Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3264z ostatnich 7 dni
11165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych z dróg publicznych

Przedmiot:

Unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych z dróg publicznych

Data zamieszczenia: 2022-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Ustroń
ul. Rynek 1
43-450 Ustroń
powiat: cieszyński
zamowieniapubliczne@ustron.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Ustroń
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-01-12 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:
Unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych z dróg publicznych Miasta Ustroń
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok
zwierząt lub ich części z dróg publicznych którymi zarządza Burmistrz Miasta Ustroń.
Orientacyjna ilość została określona w formularzu cenowym. Ilości wskazane w formularzu cenowym
stanowiącym załącznik do oferty są wielkościami orientacyjnymi, ustalonymi jako przewidywane
zapotrzebowanie na usługi będące przedmiotem umowy w okresie realizacji umowy. Ilości te przyjęte będą do
wyceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, jednakże Zamawiający może zrealizować
zamówienie zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem, do wysokości zabezpieczonych w umowie środków, a
Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację zamówienia w wielkościach podanych w formularzu cenowym, który
jest załącznikiem do oferty.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości usług, na rzecz innych stanowiących przedmiot zamówienia.

Dokument nr: ZP.271.3.10.2022

Składanie ofert:
Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:
Konkurs - ZP.271.3.10.2022 - Unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych z dróg publicznych Miasta Ustroń
Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w urnie podawczej lub biurze podawczym (biuro nr 2)
Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń Ul. Rynek 1, w terminie do dnia 12.01.2022 r. do godz. 8:00.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2022 r.

Wymagania:
Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie
Zamawiającego, biuro nr 1A w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną lub bezpośrednio ze strony
internetowej www.ustron.bip.info.pl
Kryteria porównania i oceny ofert:
Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita
punktowa [Pc] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z jednego czynnika, który w przypadku
maksimum pozwala na uzyskanie 100 pkt:
Zamawiający przyzna 100 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za
wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym
Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem: Pc = Cn / Co x 100 pkt
gdzie:
Pc - liczba punktów
Cn - najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
Co - cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej

Uwagi:
Informacja dotycząca RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Ustroń, 43-450 Ustroń, Rynek 1 tel.
+48338579300, fax +48338579330,
22) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-
mail: iodo1@uodo.ustron.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie konkursu ofert
o wartości nie przekraczającej 130.000 zł netto zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ustroń Nr
14/2021 z dnia 18 stycznia 2021r w sprawie systemu udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych dla
Miasta Ustroń i gminnych jednostek organizacyjnych,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp",
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO,
8) posiada Pani/Pan:
?
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, (w przypadku,
gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku
może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia),
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, (skorzystanie z prawa
do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników);
?
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
?
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
?
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest
Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ustroń, 04.01.2022 r.

Kontakt:
Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Jarosław Urbanowicz,
- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera
Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.