Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
396z dziś
4183z ostatnich 7 dni
11849z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie dokumentacji wykonawczej i kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji wykonawczej i kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Data zamieszczenia: 2022-01-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Klasztor Podwyższenia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych
Franciszkańska 10
26-060 Chęciny
powiat: kielecki
888644144
checiny.franciszkanie@gmail.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/86940
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Chęciny
Wadium: ---
Nr telefonu: 888644144
Termin składania ofert: 2022-01-12 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie dokumentacji wykonawczej i kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Powstaje w kontekście projektu
RPSW.03.02.00-26-0102/17 - Termomodernizacja budynków Ośrodka Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych "SAN DAMIANO" w Chęcinach wraz z zastosowaniem w tym celu odnawialnych źródeł energii

Część 1
Wykonanie dokumentacji wykonawczej i kosztorysowej

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Opracowanie dokumentacji wykonawczo - kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego
Pełny opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do przedmiotowego ogłoszenia (OPZ, projekt budowlany, audyty energetyczne) i należy je traktować komplementarnie. W przypadku wystąpienia rozbieżności w powyższych dokumentach Wykonawca może się zwrócić z pytaniem do zamawiającego. Udzielona odpowiedź i wprowadzone ewentualne zmiany opublikowane w ramach tego ogłoszenia będą miały status aktualnego opisu przedmiotu zamówienia bez potrzeby dokonywania stosownych zmian w załącznikach.
UWAGA! W załączniku podany został link do pełnej dokumentacji projektowej. Poniżej przedstawiamy ten sam link:
https://drive.google.com/drive/folders/1ZF_l5rvLHTFUCrpjEJavc33NBhecfvjo?usp=sharing
Okres gwarancji
24 miesiące

CPV: 71220000-6, 71248000-8

Dokument nr: 2022-32355-86940

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-01-12

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-01

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
kielecki
Gmina
Chęciny
Miejscowość
Chęciny

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
1. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian umowy:
1) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach
pomiędzy Zamawiający a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności IOK, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia;
2) W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy, wprowadzonych po zawarciu umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji umowy, wysokości wynagrodzenia, lub terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy;
3) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia usługi dodatkowej w zakresie Opracowania Projektu Budowlanego zamiennego dla przedmiotu zamówienia - JEŻELI TAKA POTRZEBA WYSTĄPI PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ LUB PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH.
W powyższym wypadku usługa obejmie również:
a) Uzyskanie niezbędnych uzgodnień administracyjnych i decyzji wymaganych do wydania Zmieniającego Pozwolenia na Budowę, w tym: uzgodnienia z gestorami sieci projektowanych przyłączy.
b) Przygotowanie wniosku o wydanie Decyzji o Pozwoleniu na Budowę, złożenie wniosku w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO i ścisła współpraca (w przypadku konieczności) z Urzędem dla uzyskania Decyzji.
W takim przypadku zostanie sporządzony przez Wykonawcę protokół konieczności i zostanie on przedstawiony Zamawiającemu. Ustalenie wartości zlecenia dodatkowego zostanie dokonane na podstawie w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe i następnie zaakceptowane przez Zamawiającego, która to wartość zostanie doliczona do wynagrodzenia należnego Wykonawcy;
6) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy:
a) wystąpienia zdarzeń siły wyższej - o czas trwania przeszkody
W rozumieniu niniejszego zapytania ofertowego ,,siła wyższa" jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne wobec stron i niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet w wypadku maksymalnej staranności. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Obie Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za nie wykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim nastąpiło to na skutek zdarzeń siły wyższej.
b) Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Obie strony będą zwolnione od odpowiedzialności za nie wykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim nastąpiło to na skutek zdarzeń siły wyższej gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy spowodowane jest przez władze publiczne/administracyjne lub na wniosek Zamawiającego - Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Wiedza i doświadczenie - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie sporządził co najmniej 2 usługi projektowe :
* co najmniej 1 usługa projektowa, (projekt budowlany i wykonawczy) w zakresie termomodernizacji budynków
oraz
* co najmniej 1 usługa projektowa (projekt budowlany i wykonawczy) dotycząca budynku pod nadzorem konserwatora zabytków
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia t.j.:
o 1 osobą posiadającą wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej,
o 1 osobą posiadającą wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
o 1 osobą posiadającą wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
o 1 osobą posiadającą wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r poz. 1278 ze zm. ) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 65) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Sytuacji ekonomicznej - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Na potwierdzenie spełnienia warunków oferent składa stosowne oświadczenia zawarte w formularzu ofertowym oraz wykaz opracowań potwierdzających, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie sporządził co najmniej 2 usługi projektowe :
* co najmniej 1 usługa projektowa, (projekt budowlany i wykonawczy) w zakresie termomodernizacji budynków
oraz
* co najmniej 1 usługa projektowa (projekt budowlany i wykonawczy) dotycząca budynku pod nadzorem konserwatora zabytków
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości złożonych oświadczeń przed podpisaniem umowy po przez weryfikację dowodów potwierdzających złożone oświadczenia przez oferenta.
Uwaga, dowodami, o których mowa powyżej mogą być: poświadczenie wykonania, (np. referencje, protokoły odbioru projektów, kopie pozwolenia na budowę itp.) lub inne dokumenty (w tym oświadczenie Wykonawcy), jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Przyjmowane i oceniane będą oferty złożone na piśmie oraz w wersji elektronicznej (email: checiny.franciszkanie@gmail.com, baza konkurencyjności)
5. UWAGA: przypadku ofert przesyłanych pocztą, kurierem itp. decyduje data fizycznego wpływu do siedziby zamawiającego.
6. Oferta powinna zawierać:
o Formularz ofertowy wzór - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wypełniony przez Wykonawcę,
o Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy - jeżeli dotyczy.
7. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, przedstawicieli Wykonawcy wymienionych w aktualnych dokumentach rejestrowych firmy lub osoby po stronie Wykonawcy upoważnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Formalne upoważnienie powinno być wówczas dołączone do oferty.
8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. W przypadku składania dokumentów w językach obcych wymagane jest ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie powinno zostać podpisane przez osobę dokonującą tłumaczenia. Zamawiający nie wymaga dokonywania tłumaczeń przysięgłych.
9. Oferta powinna być jednoznaczna, tzn. sporządzona bez dopisków, opcji i wariantów.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA
W celu uniknięcia konfliktów interesów zamówienie nie może być udzielone przez Zamawiającego podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
c) Pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) Pozostaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie o niepozostawianiu
z Zamawiającym w żadnym ze stosunków opisanych powyżej.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-01-04
Data ostatniej zmiany
2022-01-04

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium nr 1 - Cena - WAGA 60% proporcjonalnie wg wzoru:
C1 - cena brutto oferty badanej
Cmin - najniższa cena brutto z badanych ofert
C=60%*(Cmin/C1)
Cena oferty powinna zostać wyrażona w PLN. Oferty, których kwota zostanie wyrażona w innej walucie zostaną przeliczone na PLN po kursie śred. NBP
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium nr 2 - Termin - WAGA 40% proporcjonalnie wg wzoru:
T1 - liczba dni o które zostanie skrócony termin w stosunku do terminu ostatecznego
Tmax - największa liczba dni o które zostanie skrócony termin w stosunku do terminu ostatecznego
T= 40%*(T1/Tmax)

Kontakt:
Osoby do kontaktu
JUSTYNA WŁODARCZYK Włodarczyk
tel.: 888644144
e-mail: checiny.franciszkanie@gmail.com

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.