Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
8z dziś
3793z ostatnich 7 dni
13325z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa piasku i soli drogowej do zimowego utrzymania dróg

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostawa piasku i soli drogowej do zimowego utrzymania dróg

Data zamieszczenia: 2022-01-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZARZĄD DRÓG I GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KŁOBUCKU
ul. 11 Listopada 81
42-100 Kłobuck
powiat: kłobucki
sekretariat@zdigk.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Kłobuck
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-01-12 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA piasku i soli drogowej do zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Kłobuck
Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach realizacji zadania, Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia własnym transportem
? soli drogowej luzem z antyzbrylaczem w ilości 100 Mg;
? piasku w ilości 400 Mg,
przeznaczonych do sporządzenia mieszanki piaskowo - solnej. Zamawiający zastrzega, że może zakupić mniejszą ilość materiału, niż zadeklarowana po cenie jednostkowej za jedną tonę.
1) Sól drogowa powinna być dostarczona w stanie niezbrylonym, o jednorodnym uziarnieniu, bez obcych zanieczyszczeń. Główne parametry soli drogowej określa norma PN - 86/C - 84081/02.
2) Dostarczona sól drogowa z antyzbrylaczem winna spełniać poniższe wymagania:
a) minimalna zawartość NaCl - nie mniej niż 90,0%;
b) skład ziarnowy poniżej 1,0 mm - nie więcej niż 60,0%;
c) skład ziarnowy powyżej 6,0 mm - nie więcej niż 10,0%;
d) zawartość antyzbrylacza K4Fe(CN)6 - nie mniej niż 20,0 mg/kg;
e) zawartość części nierozpuszczalnych - nie więcej niż 8,0%;
f) wilgotność - nie więcej niż 3,0%;
g) zawartość jonów siarczanowych SO4 - nie więcej niż 3,0%;
3) Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty atest higieniczny wydany przez PZH lub równoważne zaświadczenie wystawione przez podmioty mające swoją siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz pozytywną opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.
4) Piasek (jako materiał) musi spełniać następujące wymagania:
a) uziarnienie do 2 mm (nie dopuszcza się ziaren większych niż 4 mm);
b) nie może zawierać skaleń i zbryleń oraz zanieczyszczeń związkami organicznymi tj. patyków, liści, trawy, chwastów, szczątek korzeni, konarów i innych, barwa żółta, nie może zawierać choćby śladowych zanieczyszczeń gliniastych;
c) posiadać aktualne dokumenty (atesty, certyfikaty) świadczące o dopuszczeniu do stosowania.
5) Materiał musi odpowiadać parametrom określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. Nr 230 poz. 1960).

CPV: 34927100-2, 14211100-4

Dokument nr: 2022/BZP 00003816, WD.261.1.001.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-01-12 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.gminaklobuck.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenia_o_zamowieniach.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://bip.gminaklobuck.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenia_o_zamowieniach.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę - zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników miniPortalu - dostępnymi pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje oraz zaakceptować regulamin korzystania z miniPortalu.
2. Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ.
3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z miniPortalu - wskazane są na stronie internetowej miniPortalu - pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
5. Wsparcie techniczne w zakresie działania miniPortalu Wykonawca może otrzymać pod nr tel. +48 22 458 77 06, +48 22 458 78 75, e - mail: miniPortal@uzp.gov.pl od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 800 - 1400.
6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
7. Sposób złożenia oferty za pośrednictwem miniPortalu oraz potwierdzenia złożenia oferty zostały opisane w Instrukcjach użytkowników miniPortalu.
8. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej ,,zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby", przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. Pozostałe postanowienia zgodne z SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:
Informacja RODO - udzielenie zamówienia publicznego
Administrator,
dane kontaktowe Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku, Ul. 11 Listopada 26,
42 - 100 Kłobuck, kontakt:
1) na adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdigk.pl,
2) telefonicznie: 34 317 23 22
3) pisemnie lub osobiście: na adres wskazany powyżej
Inspektor Ochrony
Danych W ZDiGK został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:
1) za pomocą e - mail : artur.wojtaszczyk@elitpartner.pl
Cele przetwarzania,
podstawa prawna
przetwarzania, czas
przechowywania
poszczególnych
kategorii danych Dane będą przetwarzane przez ZDiGK wyłącznie w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie:
o art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019r. prawo zamówień publicznych
Dane będą przechowywane przez okres 4 lat od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Odbiorcy danych Dane mogą zostać udostępnione osobom lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 września 2019r. prawo zamówień publicznych.
Prawa osoby, której
dane dotyczą Przysługujące prawa:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Prawa niemające zastosowania:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
** Wyjaśnienie: W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-01-12 09:00
Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu (wybierając tam platformę usług administracji publicznej ePUAP Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku /zdigkklobuck/skrytka)

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WD.261.1.001.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach realizacji zadania, Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia własnym transportem
? soli drogowej luzem z antyzbrylaczem w ilości 100 Mg;
? piasku w ilości 400 Mg,
przeznaczonych do sporządzenia mieszanki piaskowo - solnej. Zamawiający zastrzega, że może zakupić mniejszą ilość materiału, niż zadeklarowana po cenie jednostkowej za jedną tonę.
1) Sól drogowa powinna być dostarczona w stanie niezbrylonym, o jednorodnym uziarnieniu, bez obcych zanieczyszczeń. Główne parametry soli drogowej określa norma PN - 86/C - 84081/02.
2) Dostarczona sól drogowa z antyzbrylaczem winna spełniać poniższe wymagania:
a) minimalna zawartość NaCl - nie mniej niż 90,0%;
b) skład ziarnowy poniżej 1,0 mm - nie więcej niż 60,0%;
c) skład ziarnowy powyżej 6,0 mm - nie więcej niż 10,0%;
d) zawartość antyzbrylacza K4Fe(CN)6 - nie mniej niż 20,0 mg/kg;
e) zawartość części nierozpuszczalnych - nie więcej niż 8,0%;
f) wilgotność - nie więcej niż 3,0%;
g) zawartość jonów siarczanowych SO4 - nie więcej niż 3,0%;
3) Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty atest higieniczny wydany przez PZH lub równoważne zaświadczenie wystawione przez podmioty mające swoją siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz pozytywną opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.
4) Piasek (jako materiał) musi spełniać następujące wymagania:
a) uziarnienie do 2 mm (nie dopuszcza się ziaren większych niż 4 mm);
b) nie może zawierać skaleń i zbryleń oraz zanieczyszczeń związkami organicznymi tj. patyków, liści, trawy, chwastów, szczątek korzeni, konarów i innych, barwa żółta, nie może zawierać choćby śladowych zanieczyszczeń gliniastych;
c) posiadać aktualne dokumenty (atesty, certyfikaty) świadczące o dopuszczeniu do stosowania.
5) Materiał musi odpowiadać parametrom określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. Nr 230 poz. 1960).
4.2.6.) Główny kod CPV: 34927100-2 - Sól drogowa
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

14211100-4 - Piasek naturalny
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4.1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia): oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
4.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w zakresie ust. 4.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4.3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia), w postaci oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie podstaw do wykluczenia wskazanych w ust. 2.1 oraz w ust. 2.2.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia w zakresie ust. 4.3 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zostały zebrane w formie wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.
1.1 Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 3 do SWZ.
1.2 Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 - 4 oraz ust. 2 ustawy.
2. Przed zawarciem umowy należy dopełnić formalności, które zostały wskazane w Rozdziale XXVIII SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-02-10

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.