Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
683z dziś
3794z ostatnich 7 dni
11164z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Utrzymanie w czystości ulic

Przedmiot:

Utrzymanie w czystości ulic

Data zamieszczenia: 2022-01-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Kostrzyn nad Odrą
Graniczna 2
66-470 Kostrzyn nad Odrą
powiat: gorzowski
957278147
zamowieniapubliczne@kostrzyn.um.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/559441
Województwo: lubuskie
Miasto: Kostrzyn nad Odrą
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 957278147
Termin składania ofert: 2022-01-13 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Utrzymanie w czystości ulic na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na utrzymaniu w czystości ulic na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą, obejmująca następujące zadania:

1.1. Zadanie 1 - utrzymanie w czystości głównych ulic na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą

Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje w szczególności:
- mechaniczne zamiatanie ulic, chodników i ścieżek pieszo-rowerowych, poza godz.mi szczytu komunikacyjnego tj. poza godz.mi od 7.00 do 9.00 i od 15.00-18.00,
- opróżnianie pojemników wraz z wywozem na wysypisko i utylizacją,
- usuwanie mechaniczne i chemiczne chwastów wraz z ich transportem i utylizacja odpadów,
- dodatkowe mechaniczne zamiatanie ulic, chodników i ścieżek ,
- ręczne czyszczenie tablic informacyjnych,
- ręczne uprzątnięcie kładek,
- usunięcie padłych zwierząt i ptaków oraz przekazanie ich do utylizacji;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 1 określa przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ, projektowane postanowienia umowy dla Zadania 1 - załącznik nr 3 do SWZ i Wykaz terenów i miejsc objętych zamówieniem - Załącznik nr 4 do SWZ - Zadanie 1.

1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na utrzymaniu w czystości ulic na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą, obejmująca następujące zadania:
1.2. Zadanie 2 - utrzymanie w czystości ulic osiedlowych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą

Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje w szczególności:
- mechaniczne zamiataniu ulic w tym czyszczenie odwodnienia progu zwalniającego na Ul. Banaszaka oraz chodników i ścieżek pieszo-rowerowych wraz z utylizacją urobku, poza godz.mi szczytu komunikacyjnego tj. poza godz.mi od 7.00 do 9.00 i od 15.00-18.00,
- mechaniczne zamiatanie chodników i ścieżek pieszo-rowerowych oraz utylizacja urobku,
- opróżnianie pojemników wraz z wywozem na wysypisko i utylizacją,
- usuwanie mechaniczne i chemiczne chwastów wraz z ich transportem i utylizacja odpadów,
- dodatkowe mechaniczne zamiatanie ulic, chodników i ścieżek ,
- ręczne czyszczenie tablic informacyjnych,
- usunięcie padłych zwierząt i ptaków oraz przekazanie ich do utylizacji,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2 określa przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ, projektowane postanowienia umowy dla Zadania nr 2- załącznik nr 3 do SWZ Wykaz terenów i miejsc objętych zamówieniem - Załącznik nr 4 do SWZ - Zadanie 2.

1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na utrzymaniu w czystości ulic na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą, obejmująca następujące zadania:
.3. Zadanie 5 - Ręczne sprzątanie parkingów

Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje w szczególności:
- ręczne uprzątnięcie parkingów,
- dodatkowe ręczne uprzątnięcie parkingów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 5 określa przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ, projektowane postanowienia umowy dla Zadania nr 5 - załącznik nr 3 do SWZ i Wykaz terenów (parkingów) objętych zamówieniem - Załącznik nr 4 do SWZ - Zadanie 5.

CPV: 90600000-3, 90500000-2, 90511000-2, 90511300-5, 90611000-3, 90612000-0, 90918000-5, 90914000-7

Dokument nr: 2022/BZP 00004574, ZP.271.1.2022.EK

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-01-13 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/kostrzyn_nad_odra
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kostrzyn_nad_odra
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kostrzyn_nad_odra . Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, zostały opisane w regulaminie internetowej platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuję, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą, Ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, tel. 95-727-81-00, adres e-mail: urzad@kostrzyn.um.gov.pl; Pozostałe informacje zawarto w rozdziale XX SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zawarto w SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/559441
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-01-13 09:30
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kostrzyn_nad_odra na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania o numerze ZP.271.1.2022.EK w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.