Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
49z dziś
3832z ostatnich 7 dni
13364z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa energii elektrycznej

Przedmiot:

Dostawa energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2022-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
ul. Żelazna 79
00-875 Warszawa
powiat: Warszawa
zp@wsse.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-01-12 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA energii elektrycznej do obiektów WSSE w Warszawie Ul. Żelazna
79 i Ul. Nowogrodzka 89
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej przez okres 12 miesięcy energii do obiektów WSSE w Warszawie przy Ul. Żelaznej 79 i Ul. Nowogrodzkiej 82.
2. DOSTAWA ma być wykonywana na warunkach określonych w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 716, t.j. z późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie a także ogólnie obowiązujących przepisach prawnych.
3. Szczegółowe dane dotyczące przedmiotu zamówienia :
Moc umowna :
I obiekt przy Ul. Nowogrodzkiej 82 - grupa taryfowa C11, moc umowna 35KW,
II obiekt przy Ul. Nowogrodzkiej 82 - grupa taryfowa C21, moc umowna 21KW,
III obiekt przy Ul. Nowogrodzkiej 82 - grupa taryfowa C21, moc umowna 150 KW,
IV obiekt przy Ul. Żelaznej 79 - grupa taryfowa C21, moc umowna 400 KW,
4. Szacunkowe zapotrzebowanie :
I obiekt przy Ul. Nowogrodzkiej 82 - 6 000 kWh,
II obiekt przy Ul. Nowogrodzkiej 82 - 2 000kWh,
III obiekt przy Ul. Nowogrodzkiej 82 - 252 000 kWh,
IV obiekt przy Ul. Żelaznej 79 - 450 000 kWh
5. Łączne szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną przez okres 12 miesięcy wynosi 710 000 kWh. Wartość ta została określona na podstawie dotychczasowego średniego rocznego zużycia, nie stanowi ona przewidywanego rocznego zużycia w czasie trwania umowy i nie może być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy.
6. Cena za energię elektryczną nie ma wpływu na jakość wykonywanej dostawy energii elektrycznej. Energia elektryczna nie może być dostosowana do specyficznych wymagań Zamawiającego - jest ona znormalizowana i oferowana w powszechnie przyjętych standardach. Zasady funkcjonowania systemu elektroenergetycznego zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r., Nr 93, poz. 623 z póź. zm.), natomiast zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną określa Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 06.03.2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (DZ. U. z 2019, poz. 503). Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są szczegółowo w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716,
t.j. z późn. zm.).
Wykonawca składający ofertę w postępowaniu jest zobowiązany do posiadania lub zawarcia umowy na świadczenie usług dystrybucji energii do obiektów Zamawiającego objętych niniejszym postępowaniem (dotyczy wykonawców, którzy nie są właścicielami sieci dystrybucyjnej).
19. Wykonawca w oparciu o udzielenie Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym i Zamawiającego umów sprzedaży energii elektrycznej właściwemu OSD zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Niniejsze zamówienie nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia warunki jego realizacji zamówienia zawarte są w SWZ I jego załącznikach

CPV: 09300000-2

Dokument nr: 2022/BZP 00004337, ZP 1/2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-01-12 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.gov.pl/web/wsse-warszawa
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wsse-waw.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://www.gov.pl/web/wsse-warszawa
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozdziałem XXIII SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z Rozdziałem XXIII SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-01-12 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem https://wssewaw. ezamawiajacy.pl w zakładce ,,OFERTY"

