Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
368z dziś
4212z ostatnich 7 dni
12552z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pomiary elektryczne

Przedmiot:

Pomiary elektryczne

Data zamieszczenia: 2022-01-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych w Zbąszyniu
ul. Topolowa 31a
64-360 Zbąszyń
powiat: nowotomyski
tel. 68 3846-243, tel. 68 3846 243 wew. 30
zuk@zuk.zbaszyn.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Zbąszyń
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 68 3846-243, te
Termin składania ofert: 2022-01-12 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający prowadząc postępowanie o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130.000,00 zł
netto w formie rozeznania cenowego zaprasza do składania ofert na:
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:
a) pomiar rezystancji izolacji obwodu jednofazowego
b) pomiar rezystancji izolacji obwodu trójfazowego
c) badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - impedancja pętli zwarcia
d) badanie wyłącznika różnicowoprądowego
e) pomiary uziemień ochronnych i roboczych
f) pomiary natężenia oświetlenia
w obiektach Administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Zbąszyniu (budynki
oczyszczalni, hydrofornie, przepompownie, tłocznie- wykaz obiektów w załączniku nr 2).
Przed złożeniem oferty istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej obiektów, po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

Dokument nr: DK.330.2.2022

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin składania ofert:
a) ofertę cenową należy złożyć na piśmie w terminie do dnia 12.01.2022 r. do godz. 12;00
w siedzibie Zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych, Ul. Topolowa 31a,
64-360 Zbąszyń lub na adres mailowy: zuk@zuk.zbaszyn.pl

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania zadania:
Realizacja zadania będzie odbywać się zgodnie z datami poprzednich przeglądów w okresie
od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Wymagania:
3. Kryteria wyboru oferty:
Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:
cena - waga 100 %
4. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
- formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do zapytania
- przedstawienie aktualnych uprawnień do wykonywania pomiarów elektrycznych
5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
Cena wskazana w ofercie musi:
a) być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT- jeśli
występuje,
b) uwzględnić wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się
wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania
ofertą).
b) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie
będzie rozpatrywana.
7. Warunki udziału w postępowaniu:
a. złożenie oferty w wyznaczonym terminie;
b. przedstawienie aktualnych uprawnień do wykonywania pomiarów elektrycznych -
świadectwa kwalifikacyjne.
8. Termin związania ofertą 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
9. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich
wykonawców poprzez zamieszczenie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na
stronie internetowej ZUK Zbąszyń.
10. Podpisanie zamówienia:
Usługodawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zleci realizację przedmiotu
zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania
ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych
Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.
12. UWAGI
1. Zamawiający informuje, ze zapłata za zrealizowane zamówienia będzie na rachunek
bankowy zgłoszony na tzw. Białej liście podatników VAT lub na jakikolwiek inny rachunek
wskazany na Białej liście podatników VAT pod rygorem odmowy płatności.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zapytania ofertowego przed upływem
terminu składania ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania
uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty jeżeli:
a) cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia;
b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w
interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania
postępowania, postępowanie obarczone jest wadą powodującą że zawarta umowa będzie
sprzeczna z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu.
W przypadkach o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do
Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania zapytania ofertowego bez
wyboru żadnej oferty.
5. Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia
wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów i/lub oświadczeń.
Zamawiający informuje, ze zapłata za zrealizowane zamówienia będzie na rachunek bankowy
zgłoszony na tzw. Białej liście podatników VAT lub na jakikolwiek inny rachunek wskazany na
Białej liście podatników VAT pod rygorem odmowy płatności.

Kontakt:
11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Żaneta Stasińska tel. 68 3846 243 wew. 30

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.