Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3122z ostatnich 7 dni
10493z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Data zamieszczenia: 2022-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Jabłonna
Jabłonna-Majatek 22
23-114 Jabłonna-Majątek
powiat: lubelski
przetargi@jablonna.lubelskie.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9e0e17ed-3f0b-4eff-91e4-adbdbc95ed21
Województwo: lubelskie
Miasto: Jabłonna-Majątek
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-01-12 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GMINY JABŁONNA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej dla Gminy Jabłonna i jej jednostek organizacyjnych.
3. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje dwa zadania tj.:
1) Zadanie nr 1 - zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SWZ - oświetlenie drogowe:
Szacunkowe roczne zapotrzebowanie energii elektrycznej wynosi: 291 061 kWh,
w tym energia w grupie taryfowej:
C11 - 192337,00 kWh
C12a- strefa szczytowa - 10531,00 kWh
C12a - strefa pozaszczytowa - 31594,00 kWh
C12b - strefa dzienna - 18 866,00 kWh
C12b - strefa nocna 37 733,00 kWh

2) Zadanie nr 2 - zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 2 do SWZ - pozostałe obiekty, szkoły i budynki OSP:
Szacunkowe roczne zapotrzebowanie energii elektrycznej wynosi: 162 104 kWh,
w tym energia rozliczana w grupie taryfowej:
C11 - 38248,00 kWh
G11 - 417,00 kWh
C12a strefa szczytowa - 26 187,00 kWh
C12a strefa pozaszczytowa - 97 252,00 kWh

Całkowite szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczna dla zadania nr 1 i nr 2 wynosi 453 165 kWh (na rok).

Prognozowane zużycie energii elektrycznej dla Zadania nr 1 i nr 2 ma charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Sprzedawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii. Ewentualna zmiana przewidywanego szacunkowego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen określonych w ofercie.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w szczególności wskazanie poszczególnych punktów odbioru energii, zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2 do SWZ stanowiących integralną część niniejszego SWZ oraz późniejszej umowy.
5. Zamawiający oświadcza, iż prognoza zużycia energii wskazana powyżej oraz w Załącznikach nr 1 i nr 2 do SWZ stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania Umowy może ulec zmniejszeniu w stosunku do prognoz dotyczących poszczególnych punktów odbioru. Faktyczne zużycie energii uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, z tym że niezależnie od wielkości zużycia Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w postępowaniu ceny energii.
6. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie umowy sprzedaży energii elektrycznej, reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji.
7. Obecnym sprzedawcą energii jest PGE Obrót S.A. (umowa sprzedaży rezerwowej)
8. W trakcie trwania zamówienia na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie ilości obiektów wymienionych enumeratywnie w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszej SWZ. Przewiduje się, że liczba nowych obiektów nie może przekroczyć 20% ilości obiektów wskazanych w załączniku nr 1 i nr 2.
9. Energia elektryczna powinna spełniać jakościowe standardy obsługi zgodne z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi, zamawiającemu na jego pisemny wniosek przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 503 z późn. zm.) lub w każdym później wydanym akcie prawnym określającym te stawki. Parametry jakościowe energii elektrycznej w części dystrybucyjnej reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.) lub każdy później wydany akt prawny po uchyleniu tego rozporządzenia.
10. Informacje dodatkowe:
1) okres rozliczeniowy zgodny z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) działającego na danym terenie i zatwierdzonymi w taryfie (OSD),
2) obecnie obowiązująca umowa na dostawę energii zawarta jest umową na czas nieokreślony z dostawcą rezerwowym
11. Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
12. Umowy sprzedaży energii elektrycznej będą podpisane odrębnie przez każdego Odbiorcę Końcowego (jednostkę organizacyjną). Rozliczenia muszą być prowadzone odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej.
13. Zamawiający ze względu na brak cech charakterystycznych (indywidualnych) dla przedmiotu zamówienia, którym jest prąd (energia elektryczna) nie opisuje cech produktu (dostawy).
14. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć, po podpisaniu umowy, umowę z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A. na podstawie której można prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego.

CPV: 09310000-5, 09000000-3, 09300000-2, 65310000-9

Dokument nr: 2022/BZP 00004350, IRO.271.1.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-01-12 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ e-mail: przetargi@jablonna.lubelskie.pl, https://epuap.login.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, dokumentów podmiotowych i przedmiotowych, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, adres skrytki ePUAPu: /UG_Jablonna/SkrytkaESP
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: przetargi@jablonna.lubelskie.pl
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email przetargi@jablonna.lubelskie.pl
10. Sposób (w tym forma) przekazywania oświadczeń i dokumentów musi być zgodny
z przepisami wydanymi na podstawie art. 70 Pzp.
11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Jabłonna z siedzibą Jabłonna - Majątek 22, 23-114 Jabłonna - Majątek, tel. 815610570;
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Ryszard Próchnicki, mail: iodug@jablonna.lubelskie.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ), dalej ,,ustawa Pzp";
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-01-12 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

