Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
306z dziś
4092z ostatnich 7 dni
11759z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Prace remontowo-budowlane

Przedmiot:

Prace remontowo-budowlane

Data zamieszczenia: 2022-01-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. +48 22 55 22 938, +48 22 55 22 946
sstaszak@uw.edu.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie jest wymagane
Nr telefonu: tel. +48 22 55 22 93
Termin składania ofert: 2022-01-11 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Prace remontowo-budowlane w celu adaptacji pomieszczenia nr 4 na potrzeby Katedry Technologii Informacyjnych w budynku Wydziału Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego przy Ul. Nowy Świat 67

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

INFORMACJE WSTĘPNE

Budynek Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego znajduje się przy skrzyżowaniu Ul. Nowy Świat i Ul. Świętokrzyskiej. Budynek odbudowany został w roku 1950 jako przybudówka Pałacu Zamoyskich. Budynek wpisany jest do ewidencji zabytków m. st. Warszawy pod nr rej.: 362 z 1.07.1965.

1. Cel zamówienia:
Celem zamówienia jest wykonanie robót remontowo-budowlanych pod adaptację pomieszczenia nr 4 na potrzeby Katedry Technologii Informacyjnych znajdującym się na poziomie III piętra budynku przy Ul. Nowy Świat 67 administrowanego przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

2. Zakres zamówienia:
1. Wymiana całej instalacji elektrycznej (stara jest aluminiowa), wykonanie około 50 punktów wraz z oświetleniem i dopasowaniem potrzeb użytkowania.
2. Likwidacja starych drzwi oraz przegród.
3. Montaż drzwi : zewnętrzne 1 szt. wewnętrzne 6szt.
4. Usunięcie instalacji gazowej.
5. Zabudowa otworu drzwiowego do kuchni.
6. Przebudowa kuchni do pomieszczenia użytkowego.
7. Wykonanie grubych reperacji tynkarskich (szczeliny w rogach i przy suficie).
8. Wykonanie gładzi gipsowej w pomieszczeniach użytkowych wraz z pomalowaniem.
9. Ułożenie wykładziny dywanowej oraz cokołów dywanowych.
10. Przerobienie punktów hydraulicznych do potrzeb użytkowania.
11. Łazienka :
- skucie starej glazury i terakoty; demontaż obecnego wyposażenia wraz z wywiezieniem.
- ułożenie płytek na podłodze i ścianach na wysokość 120cm
- fugowanie
- wyrównanie ścian do grubości płytek, wykonanie gładzi oraz malowanie
- malowanie ścian i sufitów farbami silikatowymi zgodnie z aktualną kolorystyką.
- montaż stelaża typu geberit
- montaż umywalki razem szafką
- montaż lustra nad umywalką
- montaż kratek wentylacyjnych
- montaż dystrybutorów mydła, papieru toaletowego i ręczników papierowych
12. Wywóz śmieci (kontener).
13. Transport.

CPV: 45442100-8, 45450000-6, 45410000-4, 45430000-0

Dokument nr: WNPiSM-UW-01/2022

Składanie ofert:
V. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać na adres e-mail Administratora Budynku p. Sławomira Staszaka sstaszak@uw.edu.pl do dnia 11.01.2022 r. do godz. 12.00.

Miejsce i termin realizacji:
VII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy

Wymagania:
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie udzielane jest z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z § 7 Załącznika nr 8 do zarządzenia nr 294 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień publicznych na usługi, dostawy oraz roboty budowlane oraz organizowania konkursów - procedura otwarta.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
o kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
o sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
o zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie dopuszcza dzielenia zamówienia. W ramach zamówienia należy wykonać cały zakres prac ujęty w Zakresie Zamówienia.

