Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3264z ostatnich 7 dni
11165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa układu sterowania silnikami wraz z napędem

Przedmiot:

Dostawa układu sterowania silnikami wraz z napędem

Data zamieszczenia: 2022-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Technomex" Sp. z o.o
Szparagowa 15
44-141 Gliwice
powiat: Gliwice
+48 694 483 127
badania@technomex.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/86889
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 694 483 127
Termin składania ofert: 2022-01-13 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA układu sterowania silnikami wraz z napędem: silników wraz z przekładniami ślimakowymi
Powstaje w kontekście projektu
RPSL.01.02.00-24-00AA/19 - Mobilne mechatroniczne urządzenie z funkcją pionizacji dla osób niepełnosprawnych.

Część 1
DOSTAWA układu sterowania silnikami wraz z napędem

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa układu sterowania silnikami wraz z napędem: silników wraz z przekładniami ślimakowymi o minimalnych parametrach technicznych:
1. 8 silników (4 lewe, 4 prawe):
- napięcie 24V
- maksymalny pobór prądu 14A
- przekładnia 32:1
- hamulec elektromagnetyczny
- moc 300W
2. 4 x sterownik PG S-Drive:
- napięcie wejściowe 24V
- maksymalny prąd 70Amp
Dopuszcza się stosowanie elementów o parametrach równoważnych w stosunku do elementów zawartych w specyfikacji po przedstawieniu szczegółowego zestawienia parametrów elementu zawartego w specyfikacji i elementu planowanego do wykorzystania przez Wykonawcę, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.
Okres gwarancji
nie dotyczy

CPV: 31110000-0, 42950000-0

Dokument nr: 2022-332-86889, 3/2022/Mobilux

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-01-13

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-01

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Gliwice
Gmina
Gliwice
Miejscowość
Gliwice

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następstwie siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia (niemożność zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom, na które Strona nie ma wpływu i której nie można przypisać drugiej Stronie), w tym m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne działanie, ustanowienie stanu klęski żywiołowej, epidemia, ograniczenia z powodu kwarantanny, strajk, zamieszki uliczne, pożar, eksplozja, wojna, atak terrorystyczny, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne lub wewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy; jeżeli siła wyższa uniemożliwia lub przewiduje się, że uniemożliwi którejkolwiek ze Stron wykonanie zamówienia bądź pozostałych zobowiązań wynikających z umowy, to Strona ta powiadomi drugą stronę o zaistniałym wydarzeniu lub okolicznościach i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie będzie uniemożliwione w ich wyniku; powiadomienie to zostanie przekazane niezwłocznie od momentu powzięcia wiedzy o wydarzeniach bądź okolicznościach.
Dopuszcza się zmianę terminu realizacji zamówienia w przypadku zmian harmonogramu projektu zatwierdzonych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.
Ze względu na badawczy charakter projektu dopuszcza się odstępstwa od założeń zawartych w dokumentacji technicznej, jeśli odstępstwa te będą konieczne do zrealizowania zamówienia oraz osiągnięcia założonych celów projektu i zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-01-04
Data ostatniej zmiany
2022-01-04

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena - 100%

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Rafał Kowolik
tel.: +48 694 483 127
e-mail: badania@technomex.pl

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.