - stanowiącej załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania ofertowego.
3. Szczegółowe warunki zamówienia zostały określone we wzorze umowy - stanowiącym załącznik nr 3
do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usług zapewnić na terenie objętym umową
należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. oraz ponosi odpowiedzialność za szkody
powstałe w związku z realizacją usług oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez
Wykonawcę.

Dokument nr: ZGKIM.DP.261.1.2022.WW.1

Składanie ofert:
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Policach, przy
ul. Bankowej 18 - pokój nr 312, III piętro w terminie do dnia
12.01.2022 r. do godz. 10:00.
2. Dopuszcza się złożenie oferty w terminie jw. drogą elektroniczną na adres e-mail:
wwtyklo@zgkim.police.pl

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin wykonania zamówienia:
- od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r.

Wymagania:
I. TRYB POSTĘPOWANIA
1. Postępowanie uproszczone prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasad
określonych w Zarządzeniu nr 4/I/D/2021 z dnia 29.01.2021 r.
2. Na podstawie złożonych ofert Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na postawie warunków
i kryteriów wskazanych w przedmiotowym zapytaniu ofertowym.
3. Wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto, o której mowa
w art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).
2. Nie przewiduje się zaliczek na poczet wykonywanych prac.
3. Rozliczenie stron następować będzie w terminach miesięcznych - zgodnie z podpisaną umową.
4. Płatność w terminie 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku.
IV. PODWYKONAWCY
1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
powierzy podwykonawcom. Brak informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, będzie uznany za
stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
2) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie muszą:
1) posiadać uprawnienia do wykonywalna określonej działalności lub czynności z zakresu przedmiotu
zamówienia,
2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie a także dysponować odpowiednim potencjałem
technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,
3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formuła
,,spełnia - nie spełnia", na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach dołączonych
do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca
spełnia wyżej wymienione warunki.
VI. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Zamawiający wymaga, aby wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty:
1) Oferta cenowa - zgodnie z otrzymanym wzorem- stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania
ofertowego.
Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające z zakresu
zamówienia i obowiązujących przepisów.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert) potwierdzający, że profil działalności wykonawcy odpowiada przedmiotowi
zamówienia (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), ewentualnie wydruk z bazy CEIDG
potwierdzający, że profil działalności wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww, zaświadczenie składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólna.
4) Kserokopię aktualnej decyzji Urzędu Dozoru Technicznego - dotyczy proponowanego podnośnika
koszowego,
5) Dokument (karta sprzętu, specyfikacja techniczna itp.), w którym określone są wymagane parametry
techniczne podnośnika.
6) Kserokopia dowodu rejestracyjnego.
7) Kserokopia uprawnień operatora podnośnika.
Kserokopie odpowiednich uprawnień będą wymagane od Wykonawcy, przed podpisaniem umowy.
Wszelkie dokumenty należy poświadczyć ,,za zgodność z oryginałem".
8) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę minimum: 10.000 zł.
2. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego:
1) Oferta cenowa, zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
2) Odpowiednie pełnomocnictwa,
tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale IV ust. 2 lit, b
3) Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do zapytania ofertowego, wskazujące część
zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje
udział podwykonawców),
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
4) Oświadczenie o kontynuacji ubezpieczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do
zapytania ofertowego.
VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA
Wykonawca, składając ofertę, pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu
składania ofert. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający
może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres.
VIII. KOMUNIKACJA W POSTĘPOWANIU
1. Zamawiający dopuszcza przekazywanie korespondencji w niżej wymienionych formach:
1) pisemnie,
2) drogą elektroniczną na e-mail: wwtyklo@zgkim.police.pl lub rmazur@zgkim.police.pl
2. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie wpłynie nie mniej niż 2 dni
przed upływem terminu składania ofert. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma
prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. Modyfikacja może nastąpić w każdym czasie, przed
upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym
zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe.
IX. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Cena oferty powinna wynikać z Oferty cenowej, sporządzonej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5
do zapytania ofertowego.
2. Cena ofertowa (cena w skali 1 miesiąca) musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania
oraz inne koszty niezbędne do wykonania zadania, tj. koszt utrzymania sprzętu, wynagrodzenie
pracowników, dojazdy, koszty utrzymania zaplecza, współpracę z zamawiającym, koszty ubezpieczenia,
VAT, itp.
Cena podana w ofercie, określona w złotych polskich (zał. nr 4) jest cena ryczałtowa.
X. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą stawkę brutto za 1 godzinę
pracy podnośnika i operatora.
3. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego
przedstawi oryginał oferty.
4. O wyborze oferty Wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie.
5. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
XII. OCENA WIARYGODNOŚCI WYKONAWCY
Zamawiający zgodnie z Zarządzeniem Nr 163/2018 Burmistrza Polic z dnia 29 czerwca 2018 r. w
sprawie wprowadzenia metodyki w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców
towarów i usług w transakcjach krajowych dokona sprawdzenia wiarygodności Wykonawcy w zakresie:
1) czy podmiot składający ofertę jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)
https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs, lub wpisany jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej (CEIDG) https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine. oraz, że profil
działalności odpowiada przedmiotowi zamówienia.
2) czy podmiot składający ofertę jest zarejestrowany jako podatnik VAT zgodnie z ustawą
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwaną ,,ustawą o VAT" Dz. U. z 2021 póz. 685,
3) czy podmiot składający ofertę nie jest wpisany do prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej (KAS) wykazu podmiotów, które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego z
rejestru jako podatnicy VAT lub, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona zgodnie z
ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o VAT (Dz. U. z 2021 póz. 685) https://www.podatki.gov.pl/wykaz-
podatnikow-vat-wyszukiwarka.
W przypadku negatywnej oceny, zgodnie z ww. Zarządzeniem Zamawiający odmówi podpisania umowy.
XIII. ZAWARCIE UMOWY
1. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert,
Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do
zapytania ofertowego, na warunkach określonych w niniejszym postępowaniu.
2. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisaniu umowy, powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z
dokumentów załączonych do oferty.
3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum), Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy
w sprawie udzjelenia zamówienia, umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą
ofertę, w celu wynegocjowania korzystniejszych warunków w przedmiotowym postępowaniu.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego bez
podania przyczyny.

Kontakt:
3. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami: Robert Mazur tel. 725 995 026;
Wideta Wtykło
tel. 91 431 13 51

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.