Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3264z ostatnich 7 dni
11165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości gruntowej

Przedmiot:

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości gruntowej

Data zamieszczenia: 2022-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Dzikowiec
ul. Dworska 62
36-122 Dzikowiec
powiat: kolbuszowski
tel. 17 2274508 wew. 241, 17 7442109
ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Dzikowiec
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 17 2274508 wew.
Termin składania ofert: 2022-01-11 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Dzikowiec zaprasza do złożenia oferty na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości
gruntowej położonej w miejscowości Wilcza Wola działki ewidencyjnej o nr 5810 z działką sąsiednią
o nr 5812.
4. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozgraniczenia celem ustalenia przebiegu odcinka /według
załącznika graficznego dołączonego do wniosku/ granicy pomiędzy nieruchomością położoną
w Wilczej Woli, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 5810 z działką sąsiednią numer 5812
położoną w Wilczej Woli, przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych
punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiedniej dokumentacji
geodezyjnej celem wydania decyzji administracyjnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja
1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.), a także
Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999 r.
Nr 45, poz. 453).

Dokument nr: UG.6830.2.2021

Otwarcie ofert: 5) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Dzikowiec w dniu 11.01.2022 r. o godz.
10:15.
6) Otwarcie ofert jest jawne.

Składanie ofert:
Oferty należy złożyć w terminie 11.01.2022 r. do godz. 10;00 w formie pisemnej (osobiście lub
listownie) na adres Urząd Gminy Dzikowiec, Ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec.
9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1) Oferty w formie pisemnej należy złożyć w terminie do 11.01.2022 r. do godz. 10:00
w Urzędzie Gminy w Dzikowcu, Ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec: sekretariat pok. nr 11.
Opieczętowaną kopertę z ofertą należy zaadresować:
Gmina Dzikowiec Ul. Dworska 62,
36-122 Dzikowiec
,,Rozgraniczenie działki ewidencyjnej o nr 5810 z działką sąsiednią o nr 5812 w Wilczej Woli"
Nie otwierać przed: 11.01.2022 r., godz. 10:15

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji zamówienia do trzech miesięcy od dnia podpisania umowy.
7. Termin realizacji zamówienia.
Termin rozpoczęcia przedmiotu zamówienia z dniem podpisania umowy.
Termin zakończenia przedmiotu zamówienia - 3 miesiące od podpisania umowy.

Wymagania:
2. Tryb postępowania.
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r. póz. 1129 ze zm.) do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów
ww. ustawy (wartość zamówienia publicznego nie przekracza 130 000 zł).
6. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
Załącznik kopia mapy ewidencyjnej (linia kolor czerwony do rozgraniczenia).
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8. Opis sposobu przygotowania oferty.
1) Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
2) Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego.
3) Oferta winna być napisana w języku polskim, czytelna i trwałą czcionką.
4) Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania wykonawcy a upoważnienie do podpisania oferty musi być złożone z ofertą,
jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
5) Dokumenty przekazywane przez wykonawcę i zamawiającego w trakcie postępowania, przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej muszą zostać niezwłocznie złożone zamawiającemu z
zachowaniem formy pisemnej - osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca.
6) Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
2) Oferta może zostać złożona na dołączonym formularzu ofertowym w formie elektronicznej (skan
dokumentu) na adres ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl
3) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę
poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Zmiana oferty lub jej części może nastąpić
wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu
wykonawcy, informujące o zakresie i przedmiocie zmiany. Nowa treść oferty złożona być
musi w kopercie oznaczonej jak opisano w pkt. 9 z dopiskiem: "Zmiana oferty".
4) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert nie będzie
podlegała procesowi oceny.
10. Opis sposobu obliczenia ceny.
1) Podana cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględnia wszystkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi zapisami realizacji przedmiotu
zamówienia.
2) Wartość ogółem oferty należy podać netto i brutto z wyodrębnieniem podatku VAT.
3) Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie
koszty związane z realizacją robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich
kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających
lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania
przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia
ryczałtowego określonego w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty jakie z technicznego punktu widzenia są
konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia.
11. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej
oceny.
Kryterium oceny ofert: cena 100 %.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert
wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
12. Warunki płatności.
Płatność dokonana będzie na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni od daty wpływu faktury
VAT do siedziby Zamawiającego.
13. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, osoby upoważnione do
kontaktu.
1) Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst. jedn.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. póz. 344).
2) Wykonawcy mają możliwość składania pytań w niniejszym postępowaniu, jeżeli prośba
o udzielenie wyjaśnień wpłynie nie później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli prośba taka wpłynęła w terminie późniejszym albo
prośba ta dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań i odpowiedzi zostanie umieszczona na stronie
www.gminadzikowiec.pl
3) Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub
w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu
ich otrzymania.
14. Zmiana umowy.
1) W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie
w celu właściwej realizacji zamówienia, zastrzega się możliwość dokonania zmian w drodze aneksu
do umowy. Szczegółowy opis zmian zawarty jest w projekcie i umowy.
2) Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
15. Unieważnienie postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w każdym czasie, w tym do
niedokonania wyboru żadnej oferty, bez prawa do odszkodowania po stronie wykonawców
ubiegających się o uzyskanie zamówienia.
16. Pozostałe informacje.
1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego,
przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu
treści zapytania ofertowego zostanie opublikowana w miejscach publikacji zapytania.
2) Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany
treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian
w ofercie.
3) W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
4) Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożą oferty o wynikach postępowania.
5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzjelenia zamówień uzupełniających.
6) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym maja zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.

Kontakt:
Osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami i udzjelenia wyjaśnień dotyczących
postępowania jest Pan Jakub Serafin tel. (17) 227 45 08. wew. 241.
4) Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami upoważniony jest:
Pan Jakub Serafin - poniedziałek w godz. od 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku w godz. od 7:30
do 15:30, tel. (17) 22 74 508.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.