Ewentualne uwagi, co do zakresu zamówienia należy zgłaszać Zamawiającemu w trakcie postępowania o zamówienie przed złożeniem oferty.
INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Ze względu na historyczny charakter obiektu Zamawiający wymaga robót wysokiej jakości.
2. Z uwagi na charakter remontowanych przestrzeni Zamawiający nakazuje dokonanie wizji lokalnej i wykonanie przedmiarów, na podstawie których Wykonawca przedstawi szczegółowy zakres prac i formularz ofertowy. Wizja lokalna odbywa się po ustaleniu terminu i w obecności Administratora Budynku p. Sławomira Staszaka (tel. 22 55 22 947, e-mail: sstaszak@uw.edu.pl).
3. Wykonawca przed realizacją zamówienia zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu atesty, zaświadczenia, certyfikaty proponowanych materiałów.
4. Prace wykonywane będą w czynnym obiekcie.
5. Zamawiający wymaga prowadzenia prac w sposób mało uciążliwy dla użytkowników.
6. Konieczne jest przestrzeganie ustalonego harmonogramu dostaw i prac, w tym prac szczególnie uciążliwych dla użytkowników budynku.
7. Wykonawca swoim staraniem i na swój koszt wystąpi do stosownych jednostek administracyjnych o zgodę na dojazd niezbędnego sprzętu do obiektu.
8. Prace mogą być prowadzone w dni robocze po opuszczeniu budynku przez użytkowników oraz w weekendy.
9. Szczegółowy harmonogram prac określi Wykonawca w terminie do 7 dni po otrzymaniu zlecenia. Godziny pracy Wykonawca uzgodni z administracją budynku.
10. Wykonawca zapewni osobom uczestniczącym w wykonaniu zamówienia identyfikatory z nazwą firmy lub ubrania firmowe.
11. Zamawiający nie zapewnia darmowych miejsc do parkowania.
12. Prace należy prowadzić zgodnie z przepisami p.poż i BHP oraz regulaminami i aktualnymi zarządzeniami obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim.
13. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem mienia Zamawiającego.
14. Wykonawca odpowiada za wszelkie zniszczenia i zabrudzenia powstałe z jego winy w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca naprawi uszkodzenia i doprowadzi obiekt do stanu pierwotnego na własny koszt pod nadzorem Zamawiającego.
W przypadku przekazania oferty na adres e-mailowy Administratora Budynku p. Sławomira Staszaka, Wykonawca zobowiązany jest przesłać plik w formie zaszyfrowanego pliku elektronicznego. W dniu i o godzinie wskazanej jako termin składania ofert, Wykonawca przekazują Zamawiającemu klucz deszyfrujący.
2. Każdy z Wykonawców, odpowiadając na zapytanie ofertowe, musi złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
VI. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosować następujące kryteria oceny ofert:
Lp.
Nazwa kryterium
Waga kryterium (%)
1
Cena /C/
60%
2
Okres udzielanej gwarancji /G/
40%

1) Cena /C/
Kryterium temu zostaje przypisana liczba 60 punktów. Ilość punktów poszczególnym Wykonawcom za kryterium, przyznawana będzie według poniższej zasady:
o Oferta o najniższej cenie otrzyma 60 punktów
o Pozostałe oferty - ilość punktów wyliczona wg wzoru :
Ci = ( cena najniższa brutto / cena oferty badanej brutto )x60 pkt
i - numer oferty badanej
Ci - liczba punktów za kryterium ,,CENA" (oferty badanej)
2) Okres udzielanej gwarancji (G)
Kryterium temu zostaje przypisana liczba 40 punktów. Ilość punktów poszczególnym Wykonawcom za kryterium, przyznawana będzie według poniższej zasady:
o Oferta o najdłuższym terminie gwarancji otrzyma 40 punktów
o Pozostałe oferty - ilość punktów wyliczona wg wzoru :
Gi = (okres gwarancji oferty badanej/najdłuższy proponowany okres gwarancji)x40 pkt
i - numer oferty badanej
Gi - liczba punktów za kryterium ,,GWARANCJA" (oferty badanej)
2. Minimalny okres udzielanej gwarancji wynosi 24 miesiące.
3. W przypadku, gdy w ofercie zaproponowany zostanie okres krótszy niż 24 miesiące oferta zostanie odrzucona.
4. Maksymalny okres udzielanej gwarancji może wynieść 60 miesięcy.
5. W przypadku, gdy w ofercie zaproponowany zostanie okres dłuższy niż 60 miesięcy ofercie przypisana zostanie liczba punktów właściwa dla 60 miesięcznego okresu udzielanej gwarancji.
6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną według wzoru:
S = C + G
C - ilość punktów w kryterium cena oferty badanej
G - ilość punktów w kryterium okres udzielanej gwarancji
S - łączna ilość punktów kryteriów cena i gwarancja
VIII. WADIUM, KARY UMOWNE, GWARANCJA

Zamawiający nie przewiduje wadium. Zamawiający przewiduje kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami zawartymi w umowie. Gwarancja udzielana przez Wykonawcę jest kryterium punktowanym oferty.

IX. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA I ODRZUCENIA OFERTY

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy:
1) jeżeli jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego, w szczególności w przypadku stwierdzenia niezgodności oferty ze Opisem wymagań Zamawiającego;
2) niezgodną z Kodeksem cywilnym;
3) jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) jeżeli zawiera niemożliwe do poprawienia błędy w obliczeniu ceny;
6) nieważną na podstawie odrębnych przepisów.

Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Za oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający uzna w szczególności:
1) wszystkie omyłki w działaniach arytmetycznych na liczbach, z uwzględnieniem ich konsekwencji,
2) omyłki polegające na rozbieżności w cenie oferty wpisanej liczbowo i słownie, przyjmując za poprawny zapis, który wynika z poprawnie wykonanych obliczeń arytmetycznych.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, a także wyjaśnień dotyczących treści oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw załączonych do oferty, uzupełnienia wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw.