Wymagania:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych i 00/00).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których stanowi
w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2020, poz. 299 ze zm.)
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi:
1) być wystawione na Zamawiającego,
2) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: nr: 53 8685 0001 2600 0866 2000 0020 z dopiskiem: Wadium do przetargu na Zakup energii elektrycznej dla Gminy Jabłonna i jej jednostek organizacyjnych.
7. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
10. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 9, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.
11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
12. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
13. Termin ważności wadium musi być zgodny z terminem związania ofertą.
14. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IRO.271.1.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej dla Gminy Jabłonna i jej jednostek organizacyjnych.
3. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje dwa zadania tj.:
1) Zadanie nr 1 - zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SWZ - oświetlenie drogowe:
Szacunkowe roczne zapotrzebowanie energii elektrycznej wynosi: 291 061 kWh,
w tym energia w grupie taryfowej:
C11 - 192337,00 kWh
C12a- strefa szczytowa - 10531,00 kWh
C12a - strefa pozaszczytowa - 31594,00 kWh
C12b - strefa dzienna - 18 866,00 kWh
C12b - strefa nocna 37 733,00 kWh

2) Zadanie nr 2 - zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 2 do SWZ - pozostałe obiekty, szkoły i budynki OSP:
Szacunkowe roczne zapotrzebowanie energii elektrycznej wynosi: 162 104 kWh,
w tym energia rozliczana w grupie taryfowej:
C11 - 38248,00 kWh
G11 - 417,00 kWh
C12a strefa szczytowa - 26 187,00 kWh
C12a strefa pozaszczytowa - 97 252,00 kWh

Całkowite szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczna dla zadania nr 1 i nr 2 wynosi 453 165 kWh (na rok).

Prognozowane zużycie energii elektrycznej dla Zadania nr 1 i nr 2 ma charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Sprzedawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii. Ewentualna zmiana przewidywanego szacunkowego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen określonych w ofercie.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w szczególności wskazanie poszczególnych punktów odbioru energii, zawarty jest w załączniku nr 1 i nr 2 do SWZ stanowiących integralną część niniejszego SWZ oraz późniejszej umowy.
5. Zamawiający oświadcza, iż prognoza zużycia energii wskazana powyżej oraz w Załącznikach nr 1 i nr 2 do SWZ stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania Umowy może ulec zmniejszeniu w stosunku do prognoz dotyczących poszczególnych punktów odbioru. Faktyczne zużycie energii uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, z tym że niezależnie od wielkości zużycia Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w postępowaniu ceny energii.
6. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie umowy sprzedaży energii elektrycznej, reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji.
7. Obecnym sprzedawcą energii jest PGE Obrót S.A. (umowa sprzedaży rezerwowej)
8. W trakcie trwania zamówienia na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie ilości obiektów wymienionych enumeratywnie w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszej SWZ. Przewiduje się, że liczba nowych obiektów nie może przekroczyć 20% ilości obiektów wskazanych w załączniku nr 1 i nr 2.
9. Energia elektryczna powinna spełniać jakościowe standardy obsługi zgodne z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi, zamawiającemu na jego pisemny wniosek przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 503 z późn. zm.) lub w każdym później wydanym akcie prawnym określającym te stawki. Parametry jakościowe energii elektrycznej w części dystrybucyjnej reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.) lub każdy później wydany akt prawny po uchyleniu tego rozporządzenia.
10. Informacje dodatkowe:
1) okres rozliczeniowy zgodny z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) działającego na danym terenie i zatwierdzonymi w taryfie (OSD),
2) obecnie obowiązująca umowa na dostawę energii zawarta jest umową na czas nieokreślony z dostawcą rezerwowym
11. Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
12. Umowy sprzedaży energii elektrycznej będą podpisane odrębnie przez każdego Odbiorcę Końcowego (jednostkę organizacyjną). Rozliczenia muszą być prowadzone odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej.
13. Zamawiający ze względu na brak cech charakterystycznych (indywidualnych) dla przedmiotu zamówienia, którym jest prąd (energia elektryczna) nie opisuje cech produktu (dostawy).
14. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć, po podpisaniu umowy, umowę z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A. na podstawie której można prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

65310000-9 - Przesył energii elektrycznej
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowy
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, w odniesieniu do tego warunku Zamawiający dokonuje opisu minimalnych wymagań tj.:
posiadanie przez Wykonawcę aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej ;
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Na ofertę składają się:
1) uzupełniony formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ,
2) aktualne oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ składane przez każdego z Wykonawców,
3) oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy wspólni - według wzoru stanowiącego zał. nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy);

2. Wraz z ofertą, Wykonawca ma obowiązek złożyć:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
2) jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w punkcie poprzedzającym: pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy;
3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia ? o ile dotyczy;
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych i 00/00).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których stanowi
w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2020, poz. 299 ze zm.)
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi:
1) być wystawione na Zamawiającego,
2) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: nr: 53 8685 0001 2600 0866 2000 0020 z dopiskiem: Wadium do przetargu na Zakup energii elektrycznej dla Gminy Jabłonna i jej jednostek organizacyjnych.
7. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
10. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 9, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.
11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
12. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
13. Termin ważności wadium musi być zgodny z terminem związania ofertą.
14. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, których oferta zostanie wybrana, Wykonawcy zobowiązani będą zawrzeć umowę regulującą współpracę tych Wykonawców i przedłożyć tę umowę Zamawiającemu, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, o której mowa w ust. 1.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
1) w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, warunek ten jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i realizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
2) w przypadku, o którym mowa w pkt 1) wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy - według wzoru stanowiącego zał. nr 5
do SWZ;

3) wykonawcy są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - pełnomocnictwo powinno być złożone wraz z ofertą.
1) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, składa każdy z tych wykonawców, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
22. Z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), Zamawiający będzie się porozumiewał za pośrednictwem pełnomocnika Wykonawców wskazanego w pełnomocnictwie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowy
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-02-10

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.