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP 1/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej przez okres 12 miesięcy energii do obiektów WSSE w Warszawie przy ul. Żelaznej 79 i ul. Nowogrodzkiej 82.
2. Dostawa ma być wykonywana na warunkach określonych w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 716, t.j. z późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie a także ogólnie obowiązujących przepisach prawnych.
3. Szczegółowe dane dotyczące przedmiotu zamówienia :
Moc umowna :
I obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 82 - grupa taryfowa C11, moc umowna 35KW,
II obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 82 - grupa taryfowa C21, moc umowna 21KW,
III obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 82 - grupa taryfowa C21, moc umowna 150 KW,
IV obiekt przy ul. Żelaznej 79 - grupa taryfowa C21, moc umowna 400 KW,
4. Szacunkowe zapotrzebowanie :
I obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 82 - 6 000 kWh,
II obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 82 - 2 000kWh,
III obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 82 - 252 000 kWh,
IV obiekt przy ul. Żelaznej 79 - 450 000 kWh
5. Łączne szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną przez okres 12 miesięcy wynosi 710 000 kWh. Wartość ta została określona na podstawie dotychczasowego średniego rocznego zużycia, nie stanowi ona przewidywanego rocznego zużycia w czasie trwania umowy i nie może być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy.
6. Cena za energię elektryczną nie ma wpływu na jakość wykonywanej dostawy energii elektrycznej. Energia elektryczna nie może być dostosowana do specyficznych wymagań Zamawiającego - jest ona znormalizowana i oferowana w powszechnie przyjętych standardach. Zasady funkcjonowania systemu elektroenergetycznego zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r., Nr 93, poz. 623 z póź. zm.), natomiast zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną określa Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 06.03.2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (DZ. U. z 2019, poz. 503). Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są szczegółowo w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716,
t.j. z późn. zm.).
Wykonawca składający ofertę w postępowaniu jest zobowiązany do posiadania lub zawarcia umowy na świadczenie usług dystrybucji energii do obiektów Zamawiającego objętych niniejszym postępowaniem (dotyczy wykonawców, którzy nie są właścicielami sieci dystrybucyjnej).
19. Wykonawca w oparciu o udzielenie Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym i Zamawiającego umów sprzedaży energii elektrycznej właściwemu OSD zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Niniejsze zamówienie nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia warunki jego realizacji zamówienia zawarte są w SWZ I jego załącznikach
4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z Rozdziałem XII SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O zamówienie może się ubiegać Wykonawca zgodnie z art. 57 ustawy Pzp, który nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający zgodnie z art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający uzna, iż warunek ten będzie spełniony gdy Wykonawca wykaże iż posiada : aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 716, t.j. z późn. zm.),
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty zgodnie z art. 273 ust. 2 ustawy Pzp wykonawca dołącza oświadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału lub kryteriów selekcji w postępowaniu zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, na dzień składania ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki
dowodowe.
3. Jeśli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wezwie wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie,
w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdz IX ust. 3 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
6. Aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 716, t.j. z późn. zm.)
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: aktualnie obowiązująca koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 716, t.j. z późn. zm.),
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy Pzp może żądać innych niż wskazane w art. 104 i art. 105 ustawy Pzp przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, jeżeli są one niezbędne do przeprowadzenia postępowania. Przedmiotowe środki dowodowe należy złożyć wraz z ofertą.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe okażą się niekompletne, zamawiający wezwie go do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta będzie podlegała odrzuceniu albo będą zachodziły przesłanki unieważnienia postępowania.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawca składający ofertę w postępowaniu jest zobowiązany do posiadania lub zawarcia umowy na świadczenie usług dystrybucji energii do obiektów Zamawiającego objętych niniejszym postępowaniem (dotyczy wykonawców, którzy nie są właścicielami sieci dystrybucyjnej).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 117 ust. 2 ustawy Pzp uzna warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada
uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje
dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem następujących przypadków:
1.1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
1.2. powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony.
2. Przypadki, w których Zamawiający dopuszcza zmiany cen:
2.1. o wprowadzeniu nowej taryfy na nowy rok kalendarzowy lub każdorazowej zmianie cen stawek opłat w dotychczasowej taryfie, Wykonawca powiadomi Zamawiającego przesyłając informację o dniu wejścia w życie zmian dotyczących nowej Taryfy lub nowych stawek opłat,
2.2. zmiany taryfy lub wprowadzenia nowej taryfy zatwierdzanej przez Prezesa URE,
2.3. zmiany cen i opłat z tytułu dystrybucji energii w poszczególnych taryfach
zatwierdzane przez Prezesa URE,
2.4. zmiany obowiązujących stawek podatku VAT w okresie obowiązywania umowy,
2.5. wprowadzenie zmian w wyżej wymienionych sytuacjach spowoduje automatyczną zmianę postanowień umowy, bez konieczności sporządzania pisemnego aneksu,
2.6. zmiany ceny w przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego,
2.7. w pozostałych przypadkach zmiana cen jest niedopuszczalna, a cena jest stała przez cały okres obowiązywania umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z Rozdziałem XII SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.