Jeżeli zaoferowana cena będzie wydawała się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie budziła wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu będzie spoczywać na Wykonawcy.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień (za brak wyjaśnień zostanie uznane również złożenie wyjaśnień lakonicznych, ogólnikowych, niepopartych dowodami), o których mowa powyżej lub jeżeli dokonana ocena tych wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli nie będzie to możliwe, ponieważ oferty te zawierają taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi niewykluczonymi Wykonawcami, których oferty nie zostały odrzucone.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej oferty najwyżej ocenionej spośród pozostałych ważnych ofert (zgodnie z rankingiem ofert), jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od przyjęcia zlecenia. Czynność wyboru kolejnej oferty najwyżej ocenionej, spośród pozostałych ważnych ofert (zgodnie z rankingiem ofert), Zamawiający może powtarzać, jeżeli kolejny Wykonawca uchyli się od przyjęcia zlecenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo:
o zmiany treści zapytania ofertowego;
o unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, także po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed przyjęciem zlecenia.
X. INNE

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie w kwocie zaproponowanej w ofercie. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru prac.
2. Termin płatności: 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Vat.
Przelew na rachunek bankowy znajdujący się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT.
3. Jeśli w trakcie wykonywania zamówienia przepisem prawnym zostanie wprowadzony obowiązek uzyskania kolejnych pozwoleń, decyzji, opinii, itp., Wykonawca zobowiązany jest je uzyskać. Za powyższe czynności Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

Uwagi:
XI. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski dla reprezentantów, pełnomocników oraz członków organów spółek lub innych podmiotów współpracujących lub kontaktujących się z Uniwersytetem Warszawskim

1. Administrator
Administratorem danych osobowych przetwarzanych jest Uniwersytet Warszawski (UW),
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.
Z administratorem można kontaktować się:
o listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
o telefonicznie: 22 55 20 000.

2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem: iod@adm.uw.edu.pl.

Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. udzielanie informacji związanych
z realizacją i obsługą umowy.
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
o zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy UW a podmiotem, z którym powiązana jest dana osoba lub w imieniu którego ona działa, jak również weryfikacji tego podmiotu (np. klienta, kontrahenta lub innego podmiotu kontaktującego się z Uniwersytetem Warszawskim) oraz bieżącego kontaktu z tym podmiotem - podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO1;
o realizacji czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
w szczególności w związku z wypełnianiem obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości oraz przepisów regulujących prowadzenie postępowań przez uprawnione podmioty - podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi: art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
o realizacja zadania w interesie publicznym - podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
o ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym - podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi: art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
o archiwalnych (dowodowych) polegających na zabezpieczeniu informacji na wypadek potrzeby udowodnienia faktów lub wykazania spełnienia obowiązku ciążącego na UW - podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Odbiorcy danych
Dostęp do danych osobowych będą posiadać pracownicy administratora, którzy muszą przetwarzać dane osobowe w związku z realizacją obowiązków służbowych.
Dane osobowe mogą zostać ujawnione organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty, którym administrator na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zleci wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych.
5. Okres przetwarzania danych osobowych
Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
o rachunkowe, przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje lub postępowanie związane z zawartą umową zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione;
o podatkowe, przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy wynikający z rozliczenia zawartej umowy;
o w zakresie realizacji przez UW czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa - przez okres wynikający z tych przepisów;
o w zakresie wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów UW stanowiących podstawę tego przetwarzania przez okres niezbędny do wypełnienia tego celu lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych przez UW;
o w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami - do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu.
6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Administrator gwarantuje realizację wszystkich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych na zasadach określonych przez RODO tj. prawo do:
o dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
o sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
o ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
o usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO);
o sprzeciwu;
o wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
7. Obowiązek podania danych osobowych i konsekwencja niepodania danych
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, niepodanie danych uniemożliwi realizację celów
wskazanych w punkcie 3.
8. Źródło pochodzenia danych osobowych
Dane osobowe jakie UW przetwarza, pochodzą od klienta bądź kontrahenta lub innego podmiotu kontaktującego się z UW, bądź ze źródeł powszechnie dostępnych. Kategorie danych osobowych osób powiązanych ze spółkami lub innymi podmiotami (np. członków organów tych podmiotów), w tym beneficjentów rzeczywistych, są tożsame z kategoriami pochodzącymi z publiczne dostępnych źródeł lub kategoriami przekazanymi przez klienta bądź kontrahenta UW lub przez inny podmiot kontaktujący się z UW.

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.